W odróżnieniu od egzaminu poprawkowego, o egzamin komisyjny musisz się starać na piśmie.

W odróżnieniu od egzaminu poprawkowego, o egzamin komisyjny musisz się starać na piśmie. Decyzję o egzaminie komisyjnym podejmuje Rektor w przypadku, kiedy zgłaszasz uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności egzaminatora lub co do formy i przebiegu egzaminu poprawkowego. Pismo musisz złożyć w ciągu 7 dni od daty egzaminu, co do którego masz zastrzeżenia.

Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z:

  • przewodniczącego komisji (Dziekana lub wyznaczonego przez Rektora nauczyciela akademickiego),

  • egzaminatora, który przeprowadzał egzamin,

  • drugiego specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnej dziedziny.

Identycznie jest z zaliczeniem komisyjnym.