Już wkrótce! Zapisz się na studia magisterskie 2021/2022 – rozpocznij ze zniżką!
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Informatyka studia magisterskie
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Informatyka studia magisterskie
Inżynieria oprogramowania

Kandydat na studia kierunku Informatyka studia II stopnia o profilu praktycznym powinien posiadać kompetencje obejmujące:

 • wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych;

 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i inżynierskich do formułowania i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie takich technologii;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania komputerów w wybranym języku programowania, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych;

 • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu architektury, sprzętu i oprogramowania systemów komputerowych;

 • umiejętność pracy w zespole.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku informatyka musi posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika oraz spełniać warunki rekrutacji określone stosowną uchwałą Senatu WSTI w Katowicach:

1. Dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku informatyka I stopnia lub kierunków pokrewnych, o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z dyscyplinami: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka – weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Absolwenci będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w trakcie trwania rekrutacji.

2. Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych - dyplom ukończenia studiów I stopnia na innym kierunku, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów - weryfikacja na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu

W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych kandydat może podjąć studia drugiego stopnia jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie w określonym terminie wskazanych przez Komisje Rekrutacyjną przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności (zajęcia wyrównawcze zorganizowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach).

Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia ww. zajęć wyrównawczych.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Informatyka mogą ubiegać się kandydaci spełniający kryteria opisane w jednym z powyższych punktów.

UWAGA!

Kandydaci w ciągu 2 tygodni od złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów otrzymują informację dotyczącą posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na rok akademicki 2022/2023).

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).


Kandydacie! Chcesz nas odwiedzić? Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

 2. W Biurze Rekrutacji jednocześnie może przebywać 2 kandydatów.


Etap I : Rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Absolwenci WSTI w Katowicach również zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenia kompletu dokumentów.

 

Etap II : Złożenie dokumentów na studia.

Dopełnienie formalności związanych z zapisem na studia, możliwe jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub po zarezerwowaniu terminu w formularzu – prosimy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną mailowo.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia:

 1. Kserokopia dyplomu oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Dyplomu nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu). Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 69 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 2. Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

 3. 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

  DOŁĄCZENIE ZDJĘCIA DO FORMULARZA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO JEGO PRZESŁANIA!

  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji.w przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Informatyka (pobierz formularz: *.pdf) –  (skierowanie na badania może zostać wystawione przez Biuro Rekrutacji już po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego).

 5. Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej(nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony) oraz oryginał do wglądu.

 7. Oświadczenie kandydata.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;
  kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształceniaw Polsce oraz oryginał do wglądu.

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Uwaga Kandydaci!!!
Na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy dostarczą komplet wymaganych dokumentów oraz dopełnią formalności związanych z zapisem na wybrany kierunek. Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI bądź złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

DOSTARCZENIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA!

______________________________________________________________________________________

ikona pdf
Rekrutacja "Krok po kroku"

______________________________________________________________________________________

 

Przeczytaj także:

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Specjaliści Biura Rekrutacji WSTI służą pomocą i udzielają wszelkich informacji związanych z rekrutacją, kierunkami studiów oraz studiowaniem na uczelni.

Badania można bezpłatnie przeprowadzić u lekarza Medycyny PracyCentrum Medycznym GlobianaKatowicach przy ul. Zabrskiej 17 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Skierowanie na badanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji lub na Państwa indywidualną prośbę możemy przesłać skan dokumentu mailowo.

Druki i formularze:
7-semestralne studia licencjackie na kierunku Informatyka II stopnia

ikona pdf2 Zaświadczenie lekarskie

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook