Tu znajdziesz istotne informacje na temat możliwości otrzymania jednorazowej pomocy materialnej w formie zapomogi oraz niezbędne formularze.

 

Kto może się starać o zapomogę?

W szczególnych sytuacjach (np. śmierć członka rodziny, wypadek z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, pożar itp.) związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej, student może się starać o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zapomogę?

Student może złożyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, które miało wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej. Student może starać się o przyznanie zapomogi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Na jaki okres przyznawana jest zapomoga?

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Student może ją otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.