Jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, nie zastrzeżone dla innych organów Uczelni. Rektor jest organem jednoosobowym Uczelni.

Rektor:

  • tworzy, znosi i przekształca jednostki organizacyjne Uczelni,

  • nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych Uczelni,

  • ustala dydaktyczne pensum dla poszczególnych stanowisk,

  • dokonuje okresowej oceny nauczycieli akademickich,

  • w uzgodnieniu z Założycielem współdziała z zagranicznymi ośrodkami w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz organizuje staże i praktyki dla studentów oraz pracowników Uczelni.