Nauka w trybie zdalnym 

zgodnie z zarządzeniem Rektora w okresie od 21 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka i Grafika prowadzone będzie w znacznej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

(on-line, na platformie G Suite), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Kształcenie na odległość prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi planami i harmonogramami zajęć.

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia zaplanowane w dniach, w których grupy studenckie odbywają zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach realizowane będą w siedzibie Uczelni.

Dział planowania zamieści stosowne informacje w planie tygodniowym oraz planie weekendowym, które będą publikowane w Strefie studenta.

-------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W związku z przybierającą na sile kolejną falą pandemii, proszę o bezwzględne noszenie maseczek na terenie Uczelni.

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, wynika ze stosownych przepisów rządowych, ale także z Regulaminów porządkowych budynku i z Zarządzeń Rektora Uczelni.

Akty prawne regulujące obowiązek noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej, pozwalają na stosowanie kar finansowych w postaci mandatów, za uchylanie się od tego obowiązku.

Władze Uczelni muszą zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w Uczelni osobom, poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków.


Pamiętajmy, że wypełniając zapisy regulaminów, rozporządzeń i zarządzeń w tym zakresie, dbamy nie tylko o swoje zdrowie ale o zdrowie i bezpieczeństwo osób, z którymi się kontaktujemy każdego dnia.

 

Kanclerz WSTI

Marek Maryniak

------------------------------------------------------------- 

W trosce o ochronę zdrowia studentów i pracowników uczelni, a także
wypełniając treści artykułów Ustawy o ochronie zdrowia przed  następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przypominamy, że budynki uczelni
i szkół, a także przylegające do nich place i tereny są strefami chronionymi
zapisami ustawy. Oznacza to, że w miejscach tych obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu. Na osoby łamiące te zakazy będą nakładane stosowne mandaty
pieniężne. Jednocześnie informujemy, że w szkołach, a także w szpitalach nie
istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia o funkcjonalności palarni.
Zobowiązuję wszystkich studentów i pracowników uczelni do bezwzględnego
przestrzegania przepisów prawa.

Kanclerz Uczelni