Mając na względzie ochronę praw autorskich, a także wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności za swoje czyny, zgodnie z procedurą stosowaną w naszej uczelni prace dyplomowe przed ich obroną są weryfikowane pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich, tzw. plagiatu.

Przypominamy: praca dyplomowa, która zawiera treści wskazujące na złamanie prawa autorskiego nie będzie przedmiotem obrony pracy dyplomowej. Student, który złamał prawo, poza innymi konsekwencjami nie będzie dopuszczony do egzaminu końcowego, zaś sprawa zostanie przekazana właściwym organom ścigania.

Przypominamy: każdy dokument w tym praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna, która przygotowywana jest przez studenta powinna być tworzona w oparciu o uczciwe zasady z pełnym poszanowania praw autorskich. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości przy tworzeniu swojej dokumentu autorskiego (pracy, referatu, publikacji, itp.) - zapytaj nauczyciela.

Student, który złamał prawo w tej kwestii, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami takiego czynu.

Kanclerz WSTI