Pozyskiwanie pomocy oferowanej przez inne instytucje:

AKTYWNY SAMORZAD - program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

W ramach tego programu można pozyskać:

  • dofinansowanie kosztów nauki (pokrycie czesnego) w okresie studiów (Moduł II programu)
    
  • dofinansowanie zakupu: 
   • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
   • urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego, 
   • zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, 
   • odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu,
   • a także kursu na prawo jazdy kat. B.
     

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

ADRESACI PROGRAMU:

osoby niepełnosprawne

CEL PROGRAMU:

umożliwienie osobom niepełnosprawnym całkowitego wyeliminowania lub chociażby zmniejszenia istniejących barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, jak i również w ich dostępie do edukacji.

STRUKTURA PROGRAMU:

1.  Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

2.  Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

3.  Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności

MODUŁ II:

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1.  opłaty za naukę (czesne),

2.  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),

3.  dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

WARUNKI UCZESTNICTWA
w module II programu:

1.  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2.  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

KTO REALIZUJE:

Realizatorem programu są samorządy powiatowe – jednostki organizacyjne tj.: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS

WYMAGANE DOKUMENTY:

w/w jednostki dają szczegółowe wytyczne: wzory wniosków/ załączników; ze strony uczelni będą wymagane następujące dokumenty:

 •         dokument potwierdzający rozpoczęcie /kontynuowanie nauki wystawiony /potwierdzony przez uczelnię /szkołę
 •         faktura VAT /rachunek imienny dotyczący opłaty za naukę (czesne) za semestr wystawiony na Wnioskodawcę przez uczelnię /szkołę

KIEDY:

wnioski są przyjmowane w odpowiednich do miejsca zamieszkania studenta jednostkach samorządowych do dnia:

 • 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
 • 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

UWAGA!

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie
do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

PUBLIKUJĄCY:

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych