Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami, oraz statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą następujących form działalności:
  a) udostępnianie księgozbioru i baz komputerowych w czytelniach,
  b) wypożyczanie na zewnątrz.

 3. Udostępnianie zbiorów w Czytelni oraz na zewnątrz jest bezpłatne.

 4. Prawo korzystania z Biblioteki i Czytelni WSTI posiadają studenci, nauczyciele i pracownicy WSTI, słuchacze szkoły Novum.

 5. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki WSTI jest:
  a) w przypadku studentów okazanie aktualnej legitymacji studenckiej lub karty słuchacza,
  b) w przypadku nauczycieli i pracowników okazanie dowodu osobistego.

 6. Wszelkie zmiany danych osobowych i teleadresowych należy zgłosić pracownikowi Dziekanatu. Wszelka korespondencja kierowana na podany ostatnio adres traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

 7. Udostępnianie oraz wypożyczanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000.

 8. Czytelnicy przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zobowiązani są uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki WSTI.

 9. Osoby korzystające z Biblioteki i Czytelni zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Rozstrzyganie kwestii spornych i wątpliwości interpretacyjnych należy do kompetencji kierownika Biblioteki WSTI.

 10. Za obowiązujący stan wypożyczeń przyjmuje się stan zapisany w elektronicznym systemie bibliotecznym Libra 2000. System może dodatkowo generować dokumenty papierowe potwierdzające wypożyczenia i zwroty.

 

§ 2. Udostępnianie zbiorów w Bibliotece WSTI

 1. Udostępnianie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000 http://www.biblioteka.wsti.pl - po podaniu loginu i hasła.
  a) login: nazwisko imię,
  b) hasło: nr PESEL bez ostatniej cyfry.

 2. Konto biblioteczne należy założyć za pośrednictwem pracownika Biblioteki, za okazaniem wymaganego dokumentu.

 3. Przed wypożyczeniem czytelnik jest zobowiązany do każdorazowego wyszukania i zamówienia pozycji książkowej w systemie bibliotecznym.

 4. Zamówienie może być zrealizowane od razu po jego złożeniu przez czytelnika w godzinach otwarcia Biblioteki. Nieodebrane zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez system w terminie określonym w zakładce „Zamówienia”.

 5. Limity wypożyczeń w Bibliotece WSTI:
  a) 4 książki na okres 1 miesiąca i 2 czasopisma na okres 2 tygodni,
  b) 6 książek na okres 6 tygodni i 3 czasopisma na okres 1 miesiąca dla studentów niepełnosprawnych.

 6. Biblioteka prowadzi wypożyczenia „nocne” i „weekendowe”, które dotyczą księgozbioru Czytelni. Wypożyczenie jest możliwe w wyjątkowych przypadkach na następujących warunkach:
  a) nocne - 1 egzemplarz, godzinę przed zamknięciem Biblioteki, zwrot następnego dnia do dwóch godzin od otwarcia,
  b) weekendowe (świąteczne) - 1 egzemplarz, ostatniego dnia pracy przed przerwą, godzinę przed zamknięciem Biblioteki, zwrot pierwszego dnia pracy po przerwie, do dwóch godzin po otwarciu,
  c) niedotrzymanie terminu zwrotu łączy się z naliczeniem kary pieniężnej,
  d) wypożyczenia nocne i weekendowe zaliczają są do standardowego limitu wypożyczeń.

 7. Czytelnik ma możliwość trzykrotnego prolongowania wypożyczenia książek (nie dłużej niż cztery miesiące) i jednokrotnego przedłużenia czasopism. Prolongaty można dokonywać:
  a) osobiście,
  b) mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w treści należy podać imię i nazwisko studenta oraz nr albumu. Należy oczekiwać na odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem lub odmową prolongaty,
  c) telefonicznie - (032) 207 30 67.

 8. Pracownik może odmówić prolongaty wypożyczenia gdy został przekroczony limit przedłużeń, oraz w przypadku zapotrzebowania na publikacje ze strony pozostałych czytelników.

 9. Biblioteka WSTI może w wyjątkowych sytuacjach zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

 10. W razie niedotrzymania terminu zwrotu, użytkownikowi zostaje zablokowana możliwość korzystania ze zbiorów. Za nie zwrócenie pozycji w określonym terminie naliczane są kary pieniężne. W przypadku przedłużającego się nieuregulowania zobowiązań, Biblioteka WSTI zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania windykacyjnego i sądowego. Koszty postępowania ponosi użytkownik.

 11. Opłaty za zwłokę obowiązują również pracowników WSTI.

 12. Nie wypożycza się na zewnątrz: pozycji książkowych z Czytelni, najnowszych numerów czasopism bieżących, baz danych na płytach CD i DVD, prac dyplomowych, dzieł cennych i rzadkich.

 13. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia publikacji, czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty lub jej odkupienia.

 

§ 3. Udostępnianie zbiorów w czytelni

 1. Z księgozbioru Czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu. Wyjątkiem są wypożyczenia nocne i weekendowe.

 2. Publikacje z Czytelni muszą być zwrócone tego samego dnia w którym zostały udostępnione, w godzinach pracy Biblioteki.

 3. Na czas udostępnienia publikacji w Czytelni, użytkownik pozostawia legitymację studencką / kartę słuchacza lub dowód osobisty u bibliotekarza.

 4. Korzystających Czytelni obowiązuje:
  a) przedłożenie pracownikowi Biblioteki aktualnej legitymacji studenckiej / karty słuchacza lub dowodu osobistego,
  b) wpisanie swoich danych do zeszytu odwiedzin Czytelni,
  c) zachowanie ciszy,
  d) stosowanie się do wskazówek pracownika Biblioteki,

 5. Przed opuszczeniem Czytelni należy zwrócić pobrane materiały.

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów Biblioteki WSTI. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z nieoddania, uszkodzenia lub zniszczenia publikacji odpowiada czytelnik.

 3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego zbioru czytelnik zobowiązany jest (jedna z wymienionych opcji):
  a) odkupić i zwrócić inny egzemplarz tej samej książki pochodzący z tego samego lub nowszego wydania i znajdujący się w dobrym stanie,
  b) uiścić opłatę w wysokości ceny inwentarzowej powiększonej o 30 zł,
  c) przekazać Bibliotece inną książkę, nie mniejszej wartości i znajdującą się w dobrym stanie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z kierownikiem Biblioteki.

 4. Za niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 5. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia oraz spożywania posiłków i napojów.

 

§ 5. Kary i opłaty

 1. Cennik:

  a) opłata za przetrzymanie każdego egzemplarza książki i czasopisma, za każdy dzień ponad wyznaczony termin zwrotu wynosi 0,50 zł,

  b) opłata za przetrzymanie książki udostępnionej w ramach wypożyczenia nocnego i weekendowego, za każdą rozpoczętą godzinę ponad wyznaczony termin wynosi 10 zł.

 

§ 6. Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Czytelnik może złożyć zamówienie na sprowadzenie do Biblioteki WSTI książki z innej biblioteki krajowej, jeśli interesującej go publikacji nie ma w zbiorach Biblioteki WSTI, a także w innych bibliotekach na terenie Katowic i okolic.

 2. Jednorazowo czytelnik może złożyć do 2 zamówień. Sprowadzone do Biblioteki WSTI materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu. Termin wypożyczenia ustala biblioteka, z której sprowadzone są zbiory.

 3. Czytelnik ponosi wszelkie koszty sprowadzenia książki, wykonania kserokopii i innych usług.

 4. Biblioteka WSTI może odmówić sprowadzenia dokumentów.

 

§ 7. Korzystanie ze sprzętu komputerowego

 1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest nieodpłatne.

 2. Z komputerów znajdujących się w Czytelni mogą korzystać wszyscy studenci oraz pracownicy WSTI.

 3. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego Biblioteki WSTI. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 4. Na komputerach obowiązuje zakaz instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

 5. Podczas pracy przy komputerze obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

§ 8. Przepisy końcowe

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

 2. Skargi i wnioski można składać u pracownika Biblioteki WSTI.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.