Samorząd studencki tworzą studenci uczelni, jest on niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów WSTI. Samorząd reprezentuje Rada Studentów wyłaniana corocznie w uczelnianych wyborach.

Uczelniany Samorząd Studencki bierze aktywny udział w życiu społeczności uczelni, w szczególności:

 • wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej,

 • organizuje zgromadzenia i spotkania studenckie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe,

 • współpracuje z innymi organizacjami studenckimi,

 • broni praw i interesów studentów,

 • prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących procesu dydaktyczno-wychowawczego studentów WSTI,

 • współdziała z władzami i administracją WSTI w celu zapewniania studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności,

 • współpracuje z władzami samorządu miejskiego,

 • wspiera działalność edukacyjną miasta,

 • wspiera działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki,

 • dba o dobre imię i rozwój uczelni

Samorząd studencki działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może naruszać interesów Uczelni i być niezgodny ze stosownymi ustawami. Regulamin zatwierdza Rektor.