Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 160/2015/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

ikona doc2Pobierz Regulamin Praktyk wraz z koniecznymi dokumentami

 

Studenckie praktyki zawodowe, przewidziane w planach studiów w WSTI, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Przewidziane programem praktyki powinny odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracować Absolwent WSTI.

 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. Praktyki zawodowe stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Praktyki są tematycznie bezpośrednio powiązane z realizowanymi zgodnie z planem studiów i programem kształcenia przedmiotami/modułami przygotowującymi do wykonywania zawodu.

 2. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w kraju i za granicą.

 3. Zaliczenie praktyk student uzyskuje zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem kształcenia.

 §2

 1. Rodzaj, czas i termin praktyk określa realizowany w WSTI plan studiów i program kształcenia.

 2. Z przyczyn organizacyjnych termin praktyk może zostać przesunięty na inny termin niż wskazany przez plan studiów i program kształcenia.

 3. Rodzaj i termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku realizowania przez studenta indywidualnej organizacji studiów (IOS) lub indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPSiPK).

 4. W uzasadnionych przypadkach Student może ubiegać się o zmianę terminu odbywania praktyki lub przesunięcie jej realizacji na inny semestr studiów niż przewiduje to plan studiów i program kształcenia, na zasadach wpisu warunkowego określonych w Regulaminie studiów WSTI. Zgodę na zmianę terminu praktyk wydaje Dziekan w porozumieniu z Kierownikiem praktyk zawodowych na podstawie pisemnego wniosku studenta.

 5. Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej bez jej odbycia, co szczegółowo reguluje §6 Rozdziału 5 niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 2
FORMY, ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 §3

 1. Praktyki są realizowane w sposób określony w programach i planach studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

 2. Praktyki odbywają się po uprzednim zawarciu umowy o organizacji praktyk zawodowych pomiędzy placówką przyjmującą studentów na praktyki a Uczelnią. Przed zawarciem umowy Kierownik praktyk zawodowych sporządza imienne skierowanie na praktykę.

 3. Student prowadzi na bieżąco dokumentację zajęć w dzienniku praktyk (załącznik A), w postaci codziennych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzony czytelną pieczątką placówki i podpisem zakładowego Opiekuna praktyki ze strony zakładu lub firmy przyjmującej studenta na praktykę.

 

ROZDZIAŁ 3
SYSTEM KONTROLI PRAKTYK

 §4

 1. Za prawidłową organizację i przebieg praktyk odpowiada kierownik praktyk zawodowych. Kierownik praktyk zawodowych jest powoływany i odwoływany decyzją Rektora.

 2. Do zadań kierownika praktyk zawodowych należy w szczególności:

 • koordynacja przebiegu praktyk w Uczelni,

 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu pozyskania miejsc do odbycia praktyk  studenckich, certyfikowanie wybranych placówek,

 • przedstawianie do akceptacji przez Rektora lub przez osobę do tego upoważnioną propozycji porozumień z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki,

 • kierowanie studentów do właściwych jednostek w celu odbycia praktyk,

 • nadzór nad przebiegiem praktyk. Kierownik praktyk zawodowych prowadzi kontrolę

  w formie wizytacji w miejscu odbywania przez studenta praktyki zawodowej i/lub kontaktu telefonicznego z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych (Karta kontroli praktyki zawodowej– załącznik E),

 • zaliczenie praktyk,

 • składanie sprawozdań z praktyk, po zakończeniu praktyk w danym roku akademickim.

 1. Opiekun praktyki w zakładzie pracy dokonuje kontroli pracy studenta podczas odbywania praktyki zawodowej. W przypadku, gdy student rażąco naruszy dyscyplinę pracy lub nie wykona zadań wynikających z programu praktyki, opiekun praktyki w zakładzie pracy może przerwać odbywanie praktyki przez studenta.

 2. O fakcie, przyczynach i terminie przerwania praktyki zakład pracy niezwłocznie powiadamia uczelnię.

 3. Zakładowy opiekun praktyk zawodowych wystawia studentowi opinię o jego pracy w dzienniku praktyk.

 

ROZDZIAŁ 4
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

§5

 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji.

 2. Student zobowiązany jest do przedstawienia Kierownikowi praktyk zawodowych dokumentację potwierdzającą odbycie praktyki nie później niż do dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki zawodowej. Dokumentację przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk.

 3. Podstawą zaliczenia praktyki jest rozmowa ze studentem, a także akceptacja przez Kierownika praktyk zawodowych wpisów do dziennika praktyk, w tym:

 • potwierdzenie odbycia praktyki czytelną pieczątką instytucji przyjmującej na praktykę oraz podpisem zakładowego opiekuna praktyk,

 • opinia opisowa opiekuna praktyk z uwzględnieniem kryteriów (zaangażowanie studenta, stosunek do wykonywanych czynności, umiejętności nawiązywania kontaktu) oraz określony profil kompetencji zawodowych studenta,

 • Potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnych z efektami kształcenia określonymi w sylabusach praktyk dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

 1. Niezaliczenie praktyki zawodowej powoduje niezaliczenie semestru, na którym praktyki powinny być realizowane. Praktyki zawodowe podlegają procedurze wpisu warunkowego na semestr programowo wyższy na takich samych zasadach jak inne przedmioty, objęte planem studiów i programem kształcenia.

 

ROZDZIAŁ 5
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI BEZ JEJ ODBYWANIA

§
6

 1. O zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać Studenci, którzy:

 • wykonują lub wykonywali pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia przypisanych dla praktyki zawodowej, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki,

 • byli studentami innych, równorzędnego stopnia szkół wyższych, w których odbyli praktykę zawodową spełniającą wymagania programu i regulaminu praktyk,

 • uczestniczą lub uczestniczyli w stażach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia.

 1. Praktyki określone w planach studiów i programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia można uznać za zaliczone, jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej, które odpowiadają programowi praktyki.

 1. Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki powinny przedłożyć Kierownikowi praktyk zawodowych, właściwą dokumentację zawierającą wniosek o zaliczenie praktyki bez jej obycia oraz odpowiednie dokument.

 • w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego doświadczenia w związku z wykonywaną pracą zarobkową student przedstawia zaświadczenie pracodawcy w formie zgodnej z załącznikiem KZPP.

 • w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego doświadczenia w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą student przedstawia oświadczenie w formie zgodnej z załącznikiem KZPDG.

 • w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskania zaliczenia praktyki w inne uczelni student przedstawia kserokopię indeksu z oceną i liczbą godzin praktyk (oryginał do wglądu), lub kartę przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej poza uczelnią macierzystą, potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dziekanacie tej uczelni, dziennik praktyk, lub program praktyk wraz z opinią opiekuna praktyk, oraz część sylabusa praktyk studenckich z wykazem tematyki, oraz realizowanymi efektami kształcenia.

 • w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego doświadczenia w związku z uczestnictwem w stażu student przedstawia dziennik stażu lub program stażu wraz z opinią opiekuna stażu, umowę zawartą z organizacją/instytucją przeprowadzającą staż oraz Kartę zaliczenia praktyk bez jej odbycia zgodnie z załącznikiem KZPS.

 1. O zaliczeniu praktyk bez ich odbycia decyduje Kierownik praktyk zawodowych na podstawie pisemnego wniosku Studenta, załączonych do wniosku dokumentów oraz weryfikacji efektów kształcenia i rozmowy ze studentem. 

 

ikona doc2Pobierz Regulamin Praktyk wraz z koniecznymi dokumentami