Regulamin studiów podyplomowych

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 154/2014/2015 
z dnia 29.04.2015 r.

 

Regulamin studiów podyplomowych

w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§1

 

 1. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach - jest szkołą wyższą, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2003 r.
  nr DSW 3-4001-665/JP/03 i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 288.
 2. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, reguluje całokształt zagadnień dotyczących toku studiów podyplomowych.
 3. Regulamin dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.
 4. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich, magisterskich i licencjackich. Pobieranie nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach jest płatne.
 5. Wszelkie opłaty za pobieranie nauki, ich wysokość i tryb wnoszenia określają odrębne przepisy.

 

II. Organizacja studiów

 

 

 §2

 1. W zależności od planu studiów - studia podyplomowe trwają nie mniej niż dwa semestry.
 2. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego określane są zasady organizacji studiów,
  w tym ilości semestrów oraz ilości miejsc przewidzianych dla danych kierunków studiów podyplomowych.

§3

 1. Zajęcia dydaktyczne przebiegają według ustalonego planu studiów, programu
  i harmonogramu zajęć.
 2. Program kształcenia określa treści nauczania poszczególnych przedmiotów, które słuchacz powinien opanować w trakcie studiów podyplomowych.
 3. Programy zajęć są aktualizowane na podstawie analizy rynku pracy i dostosowywane do standardów europejskich, w tym do Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

 

III. Zasady przyjęcia na studia

 

 

 §4

 1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w okresie ustalonym przez Dziekana Uczelni. O rozpoczęciu rekrutacji informuje się poprzez ogłoszenie na stronie www.wsti.pl  oraz wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Uczelni.
 2. Kandydat na studia podyplomowe może wnioskować o uznanie wcześniej osiągniętych efektów uczenia się
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Uczelni powinni w tym okresie złożyć:
 • 1) kwestionariusz osobowy – ankietę,
 • 2) kserokopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • 3) dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się - jeśli wnioskują o ich uznanie,
 • 4) dwa zdjęcia legitymacyjne.
 1. O przyjęciu na studia decyduje Rektor Uczelni, na podstawie złożonych dokumentów i po wniesieniu tak zwanej wpisowej opłaty administracyjnej. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc na studiach o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
 2. Z chwilą przyjęcia na studia słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie opłaty wynikające z toku studiów reguluje Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

 

IV. Prawa i obowiązki słuchacza

 

 

 §7

 

Słuchacz ma prawo do:

1) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem studiów podyplomowych
i harmonogramem zajęć, zdobywania rzetelnej wiedzy oraz składnia wymaganych egzaminów i zaliczeń,

2) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków technicznych Uczelni, zbiorów bibliotecznych oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

3) wyrażania opinii w formie ankiet o wykładowcach i administracji Uczelni,

4) nagród i wyróżnień ustanawianych przez Rektora i inne organy,

5) uzyskiwania zaświadczeń i dokumentów potwierdzających jego status w Uczelni,§
8

 

 1. Do obowiązków słuchacza należy pełne wykorzystywanie możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia oraz postępowanie zgodnie z treścią Regulaminu studiów podyplomowych oraz pozostałych aktów i regulacji prawnych obowiązujących w Uczelni.
 1. W szczególności słuchacz zobowiązany jest do:

1) zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,

2) zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez samo dokształcanie,

3) aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów, terminowego składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków wynikających z toku studiów,

4) dbania o godność słuchacza i dobre imię Uczelni,

5) poszanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia lub stratę,

 

6) wnoszenia opłat czesnego i innych opłat regulowanych odrębnymi przepisami,

7) podporządkowanie się przepisom porządkowym i przepisom BHP obowiązującym w Uczelni oraz w budynku, w którym Uczelnia się znajduje oraz respektowanie poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek,

 1. Słuchacza obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, używania i rozprowadzania środków odurzających i niebezpiecznych na terenie Uczelni i budynku, w którym znajduję się Uczelnia.

 

 

V. Zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów

 

 

 §9

 

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Warunkiem ukończenia semestru jest pomyślne zdanie przez słuchacza wszystkich egzaminów określonych w planie studiów, a w przypadku przedmiotów nie kończących się egzaminem, zaliczeniem ćwiczeń, laboratorium, projektu  z tego przedmiotu
 3. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdobycie co najmniej 30 punktów ECTS za przedmioty przewidziane planem studiów.

§10

 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany na początku zajęć podać do wiadomości słuchaczy warunki uzyskania zaliczenia z wykładanego przedmiotu. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, wykładowca przedstawia słuchaczom podstawowe wymagania dotyczące egzaminu.
 1. Słuchacz, który spełnił warunki określone przez prowadzącego zajęcia, uzyskuje zaliczenie lub zdaje egzamin po zakończeniu ostatnich zajęć w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

§11

 

 1. Zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnością. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności słuchacza.
 2. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec słuchacza z niepełnosprawnością podejmuje Dziekan na pisemny wniosek słuchacza.
 3. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec słuchaczy z niepełnosprawnością.

 §12

 

Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:

Stopień - ocena          

Skrót literowy      

Oznaczenie cyfrowe

bardzo dobry                                                 

bdb

5,0

dobry plus                                                      

db+

4,5

dobry                                                             

db

4,0

dostateczny plus                                            

dst+

3,5

dostateczny                                                    

dst

3,0

niedostateczny                                               

nd

2,0

 

 §13

 1. Słuchacze zobowiązani są do zdawania egzaminów i ubiegania się o zaliczenia w tak zwanych pierwszych zwykłych terminach.
 2. W przypadku braku zaliczenia w terminie zwykłym słuchacz może jednokrotnie podejść do zaliczenia w trybie poprawkowym.
 3. W przypadku nie zdania egzaminu w terminie zwykłym słuchacz może zdawać egzamin z tego przedmiotu w dwóch terminach poprawkowych.
 4. Słuchacz nie może przystąpić do egzaminu z przedmiotu, z którego nie otrzymał zaliczenia ćwiczeń, laboratorium, projektu.
 5. W przypadku, kiedy z danego przedmiotu wyznaczono w semestrze egzamin zaliczenie ćwiczeń może nastąpić przez wpis słowa „zaliczono” lub „zal”.

 §14

 

 1. W stosunku do słuchacza, który nie zaliczył semestru Dziekan podejmuje decyzje o:

      1) zezwoleniu - na wniosek słuchacza na powtarzanie semestru studiów,

      3) skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

 

 

VI. Skreślenia i reaktywacje

 

 
§15

 

 1. Dziekan skreśla z listy słuchacza, który:

      1) został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,

      2) nie podjął studiów,

      3) zrezygnował ze studiów.

 1. Dziekan może skreślić z listy słuchacza, który:

      1) zalega z opłatami ustalonymi w Regulaminie opłat Uczelni,

2) nie zaliczył semestru i nie uzyskał decyzji Dziekana o zezwoleniu na powtarzanie semestru,

      3) nie wykazał się postępami w nauce,

      4) nie zdał egzaminu końcowego.

 1. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 1. Odstąpienie od podjęcia studiów wymaga pisemnego powiadomienia Rektora, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć nowego semestru.
 1. Rezygnacja ze studiów wymaga pisemnego powiadomienia Rektora.
 1. Dziekan może wpisać ponownie skreślonego słuchacza na listę słuchaczy studiów podyplomowych, jeżeli zaistnieją nowe okoliczności w sprawie lub były one nieznane w chwili podjęcia decyzji o skreśleniu.
 1. Słuchacz nie może ubiegać się o reaktywację i wznowienie studiów, jeśli został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 1. Decyzję o reaktywacji w prawach słuchacza podejmuje Dziekan.

 

 

VII. Zindywidualizowane formy studiów

 


 
§16

 

W planie studiów podyplomowych nie przewiduje się zindywidualizowanych form studiów.

 

VIII. Urlopy i przerwy w studiach

 


 
§17

 1. Rektor Uczelni może udzielić słuchaczowi urlopu w przypadku:

1) długotrwałej choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim

2) innych udokumentowanych ważnych sytuacji życiowych i losowych.

 1. Słuchacz powinien ubiegać się o udzielenie mu urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę jego udzielenia.
 2. Urlop od pobierania nauki nie może trwać dłużej niż jeden rok
 3. W przypadku nie przystąpienia do zajęć po upływie terminu urlopu Rektor Uczelni skreśla słuchacza z listy uczestników studiów podyplomowych.

 

IX. Nagrody i kary

 


 
§18

 

 1. Słuchaczom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce mogą być przyznane:

      1) wyróżnienia i nagrody Rektora,

      2) nagrody ufundowane przez instytucje pozauczelniane, towarzystwa naukowe,   organizacje społeczne oraz osoby fizyczne.

 1. Wyróżnienia Rektora stanowią:

      1) list gratulacyjny,

      2) dyplom uznania,

 1. Nagrodę Rektora stanowi nagroda materialna.
 1. O nagrodę lub wyróżnienie słuchacza występuje Dziekan lub nauczyciel akademicki.
 1. Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia dokumentuje w aktach przebiegu studiów słuchacza.

 

§19

 1. Za postępowanie uchybiające godności słuchacza oraz za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów, słuchacz ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną.
 1. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor wymierza karę upomnienia, z pominięciem Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Karami dyscyplinarnymi są:

            1) upomnienie,

            2) nagana z ostrzeżeniem,

            3) zawieszenie w korzystaniu z praw i wypełnianiu obowiązków słuchacza na wskazany okres,

            4) wydalenie z Uczelni.

 1. O wymierzenie kary słuchaczowi do Rektora może wnioskować także Dziekan, Kanclerz lub nauczyciel akademicki.
 1. Karę upomnienia słuchacza może także wymierzyć bezpośrednio Dziekan powiadamiając o tym Rektora.
 1. Kara upomnienia ma charakter ustny lub pisemny.
 1. Za przewinienia pociągające za sobą skutki w postaci zniszczenia mienia Uczelni lub mienia osób słuchacz poza wymierzoną karą, ponosi odpowiedzialność materialną.

 

X. Ukończenie studiów

 


 
§20

 1. Studia podyplomowe kończą się pracą końcową lub egzaminem końcowym.
 2. Plan studiów podyplomowych określa czy studia kończą się pracą końcową czy egzaminem końcowym.
 3. Formę i zakres egzaminu końcowego określa plan studiów.
 4. W przypadku, gdy studia kończą się pracą końcową, słuchacz pisze tę pracę przez okres ostatniego semestru studiów.
 5. Formę pracy końcowej słuchacz uzgadnia z promotorem – nauczycielem opiekunem.
 6. Pracę końcową słuchacz jest zobowiązany złożyć w jednym egzemplarzu promotorowi w wyznaczonym przez niego terminie.
 7. Po akceptacji promotora  kolejne dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji elektronicznej słuchacz zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Uczelni.
 8. W terminie dwóch tygodni od złożenia pracy  promotor oceniania pracę w skali określonej w § 11
 9. Egzamin końcowy słuchacz zdaje w formie i terminie zgodnym z planem studiów podyplomowych.
 10. W przypadku otrzymania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Rektor wyznacza na wniosek studenta drugi termin egzaminu, jako ostateczny.
 11. Słuchacz, który nie uzyskał pozytywnej oceny z pracy końcowej lub nie zaliczył egzaminu końcowego może wystąpić do Dziekana o skierowanie na powtarzanie semestru.

 §21

 

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • 1) osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia, założonych w programie studiów, potwierdzone uzyskaniem wszystkich zaliczeń i zdaniem egzaminów określonych w planie studiów lub procedurą uznawania efektów uczenia się,
 • 2) złożenie pracy końcowej  i pozytywna jej ocena lub zaliczenie egzaminu końcowego.
 1. Pracę końcową ocenia promotor i recenzent.
 2. Egzamin końcowy ocenia egzaminator.
 3. Bezpośrednio po uzyskaniu oceny pracy końcowej lub egzaminu końcowego ustala się ocenę zakończenia studiów. Podstawą obliczenia oceny końcowej studiów jest:
 • 1) średnia arytmetyczna z uzyskanych wyników zaliczeń i egzaminów,
 • 2) ustalona ocena pracy końcowej (średnia ocen promotora i recenzenta) lub egzaminu końcowego,
 1. Ocena końcowa stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w ust. 4 pkt 1) i 1/2 oceny wymienionej w ust. 4 pkt. 2). 
 2. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się wynik według następującej zasady:
 • 1) do 3,25 – ocena dostateczny (3,0)
 • 2) powyżej 3,25 do 3,75 – ocena dostateczny plus (3,5)
 • 3) powyżej 3,75 do 4,25 – ocena dobry (4,0)
 • 4) powyżej 4,25 do 4,5 – ocena dobry plus (4,5)
 • 5) powyżej 4,5 – ocena bardzo dobry (5,0)

 

XI. Absolwenci

 

 

 §22

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych opracowane według wzoru właściwego ministerstwa ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 

 §23

 

 1. Od decyzji podjętych na podstawie niniejszego Regulaminu słuchaczowi przysługuje odwołanie według następujących zasad:

1) od rozstrzygnięć nauczyciela akademickiego do Dziekana,

2) od rozstrzygnięć Dziekana do Rektora,

3) od rozstrzygnięć Rektora wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

4) od decyzji Rektora po ponownym rozpatrzeniu sprawy do właściwego sądu administracyjnego.

 1. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Organ, do którego zostało skierowane odwołanie podejmuje decyzję w ciągu 14 dni
  od daty otrzymania odwołania. 
 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się normy prawne obowiązujące w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

 §24

Regulamin Studiów Podyplomowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez senat Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i obowiązuje słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe po jego wejściu w życie.