W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.

Cele konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących obecnego dokumentu przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy dowiedzieć się, czy treść sprawozdania jest zgodna z Państwa wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Pragniemy także stworzyć możliwość uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Liczymy również, że konsultacje przyczynią się do upowszechnienia debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Adresaci konsultacji

Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Osób z niepełnosprawnościami

  • Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami

  • Pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  • Profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacji pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury

  • Przedstawicieli środowisk akademickich

Konsultacje internetowe

Ankieta internetowa będzie dostępna dla osób posługujących się językiem polskim pod adresem www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo w okresie od 24 listopada do 14 grudnia br.