Zapewnienie równych szans w dostępnie do kształcenia studentom niepełnosprawnym bezpośrednio w procesie dydaktycznym dotyczy trzech równoważnych kwestii:

 1. odpowiedzialnego, świadomego podejścia studenta niepełnosprawnego
  (to Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje studia i decydujesz, czy potrzebujesz wsparcia w związku ze swoim stanem zdrowia),
   
 2. odpowiedniego wsparcia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  (przedstawienie propozycji możliwej współpracy w odpowiedzi na Twoje indywidualne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej),
   
 3. aktywnej współpracy kadry akademickiej 
  (otwarta postawa środowiska uczelnianego zapobiega wykluczeniu studenta z pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym).