Przedłużanie legitymacji w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni studenci!

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szanowni studenci!

Uprzejmie informujemy, iż przedłużanie terminu ważności legitymacji studenckiej w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będzie w terminach:

dla studentów formy stacjonarnej:

 w godzinach urzędowania dziekanatu

dla studentów formy niestacjonarnej w weekendy:

10-11.10.2020

17-18.10.2020

24-25.10.2020

Prosimy wszystkich studentów poszczególnych grup dziekańskich o przekazanie swojej legitymacji staroście grupy (bądź wyznaczonemu przedstawiecielowi grupy) w celu jej przedłużenia i zgłoszenie się do dziekanatu Uczelni w godzinach urzędowania.

 

 Szanowni studenci!

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Szanowni studenci!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostaje, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf