Warunki zaliczenia praktyki zawodowej

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej

1. Zaliczenie na podstawie odbytej praktyki:

1.1 Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki, przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji.

1.2 Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki nie później niż w dwa tygodnie od jej ukończenia, a w przypadku praktyk wakacyjnych - w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. W/w dokumentacja powinna zawierać opis czynności wykonywanych w czasie praktyki, date i czas (od godz do godz) jakie praktykant przebywał na terenie Zakładu Pracy, nie przekraczając 6 godzin w ciągu dnia w zakresie godzin 8:00 – 20:00. Dokumentacja ta powinna być potwierdzona czytelnym podpisem lub pieczęcią osoby odpowiedzialnej za praktykanta na terenie Zakładu Pracy.

1.3. Dokumentację przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk i karta praktykanta.

1.4. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki wpisów do dziennika praktyk, rozmowa ze studentem, a także informacje z karty praktykanta:

1.4.1. potwierdzone odbycie praktyk czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki,

1.4.2. zawierające opinię opisową opiekuna praktyk z uwzględnieniem kryteriów (zaangażowanie studenta, stosunek do wykonywanych czynności, umiejętności nawiązywania kontaktu) oraz określony profil kompetencji zawodowych studenta, zawierające opinię studenta o odbytej praktyce.

1.4.3. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyki powinny być realizowane.

1.5. Zaliczenia praktyki w indeksie (zapis "zaliczenie z oceną") dokonuje Opiekun praktyk lub osoba do tego upoważniona w terminie 2 tygodni od złożenia przez studenta stosownej dokumentacji.

2. Zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy:

2.1. Wykonują lub wykonywali pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki - zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

2.2. Są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbyli lub odbywają praktykę zawodową spełniającą wymagania regulaminu praktyk WSTI – zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu praktyki wraz z czasem jego obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

2.3. Uczestniczą lub uczestniczyli w stażach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych - zaliczenie wystawiane jest na podstawie przedstawionego potwierdzonego zakresu obowiązków wraz z czasem ich obowiązywania nie krótszym niż wymagany okres praktyki.

2.4. Przedstawią odpowiednią dokumentację dotyczącą ubiegania się o zaliczenie praktyki bez jej odbycia.

2.5.  W przypadku praktyki, stażu lub wykonywanej pracy poza granicami kraju – dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim lub angielskim.