DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W RAMACH PROGRAMU ABSOLWENT

REALIZACJA PROJEKTU: TRYB CIĄGŁY DO WYCZERPANIA MIEJSC


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami - osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • pozostają bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • nie uczestniczą w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Formy wsparcia:

 • wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Więcej informacji na stronie:

 1. Fundacja Znajdź Pomoc. Projekt "Absolwent"
  https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/
 2. PFRON Program "Absolwent"
  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/

KATALIZATOR "SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ"

REALIZACJA PROJEKTU: 01.04.2020-31.03.2023, DO WYCZERPANIA MIEJSC


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Formy wsparcia:

 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania (IPD);
 • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia;
 • wsparcie doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/


TEKA ABSOLWENTA

TECHNOLOGIA-EFEKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-AKTYWIZACJA

Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia.

REALIZACJA PROJEKTU: 15.12.2017 – 31.03.2019


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • są mieszkańcami jednego z sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.
  Absolwenci powinni posiadać dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie  wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu.
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań bądź projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą dodatkowo liczyć na wsparcie w postaci:

 • kursów oraz szkoleń zawodowych;
 • zdobycia uprawnień zawodowych;
 • 3 – miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym;wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/


DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

PROJEKT: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER

REALIZACJA PROJEKTU: 01.10.2016 - 30.06.2018

 

Projekt skierowany jest do:

 • 15 osób niepełnosprawnych;
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 • zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kryteria uczestnictwa - uczestnicy projektu:

 • muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska;
 • muszą mieć ukończone 30 lat na dzień przystąpienia do projektu;
 • nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy.

Formy wsparcia: 

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
 • wsparcie pomostowe (maksymalne 1 750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 m-cy).

Planowane rozpoczęcie rekrutacji: październik 2016 r.

Realizacja projektu:

 • rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
 • regulamin rekrutacyjny oraz formularz rekrutacyjny zamieszczone zostaną po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc


Z POMOCĄ MALTAŃSKĄ DO PRACY

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • są mieszkańcami województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego;
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo;
 • są w wieku od 18 do 60 lat;
 • nie korzystają z takich samych form wsparcia w innym projekcie aktywizacji zawodowej finansowanym ze środków PFRON oraz nie są uczestnikiem WTZ.

Formy wsparcia:

 • porady indywidualne specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, trener pracy);
 • warsztaty kompetencji pracowniczych I i II stopnia;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy;
 • staże oraz szkolenia zawodowe;
 • video CV;
 • pośrednictwo pracy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.zakonmaltanski.pl/artykul/191_zaproszenie_do_udzialu_ii


Płatne Staże dla osób niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do osób, posiadających:

 • aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • zainteresowanie pracą w Administracji Publicznej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • odbycie 3-miesięcznego, płatnego stażu w Jednostkach Administracji Publicznej,

 • Miejsce odbywania: Katowice oraz miasta ościenne

 • możliwość otrzymania zatrudnienia po odbytym stażu,

 • warsztaty rozwoju osobistego,

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje,

 • wsparcie specjalistów,

 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Płatne Staże dla osób niepełnosprawnychAKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

 • pozostających bez zatrudnienia,

 • absolwentów szkół średnich i wyższych – w chwili obecnej wchodzących na rynek pracy,

 • zamieszkujących na terenie jednego z 3 województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez zintegrowane działania, na które składa się: cykl szkoleń z umiejętności psychologicznychspołecznych oraz warsztatów zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

 • doradców zawodowych,

 • pośredników pracy,

 • specjalistów (prawników, psychologów, pracowników socjalnych)

 • oraz wezmą udział w płatnych stażach zawodowych.

W trakcie trwania projektu Fundacja Sustinae będzie w stałym kontakcie z pracodawcami i organizatorami staży, co pozwoli na promocję uczestników projektu, jako wartościowych pracowników, tak aby doprowadzić do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jak największej liczby beneficjentów projektu.

Rekrutacja:
www.fundacjasustinae.org/komunikat-dotyczacy-rekrutacji

AKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI