Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Dla potrzeb studentów z niepełnosprawnością dnia 4 listopada 2013 r. w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach został powołany Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocnik we współpracy z:

 • instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne,

 • pracownikami uczelni (szczególnie dziekanami, wykładowcami) oraz środowiskiem studentów niepełnosprawnych,

 • ma za zadanie rozpoznawać potrzeby i problemy studentów z niepełnosprawnością zapewniając im pomoc w ich rozwiązywaniu.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia w zapewnianiu niepełnosprawnym studentom równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni a także stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Ewa Fic-Bartos

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


tel.: 788 847 232
fax: (32) 207 30 74

Uprzejmie informujemy o możliwości spotkania
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Do każdego problemu zapewniamy indywidualne podejście i bezwzględną poufność przekazywanych nam informacji.

kandydaci

których sytuacja zdrowotna uniemożliwia realizację obowiązków studenckich w standardowy sposób 

studenci

 

Wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane jest do studentów:

      a) z niepełnosprawnością, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź dokument równoważny;

      b) przewlekle chorujących nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna jest potwierdzona dokumentacją medyczną (np. opinia psychologiczna, potwierdzenie udziału w psychoterapii, zaświadczenie o dysleksji uzyskane po ukończeniu 16 roku życia);

      c) u których niespodziewana choroba lub wypadek losowy powodują czasową niezdolność do uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja specjalistyczna.  

 

Zapraszamy do podjęcia kontaktu przez kandydatów oraz studentów, którzy chcą:

 • uzyskać informacje o rodzajach wsparcia osób z niepełnosprawnością;

 • porozmawiać o wpływie swojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania;

 • skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie szans na studiach;

 • z pomocą podjąć współpracę z wykładowcami bądź innymi pracownikami Uczelni w celu uwzględnienia przez nich swoich potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej.

Zapewnienie równych szans w dostępnie do kształcenia studentom niepełnosprawnym bezpośrednio w procesie dydaktycznym dotyczy trzech równoważnych kwestii:

 1. odpowiedzialnego, świadomego podejścia studenta niepełnosprawnego
  (to Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje studia i decydujesz, czy potrzebujesz wsparcia w związku ze swoim stanem zdrowia),
   
 2. odpowiedniego wsparcia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  (przedstawienie propozycji możliwej współpracy w odpowiedzi na Twoje indywidualne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej),
   
 3. aktywnej współpracy kadry akademickiej 
  (otwarta postawa środowiska uczelnianego zapobiega wykluczeniu studenta z pełnego i aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym).

to działania mające na celu dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta, tak aby zagwarantować mu pełny dostęp do nauki stwarzający możliwość wywiązywania się z jego obowiązków studenckich.

Dostosowanie procesu zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym może dotyczyć:

1. adaptacji warunków sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, np.:

 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej,
 • powiększenie czcionki,

2. adaptacji toku studiowania, np.: 

 • przyznanie indywidualnej organizacji studiów,

3. adaptacji otoczenia, w którym student odbywa zajęcia, np.:

 • instalacja odpowiednich urządzeń zapewniających możliwość korzystania z pętli induktofonicznej,

4. pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, np.:

 • wniosek o udostępnienie materiałów dydaktycznych, 
 • przyznanie studentom z określonymi dysfunkcjami narządu słuchu lub ruchu
  limitu bezpłatnego kserowania notatek i materiałów dydaktycznych.

Działania te mają na celu wsparcie studenta w osiągnięciu samodzielności i niezależności. Dostosowywanie procesu kształcenia nie może wiązać się z obniżeniem kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów.

UWAGA! Uzyskany przez niepełnosprawnego studenta dyplom ukończenia studiów niesie taką samą wartość jak wszystkich studentów, dlatego podejmowane działania powinny być jak najbardziej zbliżone do obowiązującej metody prowadzenia i zaliczania zajęć.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.

Cele konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących obecnego dokumentu przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy dowiedzieć się, czy treść sprawozdania jest zgodna z Państwa wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Pragniemy także stworzyć możliwość uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Liczymy również, że konsultacje przyczynią się do upowszechnienia debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Adresaci konsultacji

Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Osób z niepełnosprawnościami

 • Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami

 • Pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 • Profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacji pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury

 • Przedstawicieli środowisk akademickich

Konsultacje internetowe

Ankieta internetowa będzie dostępna dla osób posługujących się językiem polskim pod adresem www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo w okresie od 24 listopada do 14 grudnia br.

INFRASTUKTURA UCZELNI


Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej:

 • korytarze i windy są odpowiednio przygotowane i przystosowane.

Studenci z upośledzeniem ruchowym:

 • mają możliwość korzystania z dostosowanego do ich potrzeb punktu sanitariatu, mieszczącego się na „wysokim parterze" budynku.

Dla studentów poruszających się na wózku:

 • zostało uruchomione specjalne boczne wejście z podjazdem, omijające schody przy głównych drzwiach.

Osobom z dysfunkcją narządu wzroku:

 • percepcję zajęć ułatwiają rzutniki oraz projektory, wyświetlające powiększony obraz. 

Osobom z dysfunkcją narządu słuchu:

 • percepcję zajęć ułatwia system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

 POMIESZCZENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Z myślą o tym, aby zapewnić studentom z niepełnosprawnością minimum komfortu niezbędnego np. podczas przyjęcia leków w postaci zastrzyków zostało udostępnione pomieszczenie 245A (obok biblioteki).

Pokój wyposażony jest m.in. w stanowisko komputerowe z drukarką – umożliwiającą wydruk niezbędnych materiałów dydaktycznych. Przy stanowisku zamieszczona jest instrukcja uzyskania dostępu.

Portiernia dysponuje listą osób upoważnionych do odbioru klucza i skorzystania z pomieszczenia w weekendy (tj. od piątku godz. 16:00).

Prosimy o celowe korzystanie z pomieszczenia, aby najbardziej wymagający wsparcia studenci mogli swobodnie zapewnić sobie realizację potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

UWAGA: Prosimy również o pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku w szczególności z uwagi na odbywające się tam poniedziałkowe poranne zajęcia.


 
BIBLIOTEKA

Grupa społeczna, jaką są osoby z niepełnosprawnościami ma utrudniony dostęp do informacji. Istnieje, co najmniej kilka powodów, które tłumaczą potrzebę dostępu do materiałów dla studentów z niepełnosprawnościami. Prawdopodobnie najbardziej oczywistym jest równy dostęp do wiedzy i edukacji, który zapewnia obywatelom art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dlatego uczelnie mogą i starają się przyczynić do wyrównania szans tych osób w pełnoprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Miło nam poinformować, iż WSTI zwiększyła limity jak i czas wypożyczeń dla studentów niepełnosprawnych:

 • do 6 książek na okres 6 tygodni
 • oraz do 3 czasopism na miesiąc.


Dostosowany
plan
zajęć 
oznacza:

a) podjęcie działań mających na celu ograniczenie zbędnego przemieszczania się,

b) zapewnienie zajęć w siedzibie uczelni - budynek dostosowany do potrzeb os. z niepełnosprawnością ruchową: windy, podjazdy,

c) jeśli prowadzone zajęcia nie wymagają dostępu do pracowni specjalistycznych - zapewnienie zajęć w jednej sali - w niższych kondygnacjach.

UWAGA: ograniczenia zbędnego przemieszczania się - uwzględnia przede wszystkim niepełnosprawność ruchową

 

Zapewnienie dostosowanego plan zajęć uzależnione jest od:

a) stopienia orzeczenia o niepełnosprawności w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności

b) niepełnosprawność sprzężona (posiadanie więcej niż jednego rodzaju niepełnosprawności)

c) zgłoszenia potrzeby adaptacji do pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych


Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję planu dostosowanego, jednak poziom realizacji w/w założeń jest uzależniony od rzeczywistych możliwości ich realizacji.SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „ŚLĄZACZEK"

Zapraszamy do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek" mieszczącego się na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26.

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie WSTI.

Informacja telefoniczna oraz rezerwacja miejsc:

tel. (32) 35-11-956

fax (32) 35-11-952

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

W schronisku, w pokoju dla osób niepełnosprawnych (pokój 1-osobowy), obowiązuje cennik jak w pokoju 2-osobowym. Udzielane są wszystkie zniżki wymienione w cenniku zamieszczonym na stronie:

www.ssm.sltzn.katowice.pl


DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W RAMACH PROGRAMU ABSOLWENT

REALIZACJA PROJEKTU: TRYB CIĄGŁY DO WYCZERPANIA MIEJSC


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami - osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • pozostają bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • nie uczestniczą w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Formy wsparcia:

 • wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Więcej informacji na stronie:

 1. Fundacja Znajdź Pomoc. Projekt "Absolwent"
  https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/
 2. PFRON Program "Absolwent"
  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/

KATALIZATOR "SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ"

REALIZACJA PROJEKTU: 01.04.2020-31.03.2023, DO WYCZERPANIA MIEJSC


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Formy wsparcia:

 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania (IPD);
 • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia;
 • wsparcie doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/


TEKA ABSOLWENTA

TECHNOLOGIA-EFEKTYWNOŚĆ-KOMPETENCJE-AKTYWIZACJA

Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia.

REALIZACJA PROJEKTU: 15.12.2017 – 31.03.2019


Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • są mieszkańcami jednego z sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.
  Absolwenci powinni posiadać dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie  wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu.
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań bądź projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą dodatkowo liczyć na wsparcie w postaci:

 • kursów oraz szkoleń zawodowych;
 • zdobycia uprawnień zawodowych;
 • 3 – miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach z dodatkiem motywacyjnym;wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fazon.pl/


DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

PROJEKT: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER

REALIZACJA PROJEKTU: 01.10.2016 - 30.06.2018

 

Projekt skierowany jest do:

 • 15 osób niepełnosprawnych;
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo;
 • zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kryteria uczestnictwa - uczestnicy projektu:

 • muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska;
 • muszą mieć ukończone 30 lat na dzień przystąpienia do projektu;
 • nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy.

Formy wsparcia: 

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
 • wsparcie pomostowe (maksymalne 1 750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 m-cy).

Planowane rozpoczęcie rekrutacji: październik 2016 r.

Realizacja projektu:

 • rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
 • regulamin rekrutacyjny oraz formularz rekrutacyjny zamieszczone zostaną po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc


Z POMOCĄ MALTAŃSKĄ DO PRACY

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które:

 • są mieszkańcami województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego;
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są bezrobotne, nieaktywne zawodowo;
 • są w wieku od 18 do 60 lat;
 • nie korzystają z takich samych form wsparcia w innym projekcie aktywizacji zawodowej finansowanym ze środków PFRON oraz nie są uczestnikiem WTZ.

Formy wsparcia:

 • porady indywidualne specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, trener pracy);
 • warsztaty kompetencji pracowniczych I i II stopnia;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy;
 • staże oraz szkolenia zawodowe;
 • video CV;
 • pośrednictwo pracy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.zakonmaltanski.pl/artykul/191_zaproszenie_do_udzialu_ii


Płatne Staże dla osób niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do osób, posiadających:

 • aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • zainteresowanie pracą w Administracji Publicznej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • odbycie 3-miesięcznego, płatnego stażu w Jednostkach Administracji Publicznej,

 • Miejsce odbywania: Katowice oraz miasta ościenne

 • możliwość otrzymania zatrudnienia po odbytym stażu,

 • warsztaty rozwoju osobistego,

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje,

 • wsparcie specjalistów,

 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Płatne Staże dla osób niepełnosprawnychAKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

 • pozostających bez zatrudnienia,

 • absolwentów szkół średnich i wyższych – w chwili obecnej wchodzących na rynek pracy,

 • zamieszkujących na terenie jednego z 3 województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez zintegrowane działania, na które składa się: cykl szkoleń z umiejętności psychologicznychspołecznych oraz warsztatów zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

 • doradców zawodowych,

 • pośredników pracy,

 • specjalistów (prawników, psychologów, pracowników socjalnych)

 • oraz wezmą udział w płatnych stażach zawodowych.

W trakcie trwania projektu Fundacja Sustinae będzie w stałym kontakcie z pracodawcami i organizatorami staży, co pozwoli na promocję uczestników projektu, jako wartościowych pracowników, tak aby doprowadzić do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jak największej liczby beneficjentów projektu.

Rekrutacja:
www.fundacjasustinae.org/komunikat-dotyczacy-rekrutacji

AKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI

www.aktywizacja.org.pl - celem Fundacji jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
poprzez świadczenie bezpłatnych usług, wspierających ich wejście na rynek pracy.

www.ffm.pl – portal Fundacji Fuga Mundi zajmującej się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnieniu (praca zdalna, telepraca).

www.integracja.org - pomoc w zatrudnieniu, bogata baza, sprawdzeni kandydaci

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Lompy 14 lok. 415
40-955 Katowice
Tel.: 32 605 38 50
www.niepelnosprawni.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje rządowe:


Instytucje samorządowe


Organizacje Pożytku Publicznego:

 • www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych, - baza OPP z całej Polski, w tym także organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • www.niepelnosprawni.pl - portal dla osób niepełnosprawnych.
OGÓLNOPOLSKIE
 
LOKALNE
 

Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. osób niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11
00-935 Warszawa
tel. 22 529 06 00

www.niepelnosprawni.gov.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl/napisz-do-nas

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych 
Jan Zieliński

ul. Dąbrowskiego 23, nr pokoju: A038
40-037 Katowice
tel: 32 77 40 638

www.niepelnosprawni.slaskie.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 22 620 03 51

www.pfron.org.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Oddział Śląski

Pl. Grunwaldzki 8-10/8
40-950 Katowice
tel. 32 49 32 100

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel. 22 831 22 71

www.pzn.org.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

KOŁO Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach

ul. Kossutha 11
40-844 Katowice
tel. 32 257 13 18

www.pzn.katowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Polski Związek Głuchych

ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
tel. 22 635 75 36

www.pzg.org.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski

Pod Młynem 1b
40-310 Katowice
tel. 32 204 89 25

www.pzg.slask.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych
"START"

ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
tel. 22 659 30 11

www.pzsnstart.eu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" KATOWICE

ul. Gliwicka 150
40-800 Katowice
tel. 32 254 76 27

www.startkatowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie „Aktywne Życie”

 • misją stowarzyszenia jest modelowanie postaw:
  1) osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pokazywanie, że bez względu na stopień niepełnosprawności możliwa jest realizacja marzeń i aktywne życie,
  2) pełnosprawnego społeczeństwa poprzez edukowanie i uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

  www.aktywnezycie.org


Fundacja Tacy Sami

 • celem fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

  www.tacysami.org.pl


Fundacja „Forma T”

 • to Forma do wypełniania indywidualną Treścią, - pomaga realizować autorskie pomysły. Miejsce do realizacji marzeń osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji i chorób.

  www.funformat.blogspot.com


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

 • zadaniem fundacji jest docieranie do wszystkich potencjalnych adresatów, którzy zostali dotknięci nabytym lub wrodzonym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, by mogli oni aktywnie i niezależnie żyć.

  www.far.org.pl


Fundacja DOG'IQ

 • jest organizacją non-profit z Katowic zajmującą się szkoleniem psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.

  www.dogiq.info


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 • pomaga w leczeniu narządu wzroku u młodzieży oraz zapewnia specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.

  www.rfpn.org


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 

 • to stowarzyszenie kształtujące postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

  www.pkps.org.pl


Fundacja Homini

 • za cel stawia sobie pomoc człowiekowi nie zawężając pola działań jedynie do określonych grup społecznych.

  www.fundacjahomini.org

„Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych"

Projekt „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych" to połączenie edukacji medialnej, warsztatów rozwoju osobistego oraz działań promujących postawy tolerancji.

Uruchamiając przedsięwzięcie chciano uzyskać niezwykły efekt w postaci kampanii promującej tolerancję wobec osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zasadą „nic o nas, bez nas" postawiono sobie za cel, aby to właśnie studenci wspólnie opracowali program kampanii promocyjnej. A wszystko to pod okiem ekspertów!

Projekt został zaadresowany do 40 studentów Uniwersytetu Śląskiego (w tym 20 studentów niepełnosprawnych), którzy wykazali się odpowiednią motywacją do aktywnego działania obywatelskiego i społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...  www.pracowniajutr.pl/projekty/respect-on

Plakat

 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych:
  • Przysługują one studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. 
  • Mogą ubiegać się o nie słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
    
 • Pozostałe formy pomocy materialnej:
  Podobnie jak wszyscy studenci naszej Uczelni, możesz ubiegać się o inne formy pomocy materialnej:
  • stypendium socjalne,
  • doraźne zapomogi,
  • stypendia - rektora oraz stypendium ministra - dla studentów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, posiadających osiągnięcia artystyczne lub sportowe

   Czytaj więcej

Pozyskiwanie pomocy oferowanej przez inne instytucje:

AKTYWNY SAMORZAD - program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

W ramach tego programu można pozyskać:

  • dofinansowanie kosztów nauki (pokrycie czesnego) w okresie studiów (Moduł II programu)
    
  • dofinansowanie zakupu: 
   • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
   • urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego, 
   • zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, 
   • odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu,
   • a także kursu na prawo jazdy kat. B.
     

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

ADRESACI PROGRAMU:

osoby niepełnosprawne

CEL PROGRAMU:

umożliwienie osobom niepełnosprawnym całkowitego wyeliminowania lub chociażby zmniejszenia istniejących barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, jak i również w ich dostępie do edukacji.

STRUKTURA PROGRAMU:

1.  Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

2.  Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

3.  Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności

MODUŁ II:

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1.  opłaty za naukę (czesne),

2.  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),

3.  dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

WARUNKI UCZESTNICTWA
w module II programu:

1.  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2.  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

KTO REALIZUJE:

Realizatorem programu są samorządy powiatowe – jednostki organizacyjne tj.: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS

WYMAGANE DOKUMENTY:

w/w jednostki dają szczegółowe wytyczne: wzory wniosków/ załączników; ze strony uczelni będą wymagane następujące dokumenty:

 •         dokument potwierdzający rozpoczęcie /kontynuowanie nauki wystawiony /potwierdzony przez uczelnię /szkołę
 •         faktura VAT /rachunek imienny dotyczący opłaty za naukę (czesne) za semestr wystawiony na Wnioskodawcę przez uczelnię /szkołę

KIEDY:

wnioski są przyjmowane w odpowiednich do miejsca zamieszkania studenta jednostkach samorządowych do dnia:

 • 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
 • 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

UWAGA!

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie
do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

PUBLIKUJĄCY:

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE SĄ NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 roku (niedziela)

Prawo wyborcze przewiduje szereg ważnych ułatwień w głosowaniu. I choć większość z nich adresowana jest do wyborców niepełnosprawnych – pamiętajmy, że kategoria ta jest bardzo szeroka i obejmuje wszystkich wyborców o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia im w jakikolwiek sposób wzięcie udziału w wyborach.

GDY GŁOSUJEMY W LOKALU WYBORCZYM

˗ Możliwość wyboru lokalu wyborczego, w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych: Każdy wyborca ma możliwość wyboru na obszarze swojego okręgu wyborczego dowolnego lokalu wyborczego, w którym chciałby zagłosować - również lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien jednak złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy/miasta. Uwaga: jeśli wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego, na którym stale zamieszkuje nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – może wybrać taki lokal na obszarze całej gminy. 
˗ Dowóz do lokalu wyborczego: większość gmin w dniu wyborów organizuje możliwość bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. W celu skorzystania z takiego transportu najlepiej skontaktować się w urzędem gminy/miasta na ok. 2 tygodnie przed dniem wyborów.
˗ Nakładka na karty do głosowania: w nadchodzących wyborach, w każdym z lokali wyborczych będą znajdowały się nakładki do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, które ułatwiają głosowanie osobom niewidzącym i z dysfunkcją wzroku. Aby je uzyskać wystarczy w dniu wyborów pobierając kartę do głosowania poprosić członka komisji.
˗ Pomoc w lokalu wyborczym: Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia (np. syn, wnuk). Pomoc ta może mieć jednak tylko techniczny charakter. Pamiętajmy również, że członkowie komisji są zobowiązani, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do odczytania obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych.

INNE FORMY GŁOSOWANIA

Kodeks wyborczy umożliwia dużej grupie wyborców udział w głosowaniu w inny sposób niż tradycyjne udanie się do lokalu wyborczego.
˗ Głosowanie korespondencyjne. Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) ma prawo do głosowania korespondencyjnego. Musi jednak zgłosić taki zamiar (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) do dnia 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) do urzędu gminy/miasta. Przy zgłoszeniu można również wskazać, by przesłane zostały nakładki do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a. Wyborca otrzyma pocztą, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru, pakiet wyborczy (m.in. kartę do głosowania, koperty). Po zagłosowaniu – wyborca przekazuje materiały w zaklejonej kopercie przedstawicielowi Poczty Polskiej. Pamiętajmy: procedura jest bezpłatna, nie płacimy za przesyłkę!
˗ Głosowanie przez pełnomocnika. Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) oraz wyborca, który ukończył 75 lat może ustanowić pełnomocnika, który zagłosuje w jego imieniu. Musi jednak zgłosić taki zamiar urzędzie gminy/miasta do 4 maja 2015 r. (poniedziałek). Wniosek może być złożony pocztą, lub dostarczony do urzędu przez dowolną osobę. Wówczas wyborcę odwiedzi urzędnik i w miejscu zamieszkania wyborcy sporządzi akt pełnomocnictwa. Pamiętajmy: również ta procedura jest w pełni bezpłatna.

SKRÓCONY KALENDARZ WYBORCZY

 • 27 kwietnia 2015 – termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • 4 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków ws. głosowania poza miejscem zamieszkania
 • 5 maja 2015 – termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
 • 7 maja 2015 – termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą dopisania do spisu wyborców za granicą
 • 9 maja 2015 – początek ciszy wyborczej
 • 10 maja 2015 – głosowanie w godzinach 7:00 – 21:00
 • 24 maja 2015 – ewentualna II tura głosowania

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ O WYBORACH?

Najłatwiej uzyskać informacje o procedurach wyborczych, kontaktując się telefonicznie ze swoim urzędem gminy/ miasta (np. Wydziałem Spraw Obywatelskich). Ważnym źródłem wiedzy jest Internet – na stronach internetowych urzędów znajdują się zwykle specjalne zakładki z dokumentami/informacjami o wyborach (m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej) – odnajdziemy tam m.in. informację o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego – urząd gminy/miasta prześle pocztą, lub w wersji elektronicznej rozbudowane materiały informacyjne m.in. o ułatwieniach w głosowaniu.
W Internecie działa też portal informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl/

źródło: www.rpo.gov.pl/pl/content/informator-wyborczy-do-pobrania

Informator wyborczy.pdf


Stare karty parkingowe będą ważne do 30 czerwca 2015 r., a nie do 30 listopada 2014 r.
- zdecydował Sejm 10 października 2014 r.

Za przyjęciem procedowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym głosowało 447 posłów, jeden był przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Teraz projektem ustawy zajmie się Senat.

Obawa o kumulację wniosków w ostatnim okresie wyznaczonym na wymianę kart parkingowych, niewystarczające środki w zespołach ds. orzekania i wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych przepisów, które weszły w życie po 1 lipca br. – to główne argumenty przemawiające za koniecznością wydłużenia terminu ważności starych kart parkingowych do połowy przyszłego roku.

Czytaj więcej....

 

JUST SAY HELLO... and don't be scared

 

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi (na podstawie opracowania: prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski)

Oczywiście przed studentami z niepełnosprawnością słuchu należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niesłyszące i niedosłyszące, należy zastosować kilka zasad:

 • mówić przede wszystkim wyraźnie z minimalnie zwiększonym natężeniem głosu;
 • w minimalnie zwolnionym tempie – tempo wypowiedzi wpływa na zrozumienie treści;
 • nie należy zasłaniać ręką ust, odwracać się itp., przed rozpoczęciem wypowiedzi należy upewnić się, czy osoby niesłyszące na nas patrzą, (jeśli, nie – zwracamy na siebie ich uwagę np. machając dłonią w jej kierunku lub „mrugając” oświetleniem sali);
 • twarz wykładowcy powinna być dobrze oświetlona, co ułatwi osobom niesłyszącym odczytywanie mowy z ust i obserwację mimiki twarzy np. nie należy stawać pod słońce, w oknie, a w pomieszczeniach trzeba ustawić się przodem do okna lub światła sztucznego;
 • wypowiedzi kierowane do osoby niesłyszącej podczas zajęć /indywidualnych konsultacji powinny być krótkie i zwięzłe;
 • jeśli informacja nie zostanie zrozumiana, należy powtórzyć używając w miarę możliwości innych słów;
 • zdania powinny być krótkie, pojedyncze;
 • sformułowania mogą być wspierane naturalną gestykulacją.

Zaburzenia mowy

 • Jeśli istnieją trudności ze zrozumieniem, nie należy przytakiwać, a poprosić o powtórzenie /wyjaśnienie. W większości przypadków nie będzie z tym problemu i raczej wysiłek włożony w wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia będzie doceniony.

Wskazówki dla wykładowców - słuch

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi (na podstawie opracowania: Jacek Zadrożny)

Przed studentami z niepełnosprawnością wzroku należy stawiać takie same wymagania, jak przed innymi studentami. Jednak proces zdobycia wykształcenia musimy być wspierany w granicach niwelowania dysfunkcji, z jakimi się borykają.

Na zajęciach, w których uczestniczą osoby niewidome i słabowidzące, należy zastosować kilka zasad:

 • należy dyskretnie zapytać studenta, jak dużo widzi i czy ma dla niego znaczenie miejsce, jakie zajmuje na sali, oraz jaka pomoc będzie mu potrzebna;
 • nagrywanie zajęć jest jedynym sposobem efektywnego sporządzania notatek w tym przypadku, - na co zezwala prawo autorskie;
 • studenci z dysfunkcją wzroku powinni otrzymać takie same informacje jak studenci widzący np. należy głośno czytać, treści zapisywane na tablicy.
 • warto dostarczyć materiały w postaci plików elektronicznych, które np. osoba niedowidząca może odpowiednio powiększyć.
 • prezentacji rysunków, wykresów, diagramów powinien towarzyszyć ich słowny opis.
 • w przypadku przedstawiania eksponatów, makiet, modeli student powinien mieć możliwość zapoznania się z obiektem za pomocą dotyku lub obejrzeć go z bliska (student słabowidzący);
 • koniecznym jest, by prowadzący zadając pytanie precyzował słownie, do kogo je kieruje, gdyż osoba z dysfunkcją wzroku nie zareaguje ani na spojrzenie, czy wskazanie palcem.
 • informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem, - dotarcie do niej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne;
 • w przypadku sprawdzania wiedzy dla osób słabowidzących należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomych – testy w formie elektronicznej, (które mogą być wypełnione za pomocą komputera) lub w brajlu;
 • możliwa jest także zamiana formy pisemnej egzaminu na formę ustną z zachowaniem równoważnego sprawdzenia poziomu wiedzy.

Wskazówki dla wykładowców - wzrok

Informujemy, że w dniu 21 maja 2016 nie będzie możliwe korzystanie z sali 245 A. Za utrudnienia przepraszamy.

Począwszy od 21.02.2015 w soboty i niedziele będzie dostępny pokój dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie 245A zostało udostępnione z myślą o tym, aby zapewnić studentom z niepełnosprawnością minimum komfortu niezbędnego np. podczas przyjęcia leków w postaci zastrzyków.

Pokój wyposażony jest m.in. w stanowisko komputerowe z drukarką
– umożliwiającą wydruk niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Przy stanowisku zamieszczona jest instrukcja uzyskania dostępu.

Portiernia dysponuje listą osób upoważnionych do odbioru klucza i skorzystania z pomieszczenia.

Prosimy o celowe korzystanie z pomieszczenia, aby najbardziej wymagający wsparcia studenci mogli swobodnie zapewnić sobie realizację potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Prosimy również o pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku w szczególności z uwagi na odbywające się tam poniedziałkowe poranne zajęcia.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu informacyjnym i Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

pt. „(Nie)pełnosprawni na śląskim rynku pracy”, które odbędą się 25 lutego 2015 roku

w Metropol Hotel Man BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum,

przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

PROGRAM WYDARZENIA

10:00-12:30 – Spotkanie informacyjne nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

12:30-13:00 – Przerwa

13:00-14:30 – Targi pracy

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej na…
http://www.aktywizacja.org.pl/opole/aktualnosci/3178-wez-udzial-w-spotkaniu-informacyjnym-oraz-targach-pracy

Zmiany w programie "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015 r.

W roku 2015, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" oraz wprowadzono istotne ograniczenia.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli:

 • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 • PFRON

w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu.

Na spotkaniu zapadły ustalenia skutkujące korektą dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

Główne zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia udziału własnego w kosztach czesnego: 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu:

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie  zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65%

50%


Zarząd PFRON uwzględniając zgłoszone postulaty odnoszące się do modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
w dniu 19  marca 2015 r. wprowadził zmiany treści i nowy tekst jednolity w/w dokumentu.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczy m.in.:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku,

 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia”, następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się – zatrudnienie na podstawie takiej umowy jest brane pod uwagę, jeśli nie trwało krócej niż 6 miesięcy,

 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego,

 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu na uzupełnienie brakujących danych i załączników,

 • wprowadzono zmianę definicji Karty Dużej Rodziny.

Przypominamy:

02.03.2015 - 30.03.2015

  Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza (Moduł II)

31.05.2015

  Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego  
  semestru/półrocza (Moduł II)

 

„Moda Bez Ograniczeń” to długofalowy program edukacyjny i warsztatowy skierowany do osób z niepełnosprawnością, dzięki któremu mogą one kreować swój wizerunek, przełamywać negatywne stereotypy i dokonywać głębokich zmian wewnętrznych, które są fundamentem dalszego rozwoju.

Organizator Gali - Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przez 25 lat pomogła już setkom osób prowadząc różne formy terapii. Kiedy dzieci z niepełnosprawnością dorastają, wchodzą w okres dojrzewania i konieczności wyboru swojej drogi życiowej, tym, czego im najczęściej brakuje, to poczucie własnej wartości…

Odkryto, że właśnie świat mody poprzez możliwość wyrażenia siebie i budowę wizerunku, pozwala osobom niepełnosprawnym na niezwykłą przemianę wewnętrzną rozbudzając życiowe aspiracje i eliminując wrażenie wykluczenia z tego pozornie niedostępnego obszaru.

Przez wiele tygodni, poprzez zaangażowanie specjalistów ze świata mody i stylizacji, wspólnie z osobami z niepełnosprawnością wzmacniano ich pewność siebie i odkrywano ukryte w nich piękno.

Wydarzenie będące podsumowaniem siedmiomiesięcznych działań odbędzie się:

18 kwietnia 2015 godz. 18:00
ICE Kraków Centrum Kongresowe,
ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Gościem honorowym będzie Jillian Mercado - nowojorska, niepełnosprawna modelka, stylistka i blogerka.

Jillian Mecrcado

Program Gali Finałowej:

 • pokaz mody - projekty: Gosi Baczyńskiej, Roberta Kupisza, Zuo Corp, Joanny Klimas, Evy Minge, Lany Nguyen, Macieja Sieradzky’ego, Blessus oraz Dream Nation, Tomasza Karcza, Lewanowicz zaprezentują modelki z niepełnosprawnością

 • pokaz strojów niepełnosprawnych projektantek

 • prezentacja metamorfoz uczestniczek warsztatów

 • aukcja charytatywna, z której środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji Hipoterapia

 • galę uświetni koncert Marka Dyjaka oraz wystawa obrazów Maggie Piu

Katalog_moda_bez_ograniczen.pdf

czytaj więcej…
http://www.modabezograniczen.pl/

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ze zrzeszeniami innych krakowskich uczelni, już po raz 13 organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie (https://www.facebook.com/OSSN.Krakow)

w terminie 1-3 lipca 2016 r.

Temat przewodni wydarzenia to
"Nowe technologie a niepełnosprawność"

Celem Spotkania jest pokazanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie
w przezwyciężaniu barier przestrzennych, komunikacyjnych i społecznych
dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o uzupełnienie kwestionariusza   

https://docs.google.com/forms/d/1zzHjWxtJAGdubuAmlgpUWtYRO_1hfap_dLDpXaJGSRE/viewform?c=0&;w=1

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/events/1729424027341019/

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2016!!! :)

Nie może Was zabraknąć! :)


Pozdrawiamy i zapraszamy!
Prosimy również o promocję wydarzenia swoimi kanałami :)

Organizatorzy XIII OSSN

ZAPROSZENIE OSSN 2016

LIST PRZEWODNI OSSN 2016

Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach organizuję "Weekend z AZS" dla osób z niepełnosprawnościami, który odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Regor” w Brennej.

Projekt skierowany jest do wszystkich śląskich uczelni i zakłada bezpłatny udział studentów z niepełnosprawnościami, zainteresowanych rozwojem sprawności fizycznej i aktywnością sportową.

Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem sportowo-rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w związku, z czym w programie przewiduje się rozmaite zajęcia dostosowane do możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia na załączonym druku są przyjmowane droga mailową lub papierową do 28.10.2016 r.

Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach

ul. Dworcowa 15, 40-012 Katowice

tel. 32 25 38 946, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zaproszenie weekend z AZS

Formularz zgłoszenia

DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt: „Przedsiębiorczość bez barier”

Projekt skierowany jest do:

 • 15 osób niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
 • zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kryteria uczestnictwa - uczestnicy projektu:

 • muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska,
 • muszą mieć ukończone 30 lat na dzień przystąpienia do projektu,
 • nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy.

Formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
 • wsparcie pomostowe (maksymalne 1 750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 m-cy).

Planowane rozpoczęcie rekrutacji: październik 2016 r.

Realizacja projektu:

 • 2016/10/012018/06/30
 • rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
 • regulamin rekrutacyjny oraz formularz rekrutacyjny zamieszczone zostaną po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc

 

Organizacja Środowiskowa AZS Katowice była organizatorem ciekawej imprezy, która odbyła się w listopadzie 2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Regor” w Brennej.
Głównym celem spotkania była promocja sportu wśród studentów niepełnosprawnych.  Trzeba przyznać, że mimo różnych rodzajów niepełnosprawności, każdy mógł znaleźć odpowiednią formę aktywności dla siebie. Zawodnicy mieli szansę spróbować swoich sił m.in. w takich dyscyplinach jak: szachy, boccia, tenis stołowy oraz pływanie.
Oprócz zawodów odbyły się również ciekawe szkolenia, w tym „Żywienie osób aktywnych – teoria i praktyka”, które poprowadziła dietetyk współpracująca z wieloma klubami sportowymi - Pani Marzena Pałasz czy też wykład Pana Marka Lemańskiego pt.  „Rozwiązuję spory bez przemocy w kontekście pracy ze sportowcami” .  
Ponieważ nie samym sportem student żyje, odbyła się także impreza integracyjna rozpoczynająca się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, a następnie wspólną zabawą w świetnej atmosferze aż do późnej nocy…

Program – Weekendu z AZS

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

SwimmingInstruktorzy pływania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszają studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności na zajęcia pływania (nauka pływania, doskonalenie pływania, ćwiczenia usprawniające).
Zajęcia będą odbywają się nieodpłatnie w każdy wtorek o godz. 15:00 na pływalni budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3c.
Chętni studenci mogą również wziąć udział w Akademickich Mistrzostwach Polski Studentów Niepełnosprawnych, które odbywają się co roku w Poznaniu.

Studenci zobowiązani są do okazania legitymacji studenckiej.

Dodatkowych informacji udziela dr Danuta Palica
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Systemy FM dla niedosłyszących

Dzięki realizacji projektu 4.1.1 „Wiedza i praktyka – wsparcie uczelni oraz studia I stopnia z Grafiki, program rozwojowy WSTI w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zakupiła 5 przenośnych systemów FM produkcji firmy Sennheiser ułatwiających edukację osobom niedosłyszącym.

Każdy system składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajniki zostały umieszczone na salach wykładowych: Aula WSTI, Aula ŚTZN, RIM, Zachód 3, Zachód 4.

Zatem jeżeli:
- jesteś studentem WSTI w Katowicach;
- masz orzeczenie o niepełnosprawności słuchu;
- chcesz wypożyczyć system przenośny FM.

możesz wypożyczyć odbiornik kontaktując się p. Agnieszką Chrapek (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. (32) 207 30 77).

Informacje dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie internetowej uczelni w Przydatnych informacjach w Strefie Studenta.

Przypominamy o możliwości skorzystania z jednej z form wsparcia kształcenia studentów  niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  lub znacznym tj. możliwości skorzystania z bezpłatnych usług kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych.
 
Aby skorzystać z usługi prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz złożenie w dziekanacie odpowiedniego wniosku (pobierz druk).

Usługę można realizować po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w punkcie KSEROGRAFIA WIEŻE, zlokalizowanym w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Kwota limitu dla jednego studenta na okres jednego semestru wynosi 80 zł.

UWAGA! Druk do pobrania wniosku znajduje się również w banku formularzy.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook