Przypominamy brzmienie par.12 Regulaminu Studiów:

  • student realizujący warunkowo semestr nauki zobowiązany jest do zaliczenia zaległych przedmiotów w terminie wskazanym przez Rektora.

  • brak zaliczenia w określonym przez Rektora terminie powoduje skierowanie studenta na semestr niższy, zgodny ze stanem zaliczonych przedmiotów.

  • wpis warunkowy nie może być udzielony studentowi powtarzającemu semestr.

W praktyce oznacza to, że student, który nie zaliczył warunku do ostatniego dnia sesji kierowany jest na powtarzanie semestru na własny wniosek.

Apeluję o sumienne i rzetelne podejście do postawionych sobie zadań i obowiązków  studiowania.

Kanclerz WSTI