to działania mające na celu dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta, tak aby zagwarantować mu pełny dostęp do nauki stwarzający możliwość wywiązywania się z jego obowiązków studenckich.

Dostosowanie procesu zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym może dotyczyć:

1. adaptacji warunków sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, np.:

  • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej,
  • powiększenie czcionki,

2. adaptacji toku studiowania, np.: 

  • przyznanie indywidualnej organizacji studiów,

3. adaptacji otoczenia, w którym student odbywa zajęcia, np.:

  • instalacja odpowiednich urządzeń zapewniających możliwość korzystania z pętli induktofonicznej,

4. pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, np.:

  • wniosek o udostępnienie materiałów dydaktycznych, 
  • przyznanie studentom z określonymi dysfunkcjami narządu słuchu lub ruchu
    limitu bezpłatnego kserowania notatek i materiałów dydaktycznych.

Działania te mają na celu wsparcie studenta w osiągnięciu samodzielności i niezależności. Dostosowywanie procesu kształcenia nie może wiązać się z obniżeniem kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów.

UWAGA! Uzyskany przez niepełnosprawnego studenta dyplom ukończenia studiów niesie taką samą wartość jak wszystkich studentów, dlatego podejmowane działania powinny być jak najbardziej zbliżone do obowiązującej metody prowadzenia i zaliczania zajęć.