Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Gramatyka obrazu filmowego, (podział jednostek realizacyjnych, obrazowanie i gradacja planów, kompozycja kadru, perspektywa, matershoot, ustawienia kamery, ruch kamery, osie realizacyjne). Kolor w obrazie filmowym (kreatywne zastosowanie barwy w obrazie filmowym intro).

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna