DATY ZŁOŻENIA MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

30.09.2023 – I/II TERMIN OSTATECZNY


Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.


Strona tytułowa - wzór pobierz tutaj

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero.

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony). Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.
Z opłaty za monitorowanie losów absolwentów są zwolnienie absolwenci WSTI w Katowicach, którzy wnosili tą opłatę w terminie zakończenia studiów I stopnia.

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:
1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo
w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.
2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa
w ust. 2

Wydanie dodatkowego (poza przysługującym w bezpłatnym pakiecie) odpisu:

- dyplomu ukończeniu studiów w języku obcym,
- suplementu do dyplomu w języku obcym,

jest płatne i wynosi 20,00 zł

Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:

Praca i zaliczenia złożone do 30.09.2023 r.:

  1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
  2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr letni 2022/2023 wnoszą w terminie do 10.07.2023 r.
  3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr letni 2022/2023 wnoszą w terminie do 10.09.2023 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek złożony do dnia 30.09.2022 r.– zostaną skierowani na powtarzanie semestru.

Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od października 2023 r. do lutego 2024 r.).

Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc.

Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.