Etap I

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI w Katowicach w Katowicach.

Etap II

Złożenie dokumentów. Dopełnienie formalności związanych z zapisem na studia, możliwe jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub po zarezerwowaniu terminu w formularzu – prosimy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną mailowo.

 

Przed rozpoczęciem formalności rekrutacyjnych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

 

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych oraz spełniać warunki rekrutacji określone stosowną uchwałą Senatu WSTI w Katowicach:

 1. Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Absolwenci będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w trakcie trwania rekrutacji.

 2. Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych - dyplom ukończenia studiów I stopnia na innym kierunku, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów - weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu.

W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia jeżeli uzupełni braki kompetencyjne poprzez zaliczenie w określonym terminie wskazanych przez Komisje Rekrutacyjną przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności (zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach). Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych. 

 

1krok 

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE

Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.

2krok

SKOMPLETUJ DOKUMENTY

Masz pytania?
tel. (32) 207-27-20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Rekrutacji:
Pokój 162, parter
ul. Mickiewicza 29, Katowice

3krok

ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

Dostarcz dokumenty i dopłenij formalności bezpośrednio w Biurze Rekrutacji.
Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. 

Pamietaj, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

4krok

ZOSTAŁES PRZYJĘTY NA STUDIA

Po przesłaniu/dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów Jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

Po otrzymaniu od nas informacji o przyjęciu na studia zaloguj się na stronie www.e-rekrutacja.wsti.pl, gdzie sprawdzisz następujące informacje:
• Twój numer albumu
• Symbol grupy, do której zostałeś przydzielony
• Indywidualny numer rachunku bankowego

ikona kandydat

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu - oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Dyplomu nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu). Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 69 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).
 • 1 fotografia w formie elektronicznej - zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i jest niezbędne do zakwalifikowania na studia).
  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji. w przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 • Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz pdf).

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Oświadczenie kandydata (pobierz formularz pdf).

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

ikona kandydat cudzoziemiec 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu.

 • Kserokopii Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej lub polski/zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

ikona dokument

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy dostarczą kompletną wymaganą dokumentację oraz dopełnią formalności związane z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach lub złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.