Samorząd Studencki to grono ludzi chętnych zmieniać studencką rzeczywistość. To studenci działający dla studentów, poświęcający czas, aby aktywności studenckie wykraczały poza obowiazkowe ramy nauczania.

Celem działań Samorządu Studenckiego jest przekształcanie uczelni w miejsce, gdzie każdy może realizować swoje pomysły, wyrażać siebie, a jednocześnie czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim.

Samorząd Studencki reprezentuje całe grono studenckie, dlatego jest wybierany w demokratycznym głosowaniu. Samorząd służy wspieraniu spraw studenckich i reprezentowaniu ich na forum władz uczelni. Jest pełnoprawnym reprezentantem spraw studenckich w strukturach uczelni.

Możesz włączyć się w aktywność Samorządu i działać na rzecz siebie i innych. Pamiętaj, że do Samorządu możesz zwrócić się we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem uczelni.

 

Czemu służy Samorząd Studencki:

 • Tworzy instytucję reprezentującą studentów przed władzami uczelni,

 • uczestniczy w kolegialnych obradach uczelni,

 • wspiera studenckie inicjatywy o charakterze sportowym,

 • reprezentuje uczelnie przed organami Parlamentu Studentów RP,

 • inicjuje akcje wspierające działalność naukową,

 • rozwija współpracę międzyuczelnianą,

 • bierze czynny udział w kreowaniu porządku prawnego na uczelni,

 • dąży do wzbogacania programu studiów zajęciami fakultatywnymi,

 • działa na rzecz rozwoju kulturalnego wśród studentów,

 • ułatwia realizowanie studenckich projektów,

 • pomaga w rozwiązywaniu studenckich problemów,

 • odpowiada na nurtujące studentów pytania.

Jeśli masz pytania, uwagi, pomysły na nowy projekt, który chcesz zrealizować na uczelni, zgłoś się do Samorządu - wzmocnij szanse przez wspólne działanie!