Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania jednorazowej pomocy materialnej w formie zapomogi oraz niezbędne formularze.

 

Kto może się starać o zapomogę?

W szczególnych sytuacjach (np. śmierć członka rodziny, wypadek z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, pożar itp.) związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej, student może się starać o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Świadczenie przysługuje na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, a student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie, tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Świadczenie nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Student starający się o uzyskanie zapomogi zobowiązany jest złożyć Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi zaistniałą sytuację, na podstawie której student wnioskuje  o przyznanie świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie studenta.

  2. Zgoda studenta oraz członków rodziny na przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zapomogę?

Student może złożyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, które miało wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej. Student może starać się o przyznanie zapomogi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Na jaki okres przyznawana jest zapomoga?

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Student może ją otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.