Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz niezbędne formularze.

Kto może otrzymać stypendium rektora?

Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który:

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią za ostatni rok nauki) tzn. uzyskał średnią co najmniej 4,00 (informatyka) lub 4,5 (grafika) ; zaliczył semestry, za które wyliczana jest średnia do celów stypendialnych w pierwszym terminie; nie został ukarany karą dyscyplinarną, nie powtarza roku lub semestru studiów;

lub/i

 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym i odpowiednio je udokumentuje (chodzi o osiągnięcia zdobyte w czasie poprzedniego roku nauki ) i zaliczy rok nauki.

Podstawą ubiegania się o stypendium rektora jest złożenie wniosku wraz z załącznikami – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Mogą go złożyć:

 • studenci studiów I stopnia – po ukończeniu drugiego, czwartego i szóstego semestru nauki,

 • studenci na pierwszym roku studiów magisterskich jeśli rozpoczęli studia II stopnia w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia,

 • studenci studiów II stopnia – po ukończeniu pierwszego roku studiów

 • przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stypendium?

 1. Oświadczenie o odbytych studiach (zobacz jak wypełnić oświadczenie).

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów II stopnia, zobowiązani są złożyć udokumentowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z zaświadczeniem zawierającym: datę ukończenia studiów pierwszego stopnia, wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o egzaminach/zaliczeniach poprawkowych złożonych w ostatnim roku studiów.
Obowiązek ten nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia w uczelni.

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych dołączają do wniosku stosowne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wraz z datą ich zdobycia.
W przypadku realizacji dodatkowych praktyk, nieobjętych programem studiów, do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie podpisane przez opiekuna praktyk w instytucji, w której praktyka była realizowana oraz przez opiekuna praktyk uczelnianych (wzór zaświadczenia).

Studenci, którzy prześlą dokumenty pocztą tradycyjną zobowiązani są do dołączenia do wniosku Oświadczenia o zgodności kopii dołączonych dokumentów z oryginałem.

Wszyscy studenci dołączają do wniosku Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy należy złożyć wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Wnioski należy składać w terminie do 31 października w semestrze zimowym lub do 31 marca w semestrze letnim.

Jak policzyć średnią ocen do celów stypendialnych?

Średnią do celów stypendialnych wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen końcowych z przedmiotów wskazanych w ramowym programie studiów, uzyskanych w poprzednim roku nauki studenta.
Średnią wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. (Średnią za ostatni rok nauki można sprawdzić w wirtualnym dziekanacie).

Za jakie dokładnie osiągnięcia student może się starać o stypendium?

Chodzi o osiągnięcia naukowe, artystyczne, np.:

 • czynny udział w kole naukowym (jednym lub więcej),

 • czynny udział w konferencji naukowej (wygłoszenie referatu,

 • publikacja naukowa zw. z kierunkiem,

 • udział w pracach naukowo-badawczych,

 • nagrody w konkursach naukowych i artystycznych, koncertach, przeglądach,

 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy w olimpiadach,

 • udział w warsztatach, plenerach, wystawach,

 • współpraca naukowa z innymi ośrodkami dydaktycznymi, akademickimi lub naukowymi,

 • praktyki, ukończone kursy i staże nieobjęte programem nauczania,

 • opracowania na rzecz uczelni nie objęte programem nauczania,

 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych,

 • pobyt na stypendiach (np. ERASMUS),

 • praca w organizacjach studenckich, czynny udział w pracach samorządu studenckiego.

lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym:

 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

 • udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata,

 • udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy,

 • udział w mistrzostwach Polski; pucharze Polski.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów rektora?

Stypendia  mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

Spośród studentów, którzy złożą wniosek o przyznanie stypendium rektora zostanie utworzona lista rankingowa. O pozycji w rankingu będzie decydowała sumaryczna  ilość punktów zdobytych za średnią oraz/lub dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.


ikona pdf2
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora za rok akademicki 2023/20
24


Poza rankingiem stypendium  rektora otrzymują studenci  przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami czy finalistami stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ile będzie wynosiło stypendium?

Wysokość stypendium uzależniona jest od łącznej ilości punktów uzyskanych przez studenta z tytułu wysokiej średniej ocen oraz dodatkowych osiągnięć. Student, który poza wysoką średnią ocen posiada osiągnięcia dodatkowe ma większą szansę na uzyskanie stypendium rektora. Kwoty stypendium podawane są do wiadomości w Zarządzeniu Rektora. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora z funduszu stypendialnego nie może stanowić więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne i zapomogi.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Stypendium jest przyznawane studentowi na rok akademicki (dwa semestry tj. 10 miesięcy z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych: sierpnia i września).
Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr stypendium przyznawane jest na semestr (tj. 5 miesięcy).