Вища Школа Інформаційних Технологій в Катовіце
ВІТАЙТЕ!
Виберіть професію з майбутнім
Приєднуйтесь до ентузіастів
Сучасне обладнання
Бібліотека WSTI
Програма "Еразм"
Проекти, що фінансуються ЄС
Варто більше 8 мільйонів злотих
Вулиця Міцкевича 29 Катовіце
Розташування в центрі міста
Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Uprzejmie informuję, że obcokrajowcy powinni wpisać w pole "nr PESEL" datę swojego urodzenia w formacie: "YYMMDD" resztę uzupełniając pięcioma zerami (przykład: 98052400000).
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowania)
Posiadane wykształcenie
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego:

Deklaracja sposobu wnoszenia czesnego
  • Przyjmuję do wiadomości, że mogę dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat na początku każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.
  • Zmiana wybranego sposobu wnoszenia opłat wymaga przesłania nowej deklaracji w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: kwestura@wsti.pl (podstawą przyjęcia deklaracji jest otrzymanie e-maila zwrotnego)
Niepełnosprawność
Obcokrajowiec
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Zgody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia oraz odbywaniem studiów. Udzielona zgoda jest wyrażona na czas określony zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony udostępnionych danych osobowych jest IOD dostępny pod adresem: inspektordanych@wsti.pl.
W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego oraz odbywania studiów:
Fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Facebook