Rekrutacja trwa! Zapisz się do 31 sierpnia i rozpocznij ze zniżką!
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź ponad 1700 zł!
Informatyka – studia inżynierskie już od 124 zł!
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź ponad 1700 zł!
Grafika studia artystyczne od 374 zł
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź ponad 800 zł!
Informatyka studia magisterskie
Zapisz się i zaoszczędż ponad 1500 zł!
30 komputerów Apple iMac
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Zdobądź międzynarodowy Certyfikat MICROSOFT IT
pracownia Rysunku i Malarstwa
Magazyn Studentów Kreatywnych

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest uczelnią niepaństwową, założoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnia posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Uczelnią sprawuje "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego" w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Uczelni oraz Założyciel. Statut Uczelni nadaje Założyciel Uczelni w porozumieniu z "Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego".

Organami Uczelni są: Konwent, Senat, Rektor, Kanclerz.

jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, nie zastrzeżone dla innych organów Uczelni. Rektor jest organem jednoosobowym Uczelni.

Do zadań Senatu należy:

  • ustalanie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni,

  • opracowywanie i uchwalanie programów nauczania i planów studiów na poszczególnych kierunkach z uwzględnieniem minimalnych wymogów programowych Rady Głównej, a także analiza działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych Uczelni,

  • uchwalanie regulaminu studiów,

Administracja Uczelni jest powierzona Kanclerzowi Uczelni, który kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni.

jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Uczelni. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów kształcenia Uczelni,

  • uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

- tworzą studenci uczelni, jest on niezależną i samorządną organizacją reprezentującą ogół studentów WSTI. Samorząd reprezentuje Rada Studentów wyłaniana corocznie w uczelnianych wyborach.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook