Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami, oraz statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą następujących form działalności:

a/ udostępnianie księgozbioru i baz komputerowych w czytelniach,
b/ wypożyczanie na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów w czytelni oraz na zewnątrz jest bezpłatne.

3. Prawo korzystania z Biblioteki i czytelni WSTI posiadają studenci WSTI, nauczyciele i pracownicy WSTI, słuchacze szkoły Novum.

4. Warunkiem korzystania z jej zbiorów przez studentów jest okazanie aktualnej legitymacji studenckiej. Legitymacja ta jest jednocześnie kartą biblioteczną. W przypadku pracowników funkcję karty bibliotecznej spełnia dowód osobisty.

5. Wszelkie zmiany danych osobowych i teleadresowych należy zgłosić pracownikowi dziekanatu. Wszelka korespondencja kierowana na podany ostatnio adres traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

6. Udostępnianie oraz wypożyczanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000.

7. Czytelnicy przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa odejścia z uczelni WSTI, zobowiązani są uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki WSTI.

8. Osoby korzystające z biblioteki i czytelni zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Rozstrzyganie kwestii spornych i wątpliwości interpretacyjnych należy do kompetencji kierownika Biblioteki.

9. Za obowiązujący stan wypożyczeń przyjmuje się stan zapisany w elektronicznym systemie bibliotecznym Libra 2000. System może dodatkowo generować dokumenty papierowe potwierdzające wypożyczenia i zwroty.

 

§ 2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece

1. Udostępnianie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000 http://www.biblioteka.wsti.pl - po podaniu loginu i hasła. Login: nazwisko imię, hasło: nr PESEL bez ostatniej cyfry. Przed wypożyczeniem pozycji w bibliotece czytelnik jest zobowiązany do każdorazowego wyszukania i zamówienia pozycji książkowej w systemie bibliotecznym.

2. Czytelnicy mogą wypożyczyć zamówione pozycje po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej (legitymacji). Zgubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej uniemożliwia realizację wypożyczenia.

3. Termin wygaśnięcia zamówionej książki wynosi 1 dzień.

4. Limit wypożyczeń wynosi 4 książki na okres miesiąca każda, 2 czasopisma na czas 14 dni.

4.1 Dla osób niepełnosprawnych limit wypożyczeń wynosi 6 książek na okres 6 tygodni, 3 czasopism na miesiąc.

5. Biblioteka WSTI może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

6. W razie niedotrzymania terminu zwrotu, użytkownikowi zostaje zablokowana możliwość zamawiania pozycji. Za nie zwrócenie pozycji w określonym terminie naliczane są kary pieniężne. W przypadku przedłużającego się nieuregulowania zobowiązań, Biblioteka WSTI zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania windykacyjnego i sądowego. Koszty postępowania ponosi użytkownik.

7. Opłaty za zwłokę obowiązują również pracowników WSTI.

8. Nie wypożycza się na zewnątrz: pozycji książkowych z czytelni, numerów czasopism bieżących, baz danych na płytach CD i DVD, prac dyplomowych, dzieł cennych.

9. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty lub jej odkupienia.

 

§ 3. Udostępnianie zbiorów w czytelni

1. Z egzemplarzy czytelnianych można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Korzystających z czytelni obowiązuje:

a/ przedłożenie pracownikowi biblioteki aktualnej karty bibliotecznej (legitymacji)
b/ wpisanie swoich danych do zeszytu czytelni.
c/ przestrzeganie ciszy
d/ stosowanie się do wskazówek pracownika biblioteki

3. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić pobrane materiały.

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów Biblioteki WSTI. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z nieoddania, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3. W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego zbioru czytelnik zobowiązany jest:

a/ odkupić i zwrócić inny egzemplarz tej samej pozycji pochodzący z tego samego lub nowszego wydania i znajdujący się w dobrym stanie,
b/ uiścić opłatę w wysokości ceny inwentarzowej powiększonej o 30 zł.
c/ przekazać bibliotece inną książkę, nie mniejszej wartości i znajdującą się w dobrym stanie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z kierownikiem Biblioteki.

4. Za nie zwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

5. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia oraz spożywania posiłków i napojów.

 

§ 5. Kary i opłaty

1. Cennik zatwierdza rektor na wniosek kierownika Biblioteki. Opłata za przetrzymanie książki i czasopisma za każdy dzień ponad wyznaczony termin zwrotu wynosi 0,50 zł.

2. W razie przekroczenia terminu zwrotu książki i czasopisma naliczana jest kara od każdego kolejnego dnia przekraczajcego datę zwrotu w/g cennika.

 

§ 6. Wypożyczanie międzybiblioteczne

1. Czytelnik może złożyć zamówienie na sprowadzenie do Biblioteki WSTI książki z innej biblioteki krajowej, jeśli interesującej go publikacji nie ma w zbiorach Biblioteki WSTI, a także w innych bibliotekach na terenie Katowic.

2. Jednorazowo czytelnik może złożyć do 2 zamówień. Sprowadzone do Biblioteki WSTI materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni WSTI. Termin wypożyczenia ustala biblioteka, z której sprowadzone są zbiory. Na ogół okres ten wynosi 4 tygodnie.

3. Biblioteka WSTI może odmówić sprowadzenia materiałów bibliotecznych.

4. Wypożyczenie międzybiblioteczne jest bezpłatne. W przypadku odpłatności za materiały biblioteczne (np. kserokopie) koszty pokrywa Czytelnik.

 

§ 7. Przepisy końcowe

1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

2. Skargi i wnioski można składać u kierownika Biblioteki WSTI.

3. W czasie gdy skład personalny Biblioteki WSTI jest jednoosobowy funkcję kierownika Biblioteki pełni bibliotekarz

4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2007 r.

5. Aktualizacja regulaminu 28.03.2011 r.