Informacja o terminach składania wniosków stypendialnych i zasadach przyznawania stypendiów.


Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów
BROSZURA INFORMACYJNA

 

KOMUNIKAT!

Informujemy, że w semestrze letnim 2021/2022 zostały przyznane stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych

LISTA STYPENDYSTÓW

_________________________________________________________________________

Wypłaty stypendium za marzec i kwiecień nastąpią w ostatnich dniach 25-27 kwietnia 2022 r.
Decyzje zostały wysłane pocztą tradycyjną.

_________________________________________________________________________

Pytania w sprawie stypendiów można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski stypendialne w semestrze letnim 2021/2022 będą przyjmowane w okresie od 01 do 31 marca 2022 r.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną składanie wniosków stypendialnych będzie odbywało się w następujący sposób:

Wszystkie wnioski należy złożyć w pierwszej kolejności za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu https://dziekanat.wsti.pl – zakładka wnioski – pomoc materialna).

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przez pracownika opracowującego wniosek w wirtualnym dziekanacie:

1. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o stypendium rektora należy wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną w terminie do 25 marca 2022 r.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:
https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/679-stypendia-dla-osob-niepelnosprawnych oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 • oświadczenie o odbytych studiach,

 • w przypadku osób, które zgłaszają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne: każde wymienione we wniosku osiągnięcie należy ponumerować i odpowiednio udokumentować a w górnym rogu załącznika potwierdzającego zgłaszane osiągnięcia wpisać cyfrę odpowiadającą osiągnięciu,

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:
https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/678-stypendia-rektora oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przypominamy, że wnioski o stypendium rektora aktualnie mogą składać studenci, którzy w semestrze letnim 2021/2022 rozpoczną trzeci, piaty lub siódmy semestr nauki i uzyskali wysoką średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w dwóch poprzednich semestrach lub/i posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Przypominamy, że studenci, którzy starają się o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen wszystkie przedmioty z semestrów, za które wyliczana jest średnia powinni mieć zaliczone w pierwszym terminie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Wnioski o stypendium socjalne składane po raz pierwszy w roku akademickim 2021/2022 przyjmowane będą osobiście w Kwesturze pok. 3.60 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Termin spotkania należy umówić dzwoniąc na numer 32 207 30 76. Do wniosku o stypendium socjalne, poza dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny, należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym, których sytuacja finansowa oraz skład rodziny od czasu złożenia poprzedniego wniosku nie uległy zmianie, starając się o ponowne przyznanie stypendium w semestrze letnim składają uproszczony wniosek wraz z załącznikami o których mowa wyżej. Nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody w 2020 r. Wnioski należy wysłać pocztą tradycyjną.

W przypadku studentów, których skład rodziny lub sytuacja materialna uległy zmianie na dzień składania wniosku na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez członka rodziny, do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni poza oświadczeniem o odbytych studiach należy dołączyć załącznik nr 9 oraz dokument potwierdzający utratę lub uzyskanie dochodu przez członka rodziny i wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu. Wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Kwesturze – pok. 3.60 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego, wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:
https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/680-stypendia-socjalne oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl) w zakładce wnioski – pomoc materialna).

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – w przypadku studentów, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528,00 zł) Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej. Zaświadczenie powinno dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta (nie jest wystarczająca informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy).

Przypominamy, że Studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny, wielodzietności itp.) mogą starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA (WPŁYNIĘCIA) WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ JEST 31 MARZEC 2021

Pytania w sprawie stypendiów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych, który przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych (w tym zwiększonych socjalnych), stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów rektora. 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (w tym zagranicznych), przy czym łączny okres, przez który przysługują świadczenia - bez względu na ich pobieranie przez studenta - wynosi:

1) 12 semestrów z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:

 • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

2) 14 semestrów na jednolitych studiach magisterskich, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.

W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów (tj. urlopów od zajęć oraz urlopów z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów), z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.)

W związku z powyższym student starający się o stypendium czy zapomogę zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia – treść oświadczenia


REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Tekst regulaminu obowiązujący od 01.10.2019 uwzględniający zmiany od II 2022.

 

Załącznik 1  Załącznik 4  Załącznik 7  Załącznik 10 
Załącznik 2 Załącznik 5  Załącznik 8  Załącznik 11 
Załącznik 3  Załącznik 6  Załącznik 9  Załącznik 12