Administracja Uczelni jest powierzona Kanclerzowi Uczelni, który kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni.

1. Kanclerz zarządza Uczelnią i podejmuje decyzje dotyczące Uczelni:

  • ustala kierunki działalności uczelni,

  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni,

  • sprawuje nadzór nad mieniem i gospodarką Uczelni,

  • nadzoruje inwestycje i remonty,

  • ocenia działalność innych organów uczelni,

  • przygotowuje projekty zmian statutu Uczelni,

  • nadzoruje i prowadzi inne czynności zlecone przez Założyciela.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Kanclerz reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.