Zmiany w programie "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015 r.

W roku 2015, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" oraz wprowadzono istotne ograniczenia.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli:

  • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • PFRON

w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu.

Na spotkaniu zapadły ustalenia skutkujące korektą dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

Główne zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia udziału własnego w kosztach czesnego: 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu:

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie  zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65%

50%


Zarząd PFRON uwzględniając zgłoszone postulaty odnoszące się do modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
w dniu 19  marca 2015 r. wprowadził zmiany treści i nowy tekst jednolity w/w dokumentu.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczy m.in.:

  • wskazano minimalną kwotę dodatku,

  • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia”, następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się – zatrudnienie na podstawie takiej umowy jest brane pod uwagę, jeśli nie trwało krócej niż 6 miesięcy,

  • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego,

  • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu na uzupełnienie brakujących danych i załączników,

  • wprowadzono zmianę definicji Karty Dużej Rodziny.

Przypominamy:

02.03.2015 - 30.03.2015

  Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza (Moduł II)

31.05.2015

  Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego  
  semestru/półrocza (Moduł II)