kandydaci

których sytuacja zdrowotna uniemożliwia realizację obowiązków studenckich w standardowy sposób 

studenci

 

Wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane jest do studentów:

      a) z niepełnosprawnością, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź dokument równoważny;

      b) przewlekle chorujących nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna jest potwierdzona dokumentacją medyczną (np. opinia psychologiczna, potwierdzenie udziału w psychoterapii, zaświadczenie o dysleksji uzyskane po ukończeniu 16 roku życia);

      c) u których niespodziewana choroba lub wypadek losowy powodują czasową niezdolność do uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja specjalistyczna.  

 

Zapraszamy do podjęcia kontaktu przez kandydatów oraz studentów, którzy chcą:

  • uzyskać informacje o rodzajach wsparcia osób z niepełnosprawnością;

  • porozmawiać o wpływie swojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania;

  • skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie szans na studiach;

  • z pomocą podjąć współpracę z wykładowcami bądź innymi pracownikami Uczelni w celu uwzględnienia przez nich swoich potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej.