Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu
Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Uprzejmie informuję, że obcokrajowcy powinni wpisać w pole "nr PESEL" 11 zer: 00000000000
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Adres do korespondencji
Wykształcenie
Wpisz pełną nazwę i adres. Dozwolone znaki specjalne: . / - _
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu:

Niepełnosprawność
Deklaracja wyboru formy studiów
Deklaracja sposobu wyboru czesnego
Obcokrajowiec
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Zgody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia oraz odbywaniem studiów. Udzielona zgoda jest wyrażona na czas określony zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, a także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony udostępnionych danych osobowych jest IOD dostępny pod adresem: inspektordanych@wsti.pl.
W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego oraz odbywaniem studiów:
Fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Jeżeli posiadasz zdjęcie które może zostać dołączone do formularza rekrutacyjnego i użyte do elektronicznej legitymacji studenckiej możesz dołączyć je teraz. Zdjęcie powinno posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 237 na 294 pixeli, być w formacie *.jpg. Przykładowo, w przypadku skanowania zdjęcia o wymiarach 5 cm na 3,5 cm skan powinien zostać wykonany w rozdzielczości nie mniejszej niź 300 dpi. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia możesz dostarczyć je później przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych w punkcie rekrutacyjnym.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook