Do zadań Senatu należy:

 • ustalanie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,

 • opracowywanie i uchwalanie programów nauczania i planów studiów na poszczególnych kierunkach z uwzględnieniem minimalnych wymogów programowych Rady Głównej, a także analiza działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych Uczelni,

 • uchwalanie regulaminu studiów,

 • ustalanie zasad i trybu przyjmowania na studia,

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,

 • opiniowanie tworzenia i znoszenia kierunków studiów,

 • wyrażanie opinii w sprawie umów zawieranych przez Rektora z zagranicznymi instytucjami naukowymi,

 • przedkładanie Założycielowi opinii dotyczącej działalności Rektora,

 • opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Uczelni,

 • wnioskowanie oraz opiniowanie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni,

 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora lub Założyciela. Jest organem kolegialnym Uczelni, powoływanym przez ałożyciela.

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący,

 • Dziekan Uczelni,

 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora,

 • nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

 • przedstawiciele studentów,

 • pracownik niebędący nauczycielem akademickim, wskazany przez Założyciela,

 • przedstawiciel Założyciela.