Z przykrością informujemy, że w dniu 17 maja 2013 r. uczelniana Komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę nagany z ostrzeżeniem dla dwójki naszych studentów.

Studentka i student kierunku grafika naszej uczelni zostali ukarani za posłużenie się cudzymi pracami łamiąc w ten sposób zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czyn ten został sklasyfikowany jako wykroczenie i określony przez członków komisji jako haniebny i uwłaczający godności studenta.
W dalszej konsekwencji czynu, z powództwa cywilnego osób poszkodowanych sprawa może zostać przekazana właściwym organom ścigania.
Władze uczelni Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach stoją na stanowisku, że obowiązkiem szkoły jest również dbałość o właściwe ukierunkowanie jej studentów – wychowanie w uczciwości, rzetelności i w poszanowaniu praw człowieka.
Z całą stanowczością uczelnia będzie konsekwentnie zwalczać podobne zachowania studentów, wypełniając swój statut i misję - przestrzegając regulaminów wewnętrznych i powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.