W przypadku nie zaliczenia jednego lub dwóch przedmiotów możesz się starać o wpis warunkowy na semestr programowo wyższy.

W przypadku nie zaliczenia jednego lub dwóch przedmiotów możesz się starać o wpis warunkowy na semestr programowo wyższy.  Zwracasz się o to z pisemnym wnioskiem do Rektora (wzór podany jest na stronie strefa-studenta/organizacja-studiow/bank-formularzy).

Wpis warunkowy polega na tym, że pomimo nie zaliczenia semestru możesz kontynuować naukę  na semestrze wyższym, ale w terminie określonym w decyzji Rektora musisz zaliczyć przedmioty, na których Ci się nie powiodło. Wpis warunkowy jest płatny. Opłatę ponosisz  zgodnie z podpisaną Umową o Świadczenie Usług Edukacyjnych,  za każdy niezaliczony przedmiot. W ramach tej kwoty masz prawo uczestnictwa w zajęciach z niezaliczonego przedmiotu ze wskazaną grupą semestru niższego, możesz korzystać z konsultacji u prowadzącego dany przedmiot oraz możesz podchodzić do pierwszych terminów zaliczeń i egzaminów z wybraną grupą. Opłatę za wpis warunkowy powinieneś wnieść jednorazowo po uzyskaniu zgody Rektora. Kserokopię decyzji Rektora pokaż na początku semestru wykładowcy z przedmiotu, na który uzyskałeś wpis warunkowy. Przed sesją odbierz w dziekanacie karty zaliczeniowe wpisu warunkowego.

Swoje starania  o wpis warunkowy powinieneś dobrze przemyśleć, ponieważ po wydaniu przez Rektora pozytywnej decyzji o przyznanie Ci wpisu warunkowego powstaje zobowiązanie płatnicze wobec uczelni, które będziesz musiał uregulować nawet jeśli po miesiącu zmienisz zdanie i np. zrezygnujesz z nauki.