Tu znajdziesz istotne informacje na temat Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz niezbędne formularze.

Na podstawie

  • 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

student może się starać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia składane są za pośrednictwem Rektora w okresie od 1 października do 25 października. W związku z tym student starający się o stypendium ministra powinien złożyć w dziekanacie czytelnie wypełniony wniosek w terminie do 15 września.

Informacje na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2020/2021 oraz wzór wniosku wraz z instrukcjami znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021