Decyzją Rektora sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna została przedłużona do 31.03.2018r., bez konieczności składania podań o przedłużenie sesji do dziekanatu uczelni.

Decyzją Dziekana ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do dnia 31.03.2018r.

Termin zakończenia sesji zimowej dla studentów zobowiązanych do realizacji praktyki został wyznaczony do dnia 31.03.2018r. Studenci, którzy nie zakończyli sesji tylko ze względu na odbywaną praktykę, zostają zwolnieni z obowiązku składania podań dot. przedłużenia sesji w związku z ww. sytuacją.

Decyzją Dziekana dla Studentów przystępujących do egzaminów poprawkowych (dodatkowych) ustala się nieprzekraczalny termin składania podań do 7dni od dnia w/w egzaminów. Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy inżynierskiej, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

Studenci nie posiadający zaliczeń z modułów (ćw, lab, p/s) wg § 11 pkt 11 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.

Na senacie uczelni, który odbył się 19 kwietnia 2012r. dokonano zmian w Regulaminie studiów w zakresie ilości terminów zaliczeń i egzaminów (§ 11 pkt 12).

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna 2017/2018

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa informatyka

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika

Termin przywrócony z przedmiotów egzaminacyjnych u dr hab. inż. Jarosława Śmiei odbędzie się 25.03.2018r godz.18.00 sala 163a.

Termin przywrócony u mgr Joanny Bużak odbędzie się 11.03.2018r godz.14.00 sala 48.

Termin przywrócony u dr Agnieszki Piorowskiej-Jaworek odbędzie się 17.03.2018r godz.16.20 sala 18.16.

W dniu 04.03.2018 r., w godz. 19:10-20:40, w sali 163a, odbędą się zaliczenia dla studentów z przywróconym terminem zaliczenia u mgr inż Jarosława Brodziaka.

W dniu 18.03.2018r godz.08.00-12.10 sala 18.16 odbędzie się wykład z przedmiotu Problemy BHP i ergonomii z dr inż. Tomaszem Małysą.

Dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Teoretyczne podstawy informatyki u dr inż. Jacka Grudnia odbędzie się 11.03.2018r godz.08.00 sala PN 3p.