Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Wkroczyliśmy w kolejny rok akademicki, szczególny ze względu na powrót po pandemii do zajęć z możliwie kompletnym pominięciem zajęć zdalnych. A więc znów możemy spotykać się w murach Uczelni i uczestniczyć aktywniej w życiu szkoły.

Przeważająca liczba studentów rzetelnie podchodzi do obowiązku studiowania, w tym także dba o frekwencje na zajęciach. Ponieważ dochodzą jednak do nas informacje o grupie studentów, którzy nie dostosowują się do zapisów w Regulaminie Studiów, tą drogą przypominamy najważniejsze kwestie związane z wypełnianiem obowiązków przez studentów.

Sprawą kluczową dla tej grupy staje się zapis §12 Regulaminu Studiów, cyt:

„1. Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach, projektach, zajęciach laboratoryjnych i wskazanych wykładach oznaczonych jako tzw. rygorowe.

2. Nieobecność na więcej niż 20% zajęć dydaktycznych z danego modułu, w tym również nieobecność usprawiedliwiona, może być podstawą do niezaliczenia modułu.”

W tej kwestii nonszalancja nierzetelnych studentów jest niepokojąca. Zaznaczam, że w takich okolicznościach konsekwencja wykładowcy przedmiotu, może skutkować brakiem zaliczenia i spowodować skierowanie studenta na powtarzanie semestru.

Kolejnym problemem dla wybranej grupy studentów jest realizacja tak zwanego wpisu warunkowego.

Studentom korzystającym z możliwości kontynuowania studiów na podstawie zgody Rektora na warunkowe wpisanie na kolejny semestr przypominamy, że uzyskanie zaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym opiera się o uzupełnienie wiedzy, umiejętności i zrealizowanie zadań wyznaczonych przez wykładowcę.

Student zwracając się o taką możliwość zobowiązuje się do podjęcia starań, w tym przez udział w wyznaczonych konsultacjach i kontakt z wykładowcą, o osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się. Zaliczenie przedmiotu objętego wpisem warunkowym, jak sama nazwa wskazuje, jest warunkiem kontynuowania studiów. To bardzo ważny obowiązek dla studenta. Rezygnacja z udziału w wyznaczonych konsultacjach, niestawienia się na konsultacjach, jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu wpisu warunkowego, a co za tym idzie niezaliczenia semestru, z którego wpis pochodzi.

Zwracamy również uwagę wszystkim studentom na konieczność zapoznawania się na bieżąco z komunikatami w serwisie internetowym Uczelni w tym przede wszystkim, w zakresie zmian w planowanych zajęciach dydaktycznych. To kolejna powinność studenta, która jest częścią procedur związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Proszę wszystkich studentów o rzetelne przestrzeganie zapisów Regulaminu Studiów.

Dziekan WSTI
Marek Maryniak