No.

НАЗВА ПРЕДМЕТУ

Розклад занять

1 РІК

2 РІК

I cem

II cem

III cem

IV cem

Moduły specjalnościowe - Inżynieria oprogramowania

1

Методології програмування

a_kulka.gif

 

 

 

2

Колективне програмування

a_kulka.gif      

3

Аналіз і моделювання систем a_kulka.gif

 

 

 

4

Інтернет-технології в програмуванні

a_kulka.gif

 

 

 

5

Програмування серверних сервісів

 

a_kulka.gif

 

 

6

Мобільні системи та програми

 

a_kulka.gif

 

 

7

Проектні шаблони

 

a_kulka.gif

 

 

8

Колективний проект

 

 

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif

9

Інженерія якості програмного забезпечення

 

     a_kulka.gif

10

Управління ІТ-проектами

 

 

   a_kulka.gif

 

Czytaj szczegółowy opis modułów specjalności.

Moduł: Metodyki programowania
Proces realizacji współczesnego oprogramowania wymaga systematycznego i zdyscyplinowanego podejścia. Podejście to jednak powinno być jednocześnie elastyczne, podatne na zmiany specyfikacji, wczesną detekcję błędów oraz pracę grupową. Wytwarzaniem oprogramowania sterują współczesne metodyki, pozwalające na pogodzenie tych pozornie rozbieżnych celów. Celem modułu Metodyki programowania jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych metodyk tworzenia oprogramowania oraz wyrobienie umiejętności ich skutecznego wykorzystania w praktyce pracy programisty. Moduł łączy wiedzę z zakresu metodyk programowania z umiejętnościami ich praktycznego stosowani.

Moduł: Programowanie zespołowe
Realizacja oprogramowania dedykowanego dla rzeczywistych zastosowań wymaga zwykle zaangażowania wielu programistów. Zespołowe tworzenie oprogramowania stawia nowe wymaganie przed programistami — umiejętność pracy grupowej. Ten rodzaj pracy wymaga wykorzystania dodatkowych narzędzi wspomagających, obejmujących repozytoria kodu, systemy kontroli wersji, systemy zgłaszania błędów i usterek, oraz środowiska programistyczne pozwalające na wykorzystanie tych narzędzi. Moduł Programowanie zespołowe ukierunkowany jest na wyrobienie praktycznych umiejętności programowania zespołowego z wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi.

Moduł: Analiza i  modelowanie systemów
Tworzenie współczesnych systemów informatycznych jest zagadnieniem złożonym i wielowymiarowym. Oprócz biegłości w zakresie programowania, istotnym elementem jest umiejętność wykonywania analizy problemu, opracowania wymagań dla systemu, ich weryfikacja, opracowanie specyfikacji wymagań, zarządzanie zmianami. Etap analizy powinien w sposób harmonijny prowadzić do fazy modelowania systemu, realizowanej z wykorzystaniem wiodących w tej dziedzinie technik. Moduł Analiza i modelowanie systemów poświęcony jest przekazaniu wiedzy i wyrobieniu umiejętności w zakresie analizy systemowej oraz tworzenia modeli systemu informatycznego, pozwalających na spójne opracowanie założeń projektowych i rozpoczęcie procesu tworzenia oprogramowania.

Moduł: Technologie internetowe w programowaniu
Współczesne zastosowania sieci Internet są znacząco odległe od specyfiki oryginalnych protokołów regulujących wymianę informacji w tym środowisku. Zaowocowało to rozwojem mechanizmów programowania, wyraźnie różniących się w warstwie klienckiej i serwerowej. Moduł Technologie internetowe w programowaniu poświęcony jest metodom, narzędziom i technikom programowania w warstwie klienckiej aplikacji internetowych, osadzonej w środowisku współczesnych przeglądarek internetowych. W ramach zajęć modułu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności programowania z wykorzystaniem najnowszej wersji języka znaczników hipertekstowych, stylów, języka JavaScript, dedykowanych pakietów szablonowych oraz specjalizowanych bibliotek programowania grafiki w środowisku przeglądarek. Studenci poznają również zasady wykorzystania grafiki w konstruowania użytecznych interfejsów użytkownika i projektowania aplikacji responsywnych.

Semestr II

Moduł: Programowanie usług serwerowych
Współczesne aplikacje w naturalny sposób wykorzystują środowiska sieciowe, stając się wielowarstwowymi systemami informatycznymi. Dotyczy to zarówno aplikacji WWW, aplikacji mobilnych jak i aplikacji desktopowych. Moduł Programowanie usług serwerowych ukierunkowany jest na wyrobienie umiejętności programowania w warstwie serwerowej, obejmującego zarówno programowanie w warstwie składowania danych, jak i w warstwie aplikacji. W ramach modułu studenci poznają zasady konstruowania warstwy serwerowej, tworzenia interfejsów programistycznych, programowania usług sieciowych. Zakłada się wykorzystanie wiodących języków programowania oraz metod realizacji usług serwerowych.

Moduł: Systemy i aplikacje mobilne
Moduł poświęcony jest wyrobieniu umiejętności tworzenia oprogramowania dedykowanego dla platform mobilnych. W ramach zajęć studenci poznają specyfikę współczesnych platform mobilnych, poznają metody oraz narzędzia konstruowania aplikacji dla wiodących platform mobilnych. Studenci poznają specyfikę programowania z wykorzystaniem interfejsów dotykowych, uczą się wykorzystywać szczególne cechy urządzeń mobilnych (moduły GSM, GPS, akcelerometr), wykorzystywać symulatory oraz uruchamiać aplikacje na urządzeniach fizycznych.

Moduł: Wzorce projektowe
Realizacja współczesnych systemów informatycznych to wyjątkowe połączenie kreatywności i nowatorskich pomysłów z dyscypliną wytwarzania oprogramowania bazującą na doświadczeniach tysięcy dobrze opracowanych projektów. Dobre praktyki w zakresie wytwarzania oprogramowania zaowocowały powstaniem dobrze udokumentowanych wzorców projektowych. Moduł poświęcony jest zapoznaniu studentów z wzorcami projektowymi, wyrobieniu umiejętności identyfikowania właściwych zastosowań określonych wzorców, oraz wyrobieniu umiejętności programowania wykorzystującego uznane wzorce projektowe.

Moduł: Projekt zespołowy
Moduł poświęcony jest realizacji projektu zespołowego, mającego na celu zaprojektowanie i realizację systemu informatycznego, wykorzystującego metody, techniki i narzędzia poznane w trakcie realizacji zajęć z pozostałych modułów II semestru oraz modułów semestru I. Z tego względu zajęcia modułu Projekt Zespołowy powinny być skonsolidowane w końcowej fazie trwania semestru. Zakłada się, że realizacja projektu odbywać się będzie w grupach o liczebności uzgadnianej z osobą prowadzącą moduł, zakłada się również, że studenci specjalizacji Inżynieria Oprogramowania będą współpracowali ze studentami specjalności Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych. Celem współpracy jest wyrobienie umiejętności współpracy pomiędzy specjalistami w zakresie organizacji infrastruktury i konfiguracji sieci komputerowych ze specjalistami z zakresu inżynierii oprogramowania.

Semestr III

Moduł: Inżynieria jakości oprogramowania
Jakość oprogramowania stała istotnym aspektem współczesnego procesu wytwarzania oprogramowania. Zapewnienie jakości oprogramowania obejmuje wiele istotnych czynników, z pragmatycznego punktu widzenia koncentruje się ono na procesie testowania i weryfikacji programowania. Moduł poświęcony jest przekazaniu wiedzy w zakresie wymagań dotyczących jakości oprogramowania, ze szczególnym uwzględnienie zagadnień dotyczących testowania oprogramowania. Moduł ma na celu wyrobienie umiejętności właściwego przygotowania oraz realizacji testów, praktyczne zaznajomienie studentów z metodami testowania oraz narzędziami automatyzacji testów.

Moduł: Zarządzanie projektem informatycznym
Realizacja projektu informatycznego jest procesem podlegającym dynamicznym zmianom, powodowanych różnymi czynnikami. Dotyczą one zarówno uwarunkowań zewnętrznych projektu, zmian i rozwoju technologicznego, jak i szeregu złożonych uwarunkowań wewnętrznych. Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat właściwej organizacji prac projektowych, wyrobienie umiejętności przygotowania, kontroli i weryfikacji realizacji prac projektowych. W ramach zajęć studenci poznają i uczą się w praktyce stosować wiodące metodyki zarządzania projektem.