Etap I: rejestracja elektroniczna – wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna – udział w rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata (więcej o rozmowie) wymaga przesłania portfolio.

Etap III: złożenie dokumentów.

Rekrutacja na 7-semestralne studia licencjackie na kierunku Grafika odbywa się w trzech etapach:

Etap I

Rejestracja elektroniczna  – wypełnienie formularza rekrutacyjnego w elektronicznym systemie rekrutacji WSTI.

Rezerwacja terminu rozmowy kwalifikacyjnej - po zakończeniu rejestracji przez formularz rekrutacyjny, kandydat będzie miał możliwość dokonania rezerwacji terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Rezerwacji terminu rozmowy można dokonać wyłącznie online po uprzednim uzupełnieniu formularza rekrutacyjnego. Rezerwacja terminu rozmowy jest niezbędna by przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji (II etap).


Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna  – udział w rozmowie kwalifikacyjnej ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata. Podczas rozmowy następuje:

 1. weryfikacja zainteresowań oraz przygotowania artystycznego kandydata,
 2. ocena portfolio kandydata obejmującego 5 do 15 własnych prac plastycznych i/lub projektowych z zakresu:
  • rysunek (również szkice),
  • malarstwo,
  • rzeźba (fotografie),
  • fotografia,
  • prace multimedialne,
  • prace projektowe.  

Portfolio nie musi zawierać prac ze wszystkich wymienionych wyżej kategorii i może zostać  przedstawione w formie elektronicznej (plik w formacie PDF, jpg lub html). Tematyka i wielkość (wymiary) prezentowanych prac mogą być dowolne.

Kandydaci proszeni są o wysłanie swojego porfolio na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. co najmniej na dwa dni przed wybranym terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub udostępnienie na w/w adres mail linku kierującego do porfiolio.
Łączny wymiar przesłanych plików nie powinien przekraczać 20 MB.

Więcej informacji o rozmowie kwalifikacyjnej


Etap III

Dopełnienie formalności związanych z zapisem na studia, możliwe jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub po zarezerwowaniu terminu w formularzu – prosimy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną mailowo

UWAGA!
Przed dopełnieniem formalności prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Regulamin Opłat (Zarządzenie Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia I stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na rok akademicki 2021/2022).

Deklaracja podjęcia nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (dokument będzie wydany do podpisu w Biurze Rekrutacji).


Kandydacie! Chcesz nas odwiedzić? Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Przed wizytą w Biurze Rekrutacji, zarezerwuj termin wizyty w specjalnym formularzu (dostępnym po wypełnieniu zgłoszenia rekrutacyjnego).

 2. Zabierz ze sobą dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

 3. Zabierz ze sobą niezbędne środki ochrony osobistej – maseczkę i rękawiczki.

 4. Weź ze sobą długopis, niezbędny do podpisania wymaganych dokumentów.

 5. Przed wejściem do Biura Rekrutacji zdezynfekuj ręce dostępnym środkiem, załóż maseczkę i rękawiczki.

 6. W Biurze Rekrutacji jednocześnie może przebywać 2 kandydatów.

 7. Po każdej wizycie kandydata konieczna jest dezynfekcja stanowiska – jeżeli przyjdziesz do nas wcześniej upewnij się, że możesz już wejść do środka.


 Złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania – kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz powinien złożyć dokumenty wymagane na studia:

 • Kserokopia Świadectwa Dojrzałości oraz oryginał do wglądu (WAŻNE! Odpis Świadectwa Dojrzałości nie jest jego kserokopią - będzie traktowany jak oryginał dokumentu)*.

Tegoroczni maturzyści mają możliwość dostarczenia dokumentu do 16 lipca 2021 r., osoby przystępujące do matur poprawkowych do 17 września 2021 r. – w tym przypadku obowiązkowe jest dostarczenie Oświadczenia tegorocznego Maturzysty.

 • 1 fotografia w formie elektronicznej zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych (wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane przy uzupełnianiu formularza i niezbędne do zakwalifikowania na studia).

  DOŁĄCZENIE ZDJĘCIA DO FORMULARZA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO JEGO PRZESŁANIA!

  Załączone do formularza zdjęcie, zostanie zweryfikowane przez pracowników Biura Rekrutacji.w przypadku problemów z jego odczytaniem bądź niepoprawnym formatem, kandydat zobowiązany jest do ponownego przesłania zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Grafika (pobierz formularz: *.pdf).
  (skierowanie na badania może zostać wystawione przez Biuro Rekrutacji już po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),

 • Dowód wniesienia administracyjnej opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów na studia w okresie trwania promocji).

 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli stopień niepełnosprawności został orzeczony) oraz oryginał do wglądu. 

Cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • Kserokopii wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP oraz oryginał do wglądu;
  kserokopię Karty Polaka oraz oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy).

 • Kserokopii Świadectwa Dojrzałości bądź dokumentu równorzędnego polskiemu Świadectwu Dojrzałości, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz opatrzonego klauzulą apostille oraz oryginał do wglądu.

 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 wydany przez: Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, uprawnioną przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej (polską lub zagraniczną szkołę wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej, polski lub zagraniczny podmiot, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim).

 • Kserokopii polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującej okres kształcenia w Polsce oraz oryginał do wglądu.

 • Wszelkie dokumenty wydane w języku obcym, przyjmowane będą wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM PODCZAS ZAPISU NA STUDIA! 

Uwaga Kandydaci!!!

Na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy dostarczą komplet wymaganych dokumentów oraz dopełnią formalności związanych z zapisem na wybrany kierunek.
Wypełnienie jedynie formularza w elektronicznym systemie rekrutacyjnym WSTI w Katowicach bądź złożenie niekompletnej dokumentacji nie gwarantuje miejsca w grupie.

 _________________________________________________________________________________________________

ikona pdf
Rekrutacja "Krok po kroku"

__________________________________________________________

 

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Informacja dla studentów przenoszących się z innej uczelni