Informacja o terminach składania wniosków stypendialnych i zasadach przyznawania stypendiów.


Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów
BROSZURA INFORMACYJNA

 

KOMUNIKAT!

 Informujemy, że w semestrze zimowym 2023/2024 zostały przyznane stypendia socjalne, zwiększone stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Lista stypendystów – Stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Stypendia rektora – Kierunek Informatyka

Stypendia rektora – Kierunek Grafika

 

Wypłaty stypendium za październik i listopad planowane są w ostatnich dniach listopada 2023 r.

 

Kwestura nie udziela informacji w sprawie stypendiów, szczegółowe informacje będą zawarte w decyzjach, które dostarczone zostaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Pytania dotyczące stypendiów można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski stypendialne w semestrze letnim 2023/2024 będą przyjmowane w okresie od 02 do 31 października 2023 r.

 

Wszystkie wnioski należy złożyć w pierwszej kolejności za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu https://dziekanat.wsti.pl – zakładka wnioski – pomoc materialna.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przez pracownika opracowującego wniosek w wirtualnym dziekanacie:

1. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o stypendium rektora należy wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną w terminie do 20 pażdziernika 2023 r.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie: https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/679-stypendia-dla-osob-niepelnosprawnych oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl w zakładce wnioski – pomoc materialna).

Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

 • w przypadku osób, które zgłaszają dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne: każde wymienione we wniosku osiągnięcie należy ponumerować i odpowiednio udokumentować a w górnym rogu załącznika potwierdzającego zgłaszane osiągnięcia wpisać cyfrę odpowiadającą osiągnięciu.

 • oświadczenie dotyczące zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności wniosku oraz wszystkich wymaganych podpisów przed wysłaniem drogą pocztową, aby uniknąć wezwania do osobistego uzupełnienia wniosku.

Wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie: https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/678-stypendia-rektora oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl w zakładce wnioski – pomoc materialna).

2. Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane będą osobiście w Kwesturze pok. 3.60 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Termin spotkania należy umówić dzwoniąc na numer 32 207 30 76. Do wniosku o stypendium socjalne, poza dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny , należy dołączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o odbytych studiach

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego, wzory dokumentów oraz przykładowo wypełniony wniosek dostępne są na stronie:

https://www.wsti.pl/pl/strefa-studenta/finansowanie-studiow/stypendia/680-stypendia-socjalne oraz w wirtualnym dziekanacie (https://dziekanat.wsti.pl w zakładce wnioski – pomoc materialna).


UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2023 r. próg dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego podwyższony został do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

W przypadku studentów, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 600,00 zł) - przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny.

Przypominamy, że Studenci w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie, przemocy w rodzinie, znacznej niepełnosprawności członka rodziny itp.) mogą starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA (WPŁYNIĘCIA) WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ JEST 31 PAŹDZIERNIKA 2023. WNIOSKI ZŁOŻONE WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Pytania w sprawie stypendiów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach istnieje fundusz stypendialny utworzony ze środków otrzymanych z subwencji państwowych, który przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych (w tym zwiększonych socjalnych), stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów rektora. 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (w tym zagranicznych), przy czym łączny okres, przez który przysługują świadczenia - bez względu na ich pobieranie przez studenta - wynosi:

1) 12 semestrów z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:

 • na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 • na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

2) 14 semestrów na jednolitych studiach magisterskich, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.

W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Do powyższych okresów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów (tj. urlopów od zajęć oraz urlopów z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów), z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.)

W związku z powyższym student starający się o stypendium czy zapomogę zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia – treść oświadczenia


REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Tekst regulaminu obowiązujący od 01.10.2019 uwzględniający zmiany od X 2023

 

Załącznik 1  Załącznik 4  Załącznik 7  Załącznik 10 
Załącznik 2 Załącznik 5  Załącznik 8  Załącznik 11 
Załącznik 3  Załącznik 6  Załącznik 9  Załącznik 12