Teoretyczne podstawy informatyki

Logika binarna. Algebra Boola. Algorytmy, złożoność czasowa i pamięciowa. Modele obliczeń, maszyny Turinga, obliczalność. Języki formalne, gramatyki i automaty. Złożoność obliczeniowa, klasy złożoności, NP-zupełność.

ikona pdf2

Projekt systemu informatycznego

Projektowanie struktury modułów, diagramy struktury programu, metody opisu algorytmu. Projektowanie interfejsu użytkownika. Projektowanie systemu. Dokumentacja. Uruchamianie, scalanie i testowanie modeli systemu informatycznego w środowisku wielodostępowym.

ikona pdf2

Systemy operacyjne

Historia i klasyfikacja systemów operacyjnych. Podstawowe zadania systemów operacyjnych. Podstawowe pojęcia systemów operacyjnych: procesy, zasoby, wątki. Szeregowanie procesów. Metody zarządzania pamięcią operacyjną. Pamięć wirtualna. Zarządzanie pamięcią pomocniczą (dyskową) i systemy plików. Procesy czasu rzeczywistego. Wprowadzenie do systemów rozproszonych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Kryptografia. Klucze symetryczny i symetryczny. PGP Pretty Good Privacy. System Windows 2000/XP/Vista. System Linux.

ikona pdf2

Sieciowe systemy operacyjne

Hardware i Software sieci. Hardware: elementy dostępowe, łącza, węzły. Software: Sieciowy System Operacyjny. Architektura sieciowych systemów operacyjnych. Serwer plików. Usługi drukowania, spooling. Drukarka sieciowa. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Pojęcie kolejki i Print Servera. Sieć równoprawna (Win2000, XP, Vista) – udostępnienia. Instalacja systemu operacyjnego Windows w roli serwera: Instalacja, wybór systemu plików NTFS, wymagania sprzętowe, Instalacja usług: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP. Instalacja serwera sieciowego systemu typu Linux: dystrybucje systemu, zarządzanie pakietami, rodzaje instalacji, instalowanie serwerów usług sieciowych: HTTP, FTP, SMTP/POP3, NEWS, DHCP, SSH, Samba.

ikona pdf2

Podstawy programowania obiektowego

ikona pdf2 

Projekt systemu mechatronicznego

ikona pdf2 

Teoria sterowania

ikona pdf2 

Automatyka i Robotyka

ikona pdf2 

Sensory i pomiary

ikona pdf2 

Montaż wideo i filmowe efekty specjalne

ikona pdf2 

Systemy DTP – skład i łamanie publikacji

ikona pdf2 

Systemy ekspertowe

Problemy decyzyjne. System informacyjny a ekspertowy. Moduły systemu ekspertowego. Metody pozyskiwania i reprezentacji wiedzy. Tablice decyzyjne. Reguły decyzyjne. Macierz rozróżnialności. Rachunek perceptów. Metody wnioskowania. Rachunek predykatów. Regułowe, grafowe, semantyczne i probabilistyczne bazy wiedzy. Sieci Bayes'a. Algorytmy wnioskowania.

ikona pdf2

Systemy baz danych

ikona pdf2 

Sieciowe systemy operacyjne sem. 4

ikona pdf2 

Sieciowe systemy operacyjne sem. 5

ikona pdf2 

Teoria poligrafii i grafika wektorowa

ikona pdf2 

Analiza i projektowanie sieci komputerowych

ikona pdf2 

Projektowanie serwisów internetowych

ikona pdf2 

Sterowniki przemysłowe

ikona pdf2 

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

ikona pdf2 

Bazy danych

Struktura bazy. Architektura klient-serwer. Relacyjne i obiektowy bazy danych. Przetwarzanie transakcyjne. Rozproszone bazy danych. Projektowanie aplikacji bazodanowych. Modelowanie danych i diagramy obiektowo-związkowe. Uwierzytelnianie i upoważnianie. Szyfrowanie. Techniczne i pozatechniczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego. Projekt internetowej aplikacji bazodanowej w środowisku Linux/Windows.

ikona pdf2 

Elektromechanika ogólna

ikona pdf2 

Programowanie robotów

ikona pdf2 

Podstawy marketingu

ikona pdf2 

Zarządzanie projektem informatycznym

ikona pdf2 

Projekt marketingowy

ikona pdf2 

Public relations

ikona pdf2 

Pozycjonowanie stron WWW

ikona pdf2 

UX Design

ikona pdf2 

Identyfikacja wizualna

ikona pdf2 

Internetowe technologie multimedialne

ikona pdf2 

Technologie sieci rozległych

ikona pdf2 

Modelowanie i animacja 3D

ikona pdf2 

Podstawy analizy danych w marketingu

ikona pdf2 

Aplikacje mobilne

ikona pdf2 

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Internet / Intranet. Protokół TCP/IP. Konfiguracja serwera DNS. Sterowanie ruchem w sieci. Zaawansowana konfiguracja i administrowanie serwerami. Logi systemowe i aplikacyjne, analizatory logów. Wirtualne sieci prywatne VPN w różnych technologiach. Technologie zdalnej administracji serwerami. Wymagania związane z certyfikatem CCNA. Podstawy Cisco IOS. Protokoły i projektowanie sieci WAN w oparciu o rozwiązania Cisco. Analizowanie ruchu w sieci. Optymalizacja sieci. Konfiguracja usług QoS. Konfiguracja routera Cisco. Konfiguracja sieci IPv.6. Konfiguracja tunelu Unix do Windows - połączenie dwóch sieci lokalnych poprzez Internet.

ikona pdf2 

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

Elementy sieci. Sieciowe systemy operacyjne. Topologie sieci. Media transmisyjne. Siedmiowarstwowy model sieci ISO/OSI. Technologie sieciowe. Sieci V-Lan, VPN. TCP/IP. Czterowarstwowy model sieci IETF. Usługi sieciowe (DNS, FTP, WWW, SMTP, POP3, IMAP, telnet, ssh, snmp, proxy, maskarada i inne). Adresowanie w sieci, realizacja routingu. Łączenie sieci lokalnych (most, router). Tuneling. Bezpieczeństwo w sieciach. Łączenie sieci w różnych standardach fizycznych. Standardy telekomunikacyjne. Podstawy programowania sieciowego. Adresowanie komputerów w sieci Internet. Podłączenie sieci do internetu. Praktyczne aspekty budowy sieci. Administracja sieciami opartymi o systemy typu Linux i Windows. System typu Linux i Windows jako router w sieci. Konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego. Optymalizacja sieci.

ikona pdf2

Projektowanie graficzne i grafika rastrowa

ikona pdf2 

Architektura komputerów

Wprowadzenie do techniki cyfrowej. Typy i formaty danych, Organizacja komputera, Model von Neumanna, Hierarchia pamięci, struktura adresowa. Urządzenia we-wy. Model programowy procesora (rejestry, adresowanie, lista instrukcji). Sprzętowe wsparcie dla systemów operacyjnych. Systemy wieloprocesorowe. Architektura mikrokomputera. Podstawy programowania mikroprocesora.

ikona pdf2 

Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie

ikona pdf2 

Praktyka zawodowa

ikona pdf2 

Wychowanie fizyczne

ikona pdf2 

Systemy wielowarstwowe

ikona pdf2 

Systemy sieciowe

ikona pdf2 

Systemy wbudowane i mobilne

ikona pdf2 

Programowanie w środowiskach zintegrowanych

ikona pdf2 

Technologie internetowe

ikona pdf2 

Modelowanie systemów informatycznych

ikona pdf2 

Systemy wymiany informacji

ikona pdf2 

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN

ikona pdf2 

Routing w sieciach TCP/IP

ikona pdf2 

Monitorowanie i zarządzanie usługami w sieciach komputerowych

ikona pdf2 

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

ikona pdf2 

Seminarium dyplomowe

ikona pdf2 

Projektowanie systemu informatycznego

ikona pdf2 

Podstawy prawa i prawo informatyczne

ikona pdf2 

Pracownia dyplomowa (PD7)

ikona pdf2 

Pracownia dyplomowa (PD6)

ikona pdf2 

Matematyka

ikona pdf2 

Projekt aplikacji multimedialnej

ikona pdf2 

Animacja, DTP, wideo i efekty specjalne

ikona pdf2 

Fizyka

ikona pdf2 

Grafika - projektowanie i teoria poligrafii

ikona pdf2 

Podstawy etyki

ikona pdf2 

Podstawy elektroniki i miernictwa

ikona pdf2 

Problemy BHP i ergonomii

ikona pdf2 

Język angielski

ikona pdf2 

Systemy wbudowane

Sprzętowa i funkcjonalna struktura komputerowych systemów sterujących, klasyfikacja i charakterystyka podstawowych struktur. Układy mikroprogramowane i mikroprocesorowe. Projektowanie oprogramowania systemów wbudowanych. Realizacja prostych operacji sterowania układami wejścia i wyjścia. Asembler jako język programowania mikrokontrolerów. Zastosowanie języka UML – Real Time do projektowania systemów wbudowanych. Programowaniu sterowników typu PLC.

ikona pdf2 

Algorytmy i struktury danych

Dane i operacje na danych, pojęcie typu danych. Poprawność i złożoność algorytmu. Wyszukiwanie i sortowanie. Abstrakcyjne struktury danych. Struktury drzewiaste, algorytmy rekurencyjne. 

ikona pdf2

Podstawy programowania

Metody zapisu algorytmów, pseudokod, schematy blokowe. Struktura programu w języku Pascal, zmienne, typu danych, .deklaracje zmiennych, definicje stałych. Programowanie strukturalne. Koncepcja podprogramów. Struktury danych i wykonywane na nich operacje. Rekurencja. Weryfikacja poprawności programów.

ikona pdf2

Języki programowania

Struktura programu w języku C, porównanie z organizacją programu w języku Pascal. Typy danych, deklaracje zmiennych, klasy pamięci .Instrukcje sterujące wykonaniem programu — warunkowe, przełączająca, iteracyjne. Instrukcje w języku Pascal a instrukcje w języku C. Dynamiczne struktury danych.

ikona pdf2 

Języki obiektowe

Koncepcja projektowania i programowania obiektowego. Metodyki strukturalne a obiektowe. Koncepcja obiektu i klasy, abstrakcja, hermetyzacja. Dziedziczenie jednorazowe. Konstruktory i destruktory. Konstruktory w języku Object Pascal i C++. 

ikona pdf2

Sztuczna inteligencja

Rodzaje systemów inteligentnych. Sieci neuronowe, metody uczenia sieci. Metody ewolucyjne. Maszyny samouczące się. Teoria gier. Sztuczne życie. Zbiory rozmyte. Maszyna wnioskująca. Ćwiczenia z symulacji i rozwiązywania problemów za pomocą sieci neuronowych.

ikona pdf2

Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika

Historia i typologia interfejsów. Rozwiązania tekstowe, graficzne i sprzętowe. Interfejs aplikacji, systemu, urządzenia ― różnice i podobieństwa. Narzędzia do projektowania graficznego ― komercyjne i wolne oprogramowanie. Przegląd możliwości zastosowania do budowy interfejsów graficznych. Interakcja człowieka z komputerem (Human Computer Interaction ― HCI). Zaawansowane zagadnienia architektury interfejsów ― tzw. widżety, biblioteki GUI, interfejsy programowania aplikacji (API), środowisko Java. 

ikona pdf2

Inżynieria oprogramowania

Podstawowe modele procesu tworzenia oprogramowania: kaskadowy, przyrostowy, spiralny, ewolucyjny, prototypowanie. Rola dokumentacji w procesie projektowania. Podstawowe kryteria doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania. Język UML: historia i geneza języka, koncepcja modeli UML; Elementy, diagramy; modelowanie funkcjonalności, diagram klas, diagram obiektów, diagram komponentów, diagram pakietów, diagramy interakcji, rodzaje komunikatów, diagramy stanu i czynności. Współczesne problemy, metody i narzędzia zarządzania całym cyklem wytwarzania oprogramowania.

ikona pdf2 

Urządzenia techniki cyfrowej

Podstawowe elementy logiczne. Siatki zależności. Siatki Karnaugh'a, metoda Quine'a-McCluskey'a, ESPRESSO. Synteza i analiza układów sekwencyjnych. Metoda Huffmana. Modele Moore'a lub Mealy'ego. Układy mikroprogramowane. Budowa mikroprocesorów. Przerwania, DMA, adresowanie. Organizacja pamięci. Struktura i działanie procesora Pentium. Rodzaje transmisji. Konstrukcja komputerów typu PC. 

ikona pdf2