Konwent jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

 • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,

 • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

Konwent jest organem kolegialnym, składającym się z conajmniej 4 osób powoływanych za ich zgodą przez Założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, a także podmiotów sponsorujących działalność Uczelni.

W skład Konwentu wchodzą także Rektor, Prorektor, Założyciel lub jego przedstawiciele.


Skład Konwentu

 1. Grażyna Szymborska – Informatyk, menedżer, radna miasta Katowice, były Dyrektor Filharmonii Śląskiej

 2. Katarzyna Musialska – HR Business Partner w JCommerce SA

 3. Barbara Pczycka – Dyrektor Kreatywny - .bringMore advertising

 4. Radosław Kuczera – Prezes Zarządu Legal Open S.A.

 5. Danuta Idzik – Absolwentka WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

 6. Przemysław Wróbel – Absolwent WSTI, Pagemaker – działalność gospodarcza

 7. Przemysław Danysz – Absolwent WSTI, właściciel portalu Mariacka.eu

 8. Paweł Podsiadło – Dyrektor ds. IT Euro-Centrum S.A.

 9. Joanna Tomczyk-Lidochowska – Absolwentka, właściciel Wydawnictwa KA s.c.

 10. Andrzej Dyszkiewicz – Informatyk - właściciel LABIOT Laboratorium Biotechnologii w zakresie Informatyki i biotechnologii

 11. Marcin Siemieński – Wiceprezes Zarządu JCommerce S.A.

 12. Jacek M. Piechucki – Przedstawiciel firmy Volkswagen AG, Wolfsburg, Niemcy

 13. Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

 14. Mirosław Bobrzyński – Wiceprezes Zarządu Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

 15. Karol Winiarski – Prawnik, radny Urzędu Miasta Sosnowiec

 16. Ewa Szota – Prawnik - Przewodnicząca Rady Miejskiej

 17. Dorota Dul – Ekonomista - Przedstawicielka firmy DEMO Spółka Jawna

 18. Adam Fałda – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

 19. Krzysztof Graca – Informatyk – przedstawiciel Założyciela Uczelni

 20. Marian Pawełczyk – Fizyk – Rektor Uczelni

 21. Marek Maryniak – Informatyk – Dziekan Uczelni