Wyciąg ze statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach


Wyciąg ze statutu 
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Dział V
Funkcje kierownicze w uczelni i ciała doradcze

4. Konwent – rada pracodawców

§ 39

 1.  Konwent – rada pracodawców, jest organem pomocniczym, składającym się z co najmniej 4 osób powoływanych, za ich zgodą przez założyciela spośród organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także pracodawców.

 2. W skład konwentu –rady pracodawców wchodzą także:1) rektor,2) kanclerz,3) dziekan,4) przedstawiciele założyciela.

 3. Kadencja konwent –rady pracodawców trwa 4 lata.

 4. Kadencja konwentu – rady pracodawców rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym konwent-rada pracodawców został powołany, a kończy z dniem 31 sierpnia w roku w którym upływa kadencja.

 5. Konwent – rada pracodawców jest ciałem opiniującym i doradczym.

 6. Do zadań konwentu-rady pracodawców należy w szczególności:

  1) formułowanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów studiów,

  2) uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

 7. Posiedzenia konwentu – rady pracodawców odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 8. Na wniosek przewodniczącego, członka lub członków konwentu-rady pracodawców może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie konwentu-rady pracodawców.

 9. O miejscu, terminie i porządku obrad, członków konwentu – rady pracodawców powiadamia rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek członka konwentu – rady pracodawców złożony do rektora na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

 10. Posiedzeniom konwentu – rady pracodawców przewodniczy rektor, kanclerz lub członek konwentu-rady pracodawców delegowany przez rektora lub kanclerza.

 11. Opinie i zalecenia konwentu– rady pracodawców podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków konwentu – rady pracodawców.

 12. Członkowie konwentu– rady pracodawców mogą zostać powoływani do konwentu- rady pracodawców również w trakcie trwania kadencji, na przykład w celu uzupełnienia lub poszerzenia składu konwentu – rady pracodawców.

 13. Członkostwo członka powołanego do konwentu-rady pracodawców w trakcie kadencji upływa z dniem końca kadencji konwentu-rady pracodawców.

 14. W posiedzeniach konwentu-rady pracodawców mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne zaproszone przez rektora osoby.

 15. Konwent – rada pracodawców obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin konwentu-rady pracodawców.

[..]