facebook
Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Wkroczyliśmy w kolejny rok akademicki, szczególny ze względu na powrót po pandemii do zajęć z możliwie kompletnym pominięciem zajęć zdalnych. A więc znów możemy spotykać się w murach Uczelni i uczestniczyć aktywniej w życiu szkoły.

Przeważająca liczba studentów rzetelnie podchodzi do obowiązku studiowania, w tym także dba o frekwencje na zajęciach. Ponieważ dochodzą jednak do nas informacje o grupie studentów, którzy nie dostosowują się do zapisów w Regulaminie Studiów, tą drogą przypominamy najważniejsze kwestie związane z wypełnianiem obowiązków przez studentów.

Sprawą kluczową dla tej grupy staje się zapis §12 Regulaminu Studiów, cyt:

„1. Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach, projektach, zajęciach laboratoryjnych i wykładach będących jedyną formą zajęć z danego modułu.

2. Nieobecność na więcej niż 20% zajęć dydaktycznych z danego modułu, w tym również nieobecność usprawiedliwiona, może być podstawą do niezaliczenia modułu.”

Kolejnym problemem dla wybranej grupy studentów jest realizacja tak zwanego wpisu warunkowego.

Studentom korzystającym z możliwości kontynuowania studiów na podstawie zgody Rektora na warunkowe wpisanie na kolejny semestr przypominamy, że uzyskanie zaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym opiera się o uzupełnienie wiedzy, umiejętności i zrealizowanie zadań wyznaczonych przez wykładowcę.

Student zwracając się o taką możliwość zobowiązuje się do podjęcia starań, w tym przez udział w wyznaczonych konsultacjach i kontakt z wykładowcą, o osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się. Zaliczenie przedmiotu objętego wpisem warunkowym, jak sama nazwa wskazuje, jest warunkiem kontynuowania studiów. To bardzo ważny obowiązek dla studenta. Rezygnacja z udziału w wyznaczonych konsultacjach, niestawienia się na konsultacjach, jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu wpisu warunkowego, a co za tym idzie niezaliczenia semestru, z którego wpis pochodzi.

Zwracamy również uwagę wszystkim studentom na konieczność zapoznawania się na bieżąco z komunikatami w serwisie internetowym Uczelni w tym przede wszystkim, w zakresie zmian w planowanych zajęciach dydaktycznych. To kolejna powinność studenta, która jest częścią procedur związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Proszę wszystkich studentów o rzetelne przestrzeganie zapisów Regulaminu Studiów.

Dziekan WSTI
Marek Maryniak

Drodzy Studenci

W ostatnim czasie odnotowaliśmy w naszej uczelni dwa przypadki złamania prawa. Incydenty dotyczą zaczerpnięcia obcych dzieł z sieci internet i przedstawienia ich jako własne. Tym samym naruszono ustawowe zapisy o ochronie praw autorskich . Popełniono plagiat.
Winnych temu zdarzeniu studentów czekają bardzo przykre konsekwencje. W chwili obecnej trwają czynności administracyjne.

Ku wielkiej Waszej przestrodze przypominam, ze każda Wasza praca – artykuł w czasopiśmie uczelnianym, zdjęcie, grafika, plakat czy też większe dzieło musi zawsze zostać przez Was przygotowane samodzielnie - nie naruszając praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

Wszelkie materiały wykorzystane przy tworzeniu Waszego dzieła mogą być pozyskane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich rozpowszechnianie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

Pamiętajcie o tym. Wierzę w Wasz rozsądek i uczciwość.

Z pozdrowieniem

Kanclerz WSTI

Władze Uczelni zachęcają studentów kierunków Informatyka i Grafika do współtworzenia prac dyplomowych.  Wykonanie wspólnego konceptu nie jest łatwe ale możliwe! Tworzenie zgranej drużyny to podstawa dobrego projektu, który może zaowocować wysoką oceną pracy dyplomowej, a może nawet start-upem?!

Będzie to dla Państwa wyzwanie ale i inspiracja!

Z przykrością informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. uczelniana komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę wydalenia z uczelni dla jednego z naszych studentów.

Student, który nie zaliczył przedmiotu(ów) tak zwanego warunku do ostatniego dnia sesji kierowany jest na powtarzanie semestru, z którego otrzymał wpis warunkowy.

Studenci, którzy wnioskują o zgodę na kolejne powtarzanie tego samego semestru po raz drugi i trzeci muszą liczyć się z decyzją braku zgody.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook