Z przykrością informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. uczelniana komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę wydalenia z uczelni dla jednego z naszych studentów.

Z przykrością informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. uczelniana komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę wydalenia z uczelni dla jednego z naszych studentów.

Student naszej uczelni został ukarany za sfałszowanie oceny i podpisu nauczyciela w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta. Czyn ten został sklasyfikowany jako przestępczy i określony przez członków komisji jako szczególnie haniebny i uwłaczający godności studenta. W dalszej konsekwencji czynu przestępczego, sprawa została przekazana właściwym organom ścigania. W sprawie tej trwa obecnie postępowanie przygotowawcze.

Władze uczelni Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach stoją na stanowisku, że obowiązkiem szkoły jest również dbałość o właściwe ukierunkowanie jej studentów – wychowanie w uczciwości, rzetelności i w poszanowaniu praw człowieka.

Z całą stanowczością uczelnia będzie konsekwentnie zwalczać podobne zachowania studentów, wypełniając swój statut i misję - przestrzegając regulaminów wewnętrznych i powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

Kanclerz WSTI