Podstawy technik informatycznych

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Budowa komputerów, rodzaje urządzeń, podstawy BHP przy pracy z komputerem. Higiena pracy przy komputerze, dobór odpowiedniego sprzętu, przegląd darmowego oprogramowania. Sieci komputerowe, podstawowa konfiguracja sprzętu sieciowego, rodzaje dostępu do Internetu, zagrożenia związane ze stalkingiem i kradzieżą tożsamości. Internet, popularne serwisy, sposoby zwiększania bezpieczeństwa przy pracy w Internecie. Pakiety biurowe, w tym przegląd darmowych oraz chmurowych alternatyw.

ikona pdf2

Historia design'u

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Od rzemiosła do dizajnu. Rozwój technologiczny, a sztuka. Terytorialność i przestrzeń osobista w komunikacji. Proksemika. Afordancje jako uświadomione możliwości działania w projektowaniu interakcji. Dzieło, jako struktura i system. Historia pisma i książki. Rola drukarń i drukarzy w rozwoju typografii i sztuki użytkowej. Odnowienie rzemiosła – Arts & Crafts, secesja. Forma a funkcja: Deutscher Werkbund, Konstruktywizm, De Stijl, Bauhaus. I połowa XX w: Konstruktywizm, Art Deco, Organic Design, Streamlining. Hochschule für Geschtaltung w Ulm. Radical Design we Włoszech. Dizajn skandynawski. Od funkcjonalizmu do regionalizmu. Minimalizm, High Tech, Postmodernizm, Dekonstukcjonizm. Dizajn na początku XXI wieku: Design for All oraz Design for Sustainable Development. Język komunikatu reklamowego.

ikona pdf2

Historia i teoria sztuki

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Terminologia i metodologia historii sztuki. Chronologia sztuki powszechnej i polskiej. Pojęcia i problemy związane z badaniem dziejów sztuki. Historyczne i współczesne usytuowanie sztuki w kulturze. Teorie i nurty sztuki. Muzealnictwo. Znaczenie architektury i sztuki stosowanej. Rozwój architektury nowoczesnej i wzornictwa przemysłowego. Manifesty programowe a praktyka twórcza. Sztuka światowa i polska na przestrzeni wieków. Grafika warsztatowa i plakat. Nowe technologie i wideo art.

ikona pdf2

Historia grafiki

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicja i pojęcie grafiki. Historia rozwoju druku wypukłego. Techniki rytownicze i trawione druku wklęsłego. Powstanie i zastosowanie druku płaskiego. Drzeworyt japoński. Początki i rozwój grafiki polskiej. Ilustratorstwo. Rozwój grafiki. Znaczenie pracowni. Sitodruk. Związki sztuki z kulturą masową. Grafika polska. Rola imprez przeglądowych. Druk cyfrowy. Grafiki w sztuce aktualnej.

ikona pdf2

Filozofia i estetyka

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Geneza, przedmiot i metoda filozofii. Pojęcie i dziedziny filozofii. Historyczny przegląd stanowisk filozoficznych. Znaczenie pojęć „piękno” i „sztuka”. Sytuacja estetyczna i przeżycie estetyczne. Natura kategorii estetycznych. Estetyka a etyka. Doświadczenia estetyczne, mistyczne, poznawcze i erotyczne. Zarys dziejów klasycznych teorii piękna. Estetyka hermeneutyczna i postmodernistyczna. Estetyka sztuki polskiej. Analiza wybranych prac artystów polskich i zagranicznych.

ikona pdf2

Socjologia sztuki

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Naukowe i potoczne rozumienie kultury. Definicje i pojęcie. Socjologiczne i antropologiczne pojmowanie kultury. Procesy nabywania kultury. Uczestnictwo w kulturze. Rodzaje i znaczenie instytucji kultury. Społeczne i kulturowe typy osobowości. Wzory kulturowe. Rodzaje zmian kulturowych. Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura narodowa. Zagadnienia socjologii sztuki. Sztuka jako zjawisko społeczno-kulturowe. Tworzenie, obieg i odbiór sztuki. Kultura wysoka a kultura popularna. Wartościowanie zjawisk artystycznych. Kontrkultura. Przemiany kultury masowej. Kicz jako zjawisko kulturowe. Uniformizacja i standaryzacja. Kultura postmodernizmu. Audiowizualność kultury współczesnej.

ikona pdf2

Prawo autorskie

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej a prawo autorskie i prawo pokrewne. Ochrona własności intelektualnych. Podmiot i przedmiot praw autorskich. Ochrona autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Nieuczciwa konkurencja. Elementy prawne działalności reklamowej. Pojęcie uczciwości i moralności. Etyczne aspekty działalności artystycznej i projektowej.

ikona pdf2

Kompozycja

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sztuka jako interpretacja świata. Komunikacja obrazem. Martwa natura jako manifest światopoglądowy. Portret i strategie tworzenia wizerunku. Kolor w naturze i w sztuce. Ekspresja narzędzia i materiału. Trójwymiarowość w płaszczyźnie. Dynamika nieruchomych obrazów. Tło i jego znaczenie. Style i stylizacje. Dekoracja i ornament. Plastyczna interpretacja obiektu.

ikona pdf2

Rysunek

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rysunek w historii sztuki. Techniki rysunkowe. Przygotowanie i organizacja warsztatu. Mistrzowie rysunku. Analiza i syntetyczne wrażenie. Kompozycja przestrzeni. Elementy struktury rysunku. Materia rysunku a materia rzeczywistości. Rysunek jako technika pomocnicza i autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej. Szkic jako wstęp do studium i notatnik grafika. Cykl rysunków studyjnych w aranżacji przestrzennej. Multiinterpretacje motywu. Kompozycja z wyobraźni.

ikona pdf2

Malarstwo

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Malarstwo w historii sztuki. Techniki malarskie. Przygotowanie i organizacja warsztatu. Mistrzowie malarstwa. Elementy struktury obrazu. Kompozycja przestrzeni. Materia obrazu a materia rzeczywistości. Malarstwo w kulturze współczesnej. Obraz jako autonomiczna forma wypowiedzi artystycznej i technika pomocnicza. Szkic jako wstęp do studium i notatnik malarza. Cykl obrazów studyjnych w aranżacji przestrzennej. Multiinterpretacje motywu. Kompozycja z wyobraźni.

ikona pdf2

Fotografia

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia fotografii, technologii i sprzętu fotograficznego. Współczesny sprzęt fotograficzny. Wyposażenie studia fotograficznego. Fotografia analogowa i cyfrowa. Klasyczne motywy fotograficzne. Fotografia w warsztacie graficznym i projektowym. Fotografia w kulturze. Autonomiczne medium kreacji wizualnej. Wybitni twórcy fotografii. Organizacja pracy i warunki bezpieczeństwa. Obsługa aparatu i ciemni fotograficznej. Oświetlenie studia fotograficznego. Fotografowanie obiektów płaskich i przestrzennych.

ikona pdf2

Psychologia widzenia

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicyjne znaczenie psychologii, socjologii i fizjologii. Psychofizjologia widzenia u ludzi i zwierząt. Postrzegania świata poprzez zmysły istot żywych. Dominacja i owładnięcie wzrokowe. Rozbieżność wzrokowo-ruchowa. Odzwierciedlenie postrzegania zmysłowego w sztuce. Podstawy odbierania bodźców wzrokowych u człowieka. Kulturowe uwarunkowanie postrzegania a pojęcie normy widzenia. Manipulowanie interpretacjami. Wzornictwo przemysłowe a inspiracje z zakresu percepcji świata. Społeczna wartość koloru. Możliwości tradycyjnego postrzegania świata a technologie poszerzania percepcji.

ikona pdf2

Technologia i materiałoznawstwo

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sztuka rzemiosła. Znaczenie znajomości warsztatu w działaniach artystycznych i projektowaniu. Historia i metody wytwarzania papieru. Znajomość właściwości, rodzajów i parametrów. Techniki i narzędzia rysunkowe. Utrwalanie i przechowywanie rysunków. Techniki, narzędzia i materiały w malarstwie i rzeźbie. Rodzaje farb i klejów. Techniki mieszane. Tworzywa w realizacjach plastycznych. Technologie sterowane komputerowo.

ikona pdf2

Podstawy technik graficznych

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia technik graficznych. Grafika w historii sztuki. Mistrzowie grafiki artystycznej. Druk wypukły i wykonywanie matrycy motywu obrazowego. Druk wklęsły, wielobarwny i cyfrowy. Technika druku artystycznego. Warsztat grafiki cyfrowej. Narzędzia, materiały i metody wykonywania odbitek.

ikona pdf2

Metodyka projektowania graficznego

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicje i teorie projektowania. Etapy pracy projektowej. Analiza zadania projektowego. Projektowe rozwiązywanie problemu. Research i techniki badania zagadnienia. Znaczenie grupy pdfelowej. Architektura informacji. Dobór środków graficznych. Elementy i kryteria oceny jakości. Metody oceny jakości. Sztuka projektowania.

ikona pdf2

Liternictwo i typografia

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia pisma. Rozwój alfabetu łacińskiego. Pismo odręczne i drukowane. Kroje pism i ich twórcy. Zasady korzystania z czcionek i fontów. Budowa znaku literniczego. Zasady składu typograficznego. Układ literniczy i typograficzny jako kompozycja graficzna. Historia i współczesne zastosowanie kaligrafii. Tekst i obraz w różnych formach publikacji. Komponowanie tekstu o określonych parametrach. Projektowanie monogramu. Ręczny skład z czcionek. Projektowanie akcydensów. Kompozycja kaligraficzna.

ikona pdf2

Podstawy grafiki użytkowej

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Kompozycja graficzna i komunikat wizualny. Znaczenie i wrażenie. Relacje elementów w kompozycji. Projektowanie graficzne. Dziedziny projektowania. Elementy stylu w projektowaniu. Wpływ technologii na formę. Historia znaku. Systemy informacji wizualnej. Psychologiczny i kulturowy odbiór koloru. Historia pisma. Tekst jako kompozycja graficzna. Szkielet kompozycyjny publikacji. Relacje między tekstem a obrazem. Pojęcia przeciwstawne.

ikona pdf2

Rejestracja obrazu i dźwięku

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia filmu i nagrań dźwiękowych. Warsztat narzędziowy. Organizacja pracy i warunki bezpieczeństwa. Nośniki analogowe i cyfrowe. Charakterystyka obrazu filmowego. Właściwości ujęcia filmowego. Terminologia filmowa. Multimedialne stanowisko komputerowe. Montaż nieliniowy. Programy do edycji i montażu wideo. Rejestracja dźwięku. Programy do edycji i montażu dźwięku. Produkcja i postprodukcja materiałów filmowych. Środowisko i narzędzia programu Adobe Premiere.

ikona pdf2

Podstawy animacji i interakcji

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Multimedia w publikacjach internetowych. Programy do tworzenia prac multimedialnych. Multimedialne środowisko edycyjne. Animacja poklatkowa i automatyczna. Interaktywne systemy nawigacji. Środowisko i narzędzia programu Flash. Animacja we Flashu. Język ActionScript. Publikacja prac Flash.

ikona pdf2

Przedsiębiorczość

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Przedsiębiorczość – jej źródła i istota. Cechy charakteryzujące postawy przedsiębiorcze. Pojęcie przedsiębiorcy. Rodzaje przedsiębiorców. Kompetencje przedsiębiorcze, rola menadżera w kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Pojęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość a formy działalności gospodarczej. Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce wolnorynkowej; uwarunkowania prawne i specyfika działalności w małym rozmiarze. Źródła prawa określające zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce.

ikona pdf2

Grafika rastrowa

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Charakterystyka grafiki rastrowej. Warsztat narzędziowy. Parametry grafiki rastrowej. Programy do grafiki rastrowej. Typy i formaty plików graficznych. Systemy barwne i przestrzenie kolorów. Korekcja barwna obrazów rastrowych. Kompresja plików graficznych. Techniki druku. Przygotowanie grafiki rastrowej do druku. Środowisko i narzędzia programu Adobe Photoshop. Środowisko i narzędzia programu Corel PhotoPaint i Corel Painter. Tworzenie i przekształcanie grafiki w programie Adobe Photoshop. Tworzenie i korekcja obrazów bitmapowych.

ikona pdf2

Grafika wektorowa

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Charakterystyka grafiki wektorowej. Warsztat narzędziowy. Programy do grafiki wektorowej. Typy i formaty plików graficznych. Kompresji plików graficznych. Systemy barwne i przestrzenie kolorów. Techniki druku. Przygotowanie grafiki wektorowej do druku. Środowisko i narzędzia programu Adobe Illustrator. Tworzenie grafiki w programie Adobe Illustrator. Środowisko i narzędzia programu CorelDraw. Tworzenie grafiki i tekstu w programie CorelDraw.

ikona pdf2

Typografia i prepress

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Cyfrowe narzędzia projektowania publikacji. Typografia. Publikacje jedno- i wielostronicowe. Kompozycja tekstu i grafiki. Adaptacja materiałów źródłowych. Przygotowanie publikacji do druku. Jakość i techniki wydruku. Środowisko i narzędzia programów DTP: InDesign, Quark, Ventura, TeX.

ikona pdf2

Animacja i interakcja

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia animacji. Wybitni twórcy animacji. Stylistyki i techniki tworzenia grafiki animacyjnej. Dowcip w animacji. Analogowa i cyfrowa animacja poklatkowa. Rotoskopia. Proces tworzenia animacji. Scenariusz i storyboard. Kreowanie bohatera (Character). Hipertekstualność przekazu multimedialnego. Efektywność efektu interakcji.

ikona pdf2

Edycja i efekty video

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Filmowe techniki specjalne. Środowisko i narzędzia programu After Effects. Kreacyjne możliwości programu After Effects. Animowanie grafiki i tekstu. Korekcja obrazu. Tworzenie efektów specjalnych.

ikona pdf2

Podstawy programowania

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie algorytmu. Algorytm a program. Pojęcie programu źródłowego i wynikowego. Translacja programu. Kompilacja i interpretacja programu źródłowego. Budowanie prostego programu. Zmienna i jej typ. Rola i przeznaczenie zmiennych w programie. Instrukcja i jej typy. Instrukcja warunkowa i iteracyjna. Instrukcja wyboru. Tablice. Podprogramy. Edycja kodu źródłowego. Zintegrowane środowiska programistyczne.

ikona pdf2

Rysunek użytkowy

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Pojęcie rysunku użytkowego. Ilustracja w historii sztuki i sztuce użytkowej. Ilustracja współcześnie. Ilustracja dla dzieci. Systemy znaków graficznych. Graficzne ozdobniki publikacji. Karykatura i rysunek satyryczny. Komiks i storyboard. Fotografia jako grafika. Użyteczność tradycyjnych technik graficznych. Techniki łączone.

ikona pdf2

Projektowanie stron WWW

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Technologie multimedialne stosowane w Internecie. Hipertekst i historia Internetu. Elektroniczna książka. Digitalizacja tekstu. Web 2.0. Siatki stron internetowych. Typografia w multimediach. Hipertekst w kulturze współczesnej. JavaScript. Multimedia w HTML5 i CSS3. Wideo i dźwięk w ActionScript. Kreowanie cyfrowego port folio. Projektowanie strony internetowej.

ikona pdf2

Fotografia użytkowa

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Dziedziny fotografii użytkowej. Wybitni twórcy fotografii użytkowej. Współczesne technologie i sprzęt fotograficzny. Wyposażenie studia fotograficznego. Fotografia dokumentacyjna. Fotografia produktu. Portret fotograficzny. Fotografia okolicznościowa. Fotografia mody. Kreacja fotograficzna na potrzeby reklamy i marketingu.

ikona pdf2

Grafika edytorska

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Projektowanie graficzne. Formy i rodzaje publikacji. Projekt publikacji. Projektowanie struktury publikacji. Grafika w projekcie publikacji. Style artystyczne i projektowe. Historia książki. Budowa książki. Projektowanie dedykowane. Materiały i techniki użytkowe. Introligatorstwo.

ikona pdf2

Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Definicje i metody działania marketingu. Koncepcje marketingu-mix. Metody badań rynku i ich zastosowania. Metody analiz rynkowych i ich zastosowania. Pojęcie grupy pdfelowej. Użyteczność marketingowa. Rodzaje działań perswazyjnych. Definicja i metody działania reklamy. Marketingowa kompozycja tekstu. Autopromocja i świadome kształtowanie wizerunku. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Prezentacja osobista projektu kampanii marketingowej.

ikona pdf2

Identyfikacja wizualna

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia iIdentyfikacji wizualnej. Współczesne pojęcie. Definicje marki. Logo i znak firmowy. Obecność marki w życiu codziennym. Projektowanie graficznego znaku firmowego. Projektowanie logotypu. Opracowanie księgi znaku. Branding.

ikona pdf2

Projektowanie obrazu ruchomego

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Stylistyki i techniki w animacji. Przyszłość animacji. Animacja w zastosowaniu komercyjnym: reklama, film promocyjny. Motion design - animacja w projektowaniu graficznym: czołówka, infografika, abstrakcja. Autorska animacja jako forma autoekspresji artystycznej - techniki eksperymentalne. Animacja w połączeniu z obrazem filmowym. Muzyka i dźwięk w animacji. Animacja w grach komputerowych.

ikona pdf2

Wirtualna przestrzeń CAD

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Wirtualne modele 3D. Środowisko aplikacji CAD. Rysunek techniczny. Narzędzia modelowania. Projektowanie 3D. Przekształcanie obiektów. Eksport plików źródłowych. Metody usprawniające pracę. Przygotowania projektu do wydruku. Centrum danych projektowych.

ikona pdf2

Projektowanie publikacji

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Formy i rodzaje publikacji. Tendencje w projektowaniu książki. Budowa książki. Projektowanie serii wydawniczych. Przygotowanie do prezentacji i realizacji. Techniki poligraficzne. Przygotowanie do druku. Projektowanie czasopism. Historia plakatu. Współczesne formy druków wielkoformatowych. Projektowanie książki dla dzieci i młodzieży. Ilustracja. Niestandardowe rozwiązania projektowe. Rynek wydawniczy.

ikona pdf2

Projektowanie marketingowe

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Graficzne elementy identyfikacji. Publikacje marketingowe. Komunikacja marketingowa. Działanie polimedialne. Aspekty etyczne w marketingu społecznym. Kampanie promocyjne regionów. Kampanie ze środków unijnych. Kampanie społeczne. Zachowania społeczne. Kampanie marketingowe. Korporacyjna identyfikacja wizualna. Wizerunek marki.

ikona pdf2

Projektowanie serwisów internetowych

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rodzaje serwisów i portali internetowych. Architektura informacji. E- marketing. Projektowanie interakcji. Wizualizacja danych. Typografia kinetyczna. Identyfikacja wizualna. Podstawy języka filmu. Technologie multimedialne stosowane w Internecie. Flashowe strony internetowe. Html, xhtml, css. Web 2.0. Siatki stron internetowych. Multimedia w HTML5 i CSS3. Projektowanie zrównoważone i społecznie zaangażowane. Projektowanie tematyczne.

ikona pdf2

Fotografia reklamowa

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Fotografia użytkowa w reklamie i działaniach marketingowych. Warsztat narzędziowy. Organizacja pracy w studio fotograficznym i na planie zdjęciowym. Fotograficzne techniki specjalne. Cyfrowe techniki edycji i korekcji obrazu. Fotografia panoramiczna. Fotografia 3D. Wybitni twórcy fotografii użytkowej. Kreacja fotograficzna w reklamie. Projektowanie fotografii. Ujednolicanie i spójność stylistyczna fotografii.

ikona pdf2

Grafika cyfrowa

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Druk cyfrowy. Technologie i urządzenia druku cyfrowego. Materiały poligraficzne. Komputerowa stacja graficzna. Kalibracja sprzętu. Parametry wydruku. Przygotowanie projektu. Możliwości druku cyfrowego. Wydruk grafiki wektorowej i rastrowej. Niestandardowe formy druku artystycznego. Łączenie technik drukarskich.

ikona pdf2

Techniki poligraficzne

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Techniki druku i introligatorstwa. Techniki poligraficzne stosowane współcześnie. Współczesne techniki introligatorskie. Post-press publikacji. Rynek usług poligraficznych. Organizacja produkcji poligraficznej.

ikona pdf2

DTP i redakcja techniczna

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rewolucja DTP. Komputerowa stacja graficzna DTP. Kalibracja sprzętu i oprogramowania. Środowisko i narzędzia programów Adobe InDesign, QuarkXpress, Corel Ventura, Kombi, Publisher. Proces DTP. Formaty plików i arkuszy drukarskich. Składka drukarska. Przygotowanie plików produkcyjnych. Przygotowanie publikacji wielostronicowej. Ploterowanie. Rynek usług poligraficznych.

ikona pdf2

Komputerowe wsparcie projektowania 2D

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Narzędzia kreacji graficznej i multimedialnej. Nowe media. Projektowanie gier komputerowych. Projektowanie dla telefonii komórkowej. Projektowanie dla nowych platform programowych. Plug-in’y programów użytkowych.

ikona pdf2

Animacja

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Animacja komercyjna. Znaczenie indywidualności. Techniki animowane w komunikacji marketingowej. Techniki eksperymentalne. Efekty specjalne. Przestrzenie multimedialne. Scenariusze, storybord i animatiki. Animowana fabuła. Impresja filmowa. Animowana postać reklamowa. Wideoklip.

ikona pdf2

Edycja i montaż video

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Techniki filmowe w kreacji artystycznej i zastosowaniach komercyjnych. Obszary zastosowań i dystrybucji materiałów filmowych. Współczesny sprzęt filmowy. Formy kreacji filmowej. Konstrukcja utworu filmowego. Metody obróbki materiałów. Filmowe techniki specjalne. Środowisko i narzędzia programu Adobe Premiere. Rendering. Narracja filmowa.

ikona pdf2

Modelowanie i animacja 3D

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Grafika 3D. Metody modelowania i animacji. Transformacje i modyfikacje. Modelowanie z użyciem prymitywów i modyfikatorów. Modelowanie z użyciem obiektów złożonych. Modelowanie z użyciem krzywych i płaszczyzn NURBS. Poly modeling. Pakiety 3D. Siatki o wysokiej rozdzielczości. Techniki tworzenia materiałów. Techniki oświetlenia i renderingu. Kontrolery animacji i ograniczniki. Animacja postaci i twarzy. Animacje zaawansowane.

ikona pdf2

Multimedialne strony internetowe

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Technologie multimedialne stron internetowych. WWW, RIA, AIR. Biblioteki JavaScript. Multimedia w HTML5 i CSS3. Wideo i dźwięk w ActionScript. Multimedia dla urządzeń przenośnych. Programowanie w JavaScript. Projektowanie dedykowane. Projektowanie tematyczne.

ikona pdf2

Scenopisarstwo i storyboard'ing

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Preprodukcja filmowa. Scenariusz, storybord, scenopis, animatik. Historia i warsztat storybordu. Konstrukcja utworu filmowego. Cechy opisu scenariuszowego a cechy opisu storybordowego. Opracowanie scenariusza filmowego. Tworzenie storybordu na podstawie scenariusza. Wykonanie animatiku na bazie storybordu. Narracja filmowa.

ikona pdf2

Edycja dźwięku

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia systemów edycji dźwięku. Urządzenia i narzędzia warsztatowe. Systemy edycji dźwięku przestrzennego. Schemat mikserów audio i wirtualnych odpowiedników. Działania i zastosowanie efektów. Schematy przetworników ADDA. Metody synchronizacji urządzeń audio. Elektroakustyka. Nauka o muzyce. Instrumentoznawstwo. Estetyka w muzyce. Muzyka współczesna. Muzyka rozrywkowa. Trendy i rozwój gatunków muzycznych. Edycja dźwięku i pola eksploatacji. Dźwięk w filmie.

ikona pdf2

Cyfrowe efekty specjalne

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia efektów specjalnych. Techniki i metody tworzenia efektów. Warsztat narzędziowy. Standardy filmowe i telewizyjne. Animatronika i animacja. Compositing wideo. Graficzne pliki wielokanałowe. Techniki trikowe. Prewizualizacja. Kluczowanie. Motion tracking. Teraźniejszość i przyszłość efektów specjalnych.

ikona pdf2

Modelowanie 3D

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia grafiki 3D. Grafika komputerowa 3D w grach. Grafika komputerowa 3D w efektach specjalnych – filmy, reklamy. Zasady projektowania postaci do gier i filmów. Podstawy z zakresu grafiki 3D - polygon, nurbs, bump mapping, rendering. Rodzaje cieniowania i shaderów. Oświetlenie modelu i sceny. Animacja obiektów mechanicznych i organicznych.

ikona pdf2

Konceptart – postacie i środowisko

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Sposoby projektowania postaci w zależności do rodzaju gry – TPP, FPP, izometryczne. Cechy charakterystyczne postaci zależne od pełnionej roli w grze. Style postaci występujące w przykładowych grach. Charakterystyczne cechy środowiska zależne od rodzaju gry.

ikona pdf2

Animacja 2D i 3D

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia animacji 2D. Etapy pracy nad animacją 2D. Podstawowe programy komputerowe wykorzystywane do animacji 2D. Wykorzystanie animacji 2D w filmach i grach komputerowych. Historia animacji 3D. Podstawowe programy komputerowe wykorzystywane w animacji 3D. Etapy pracy nad animacją 3D. Wykorzystywanie techniki Motion capture do animacji postaci i twarzy. Wykorzystanie animacji 3D w filmach i grach komputerowych.

ikona pdf2

GUI projektowanie interfejsów

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Rola interfejsów w grze. Rodzaje interfejsów. Wpływ interfejsu na imersje gracza. Etapy tworzenia interfejsów.

ikona pdf2

Processing i programowanie

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Omówienie zintegrowanego środowiska programistycznego IDE Processing. Podstawy programowania Java, wykorzystanie funkcji setup i draw. Funkcje graficzne. Interfejs użytkownika, obsługa klawiatury i myszy, konsola i debugowanie programu.
Modele barw, ekstrakcja składowych koloru, algorytmy przekształcania obrazu. Przykładowe programowanie gry Snake, tworzenie animacji komputerowych. Programowanie wizualizacji computer-arts, systemy dynamiczne, system odwzorowań iterowanych.

ikona pdf2

Projektowanie lokacji

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Zasady projektowania lokacji w zależności od rodzaju gry- FPP, gry platformowe, izometryczne oraz RPG. Omawianie przykładów lokacji. Etapy pracy nad lokacją. Projektowanie lokacji w programie graficznym Autodesk Maya i w silniku gry Unreal Engine.

ikona pdf2

Silniki graficzne i sztuczna inteligencja

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Historia gier komputerowych i ich rodzaje. Metody realizacji gier komputerowych. Tworzenie gier z wykorzystaniem silników. Rodzaje silników, wady i zalety. Tworzenie projektu gry. Tworzenie poziomów. Tworzenie postaci i definiowanie i właściwości. Tworzenie wzorców zachowań postaci. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w tworzeniu wzorców zachowań.

ikona pdf2

Podstawy obrazowania filmowego w grach

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Gramatyka obrazu filmowego, (podział jednostek realizacyjnych, obrazowanie i gradacja planów, kompozycja kadru, perspektywa, matershoot, ustawienia kamery, ruch kamery, osie realizacyjne). Kolor w obrazie filmowym (kreatywne zastosowanie barwy w obrazie filmowym intro).

ikona pdf2

Kreacja pomysłu i budowa scenariusza

Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Tworzenie pomysłu, skąd czerpać inspirację na pomysł? Co to jest scenariusz i czy każda historia nadaje się na grę, film? Budowa scenariusza – struktura (Ekspozycja, punkt zwrotny, konfrontacja, drugi punkt zwrotny, zakończenie). Budowa sceny. Bohater – tworzenie postaci. Narracja – budowanie konfliktu. Konwencja. Dialog i monolog. Layout. Storyboard.

ikona pdf2

Język angielski

ikona pdf2

Wychowanie fizyczne

 ikona pdf2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 ikona pdf2

Efekty dźwiękowe

 ikona pdf2

Pozycjonowanie stron WWW

ikona pdf2

Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design

ikona pdf2

Architektura informacji

ikona pdf2

Analityka internetowa

ikona pdf2

Copywriting

ikona pdf2

Projekt specjalizacyjny

ikona pdf2

Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych

ikona pdf2