Informacja o terminach składania wniosków stypendialnych i zasadach przyznawania stypendiów.


Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów

BROSZURA INFORMACYJNA

 

KOMUNIKAT!

Informujemy, że wnioski stypendialne w semestrze zimowym 2021/2022 będą przyjmowane w okresie od 01 do 30 października 2021 r.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną składanie wniosków stypendialnych będzie odbywało się w następujący sposób:

 1. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o stypendium rektora należy wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną w terminie do 22 października 2021 r.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o odbytych studiach,

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli nie została dostarczona z poprzednim wnioskiem lub wydane zostało aktualne orzeczenie),

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

(wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie: https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/679-stypendia-dla-osob-niepelnosprawnych )

Stypendium rektora

Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o odbytych studiach,

 • w przypadku osób, które zgłaszają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne: każde wymienione we wniosku osiągnięcie należy ponumerować i odpowiednio udokumentować a w górnym rogu załącznika potwierdzającego zgłaszane osiągnięcia wpisać cyfrę odpowiadającą osiągnięciu,

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

(wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie: https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/678-stypendia-rektora )

Przypominamy, że wnioski o stypendium rektora aktualnie mogą składać wyróżniający się studenci z naborów zimowych, którzy w semestrze letnim 2021/2022 rozpoczną trzeci, piaty lub siódmy semestr nauki i uzyskali wysoką średnią arytmetyczną  z ocen uzyskanych w dwóch poprzednich semestrach lub/i posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Przypominamy, że studenci, którzy starają się o stypendium rektora  z tytułu wysokiej średniej ocen wszystkie przedmioty z semestrów, za które wyliczana jest średnia, powinni mieć zaliczone w pierwszym terminie.

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przed wysłaniem drogą pocztową aby uniknąć wezwania do osobistego uzupełnienia wniosku. Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania wniosku mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu skonsultowania jego poprawności.

OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA (WPŁYNIĘCIA) WNIOSKÓW JEST 30 PAŹDZIERNIK 2021

 1. Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane będą osobiście w Kwesturze pok. 3.60 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i po ustaleniu listy koniecznych dokumentów. Termin spotkania należy umówić dzwoniąc na numer 32 207 30 76. Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego, wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:

https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/680-stypendia-socjalne

Do wniosku o stypendium socjalne – poza dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny - należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • oświadczenie o odbytych studiach.

W przypadku studentów, których na dzien składania wniosku skład rodziny lub sytuacja materialna uległy zmianie w stosunku do 2020 r. na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez członka rodziny, do wniosku należy dołączyć odpowiedni załącznik (pobierz druk2) oraz dokument potwierdzający utratę lub uzyskanie dochodu przez członka rodziny i wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu. (np. w przypadku utraty zatrudnienia: kopia świadectwa pracy i PIT-u 11).

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – w przypadku studentów, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528,00 zł) Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.  Zaświadczenie powinno dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta (nie jest wystarczająca informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy). Ze względu na to, że okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia może  być dosyć długi należy wystąpić o nie odpowiednio wcześniej.

Przypominamy, że Studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny, wielodzietności itp.) mogą starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Pytania w sprawie stypendiów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych, który przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych (w tym zwiększonych socjalnych), stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów rektora. 

Stypendia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat – oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Świadczenia  nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy ( również uzyskany za granicą):

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Tekst regulaminu obowiązujący od 01.10.2019

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12