Decyzją Władz Uczelni sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna semestru letniego 2022/2023 będzie odbywać się stacjonarnie na terenie Uczelni.

Przedział czasowy sesji:
studia stacjonarne 12-30.06.2023 r. oraz 01-17.09.2023 r.
studia niestacjonarne 26.06-16.07.2023 r. oraz 01-17.09.2023 r.

Przypominamy, że z wystawionymi przez wykładowców ocenami studenci zapoznają się korzystając z zakładki Wirtualna Uczelnia.


Studenci nieposiadający zaliczeń z form zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty itd.) z modułów objętych egzaminami zgodnie z § 11 pkt 12 Regulaminu Studiów WSTI w Katowicach nie mają podstaw do przystąpienia do egzaminów. Oceny z egzaminów uzyskane niezgodnie z Regulaminem Studiów będą anulowane.


Decyzją Dziekana nieprzekraczalnym terminem zamykającym składanie podań dot. realizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów formy stacjonarnej i niestacjonarnej jest 24.09.2023 r.
Ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego, złożenia pracy dyplomowej jest 30.09.2023 r.


Niezłożenie podań w ustalonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.
Niezłożenie Karty tematu pracy inżynierskiej wraz z planem pracy skutkuje niezatwierdzeniem tematu pracy, a tym samym niezaliczeniem Seminarium dyplomowego. Jest to podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Zaliczenia: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
Egzaminy: 1 termin – zwykły
2 termin – poprawkowy
3 termin – poprawkowy

W przypadku gdy student zrezygnował z terminu 2 poprawkowego egzaminu, termin 3 poprawkowy jest terminem ostatecznym.

Wyżej wymieniony Regulamin nie przewiduje terminów rektorskich.

 

Sesja egzaminacyjna informatyka II 2022/2023

Sesja poprawkowa informatyka

Sesja egzaminacyjna grafika II 2022/2023

Sesja zaliczeniowa/poprawkowa grafika

 UWAGA ZMIANA!! Termin przywrócony z Języka angielskiego u mgr Iwony Olczyk dla studenta nr 08667 odbędzie się 01.10.2023r godz.18.00 G-Suite.

Dodatkowy termin zaliczenia z przedmiotu Podstawy animacji i interakcji u mgr inż. Łukasza Iwanickiego odbędzie się 24.09.2023r godz.13.00 G-Suite dla studenta o nr 09175.

Termin przywrócony z przedmiotu Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej u dr Piotra Dzika odbędzie się 29.09.2023r godz.15.30 sala PN 4p. 

2sem grafika- ostateczny termin przywrócony z Języka angielskiego u mgr Aldony Goł odbędzie się 24.09.2023r godz.15.30 sala PN 4p.
TERMIN przywrócony z Języka angielskiego u mgr Aldony Goł odbędzie się 17.09.2023r godz.15.30 sala PN 4p.

 Termin przywrócony z przedmiotu Prawo autorskie u mgr Joanny Bilnickiej-Janus odbędzie się 22.09.2023r godz. 16.00 sala PD 4p dla studenta o nr 8977.