Regulamin Obrad Konwentu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach


Regulamin Obrad Konwentu
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 Regulamin Konwentu

Rozdział I
Skład Konwentu
§ 1

 1. Skład i zadania Konwentu określa Statut Uczelni.

 2. Konwent, jest organem pomocniczym, składającym się z co najmniej 4 osób powoływanych, za ich zgodą przez założyciela spośród przedstawicieli lokalnych i regionalnych podmiotów gospodarczych, organów administracji publicznej, krajowych i regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli kultury i nauki.

 3. W skład Konwentu wchodzą także:

  1) rektor,

  2) kanclerz,

  3) dziekan,

  4) przedstawiciele założyciela,

 4. Kadencja konwentu trwa 4 lata.

 5. Kadencja konwentu rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym konwent został powołany, a kończy z dniem 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

 6. Konwent jest ciałem opiniującym i doradczym.

 7. Do zadań konwentu należy w szczególności:

  1) formułowanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych uczelni,

  2) uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

 8. Członkowie konwentu mogą zostać powoływani do konwentu również w trakcie trwania kadencji, na przykład w celu uzupełnienia lub poszerzenia składu konwentu.

 9. Członkostwo członka powołanego do konwentu w trakcie kadencji upływa z dniem końca kadencji konwentu.

 10. Konwent obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin konwentu.


Rozdział II
Zwoływanie posiedzeń Konwentu
§ 2

 1. Posiedzenia Konwentu mogą mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.

 2. Zwyczajne posiedzenia Konwentu zwołuje Rektor, co najmniej raz na 12 miesięcy.

 3. Nadzwyczajne posiedzenia Konwentu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Konwentu w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien określać przedmiot obrad.

 4. Rektor powiadamia członków Konwentu o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Konwentu.

 5. Nadzwyczajne posiedzenie Konwentu obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 6. Posiedzeniom Konwentu przewodniczy Rektor, Kanclerz lub członek Konwentu delegowany przez Rektora lub Kanclerza.

 7. Uchwały Konwentu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

 8. W posiedzeniach Konwentu mogą uczestniczyć osoby zaproszone na posiedzenie Konwentu przez Rektora lub Kanclerza.


Rozdział III
Uczestnicy posiedzeń
§ 3

Członek Konwentu obowiązany jest osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach: swą obecność stwierdza podpisem na imiennej liście obecności.

§ 4

Prawo zabierania głosu na posiedzeniu Konwentu przysługuje wszystkim osobom wchodzącym w jego skład, a także osobom zaproszonym.


Rozdział IV
Tryb obrad

§ 5

Konwent obraduje oraz podejmuje uchwały i postanowienia na swych posiedzeniach.


§ 6

Do otwarcia i prowadzenia obrad niezbędna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Konwentu, określonej przez Statut.


§ 7

 1. Porządek obrad przedstawiony przez Rektora w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Konwentu przyjmuje Konwent przed rozpoczęciem obrad.

 2. Członkowie Konwentu mogą przed zatwierdzeniem porządku obrad składać wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.

 3. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje Konwent.


§ 8

 1. Obrady Konwentu prowadzi Przewodniczący.

 2. W sprawach objętych porządkiem obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

 3. W celu postawienia wniosku formalnego Przewodniczący udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.

 4. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:

  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,

  2) głosowanie bez dyskusji,

  3) zmianę porządku obrad, 

  4) stwierdzenie quorum 

  5) przeliczenie głosów, 

  6) sprawdzenie zgodności z ustawą lub Statutem Uczelni.

 5. Konwent głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy w przypadku jednego lub więcej głosów przeciwnych.


Rozdział V
Uchwały, postanowienia, głosowanie.
§ 9

 1. Konwent podejmuje decyzje oraz wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i postanowień.

 2. Uchwały podejmuje się w sprawach merytorycznych, a postanowienia - w sprawach formalno-porządkowych.


§ 10

 1. Głosowanie może być jawne lub tajne.

 2. Wnioski formalne nie mogą być przedmiotem głosowania tajnego.

 3. Do obliczania głosów w głosowaniu tajnym Przewodniczący wyznacza komisję skrutacyjną w składzie dwóch członków Konwentu (z prawem głosowania). Komisja sporządza protokół poświadczając jego wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości Konwentu.


§ 11

Konwent może powoływać w głosowaniu jawnym zespół roboczy lub sekcję, powierzając im opracowanie sprawy lub wyrażenie opinii w trakcie lub poza posiedzeniem.


Rozdział VI
Dokumentacja
§ 12

 1. Z przebiegu obrad Konwentu sporządza się protokół najpóźniej w ciągu 14 dni od daty posiedzenia.

 2. Protokół przyjęty przez Konwent i podpisany przez Przewodniczącego obrad stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Konwentu.

 3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad Konwentu oraz pełną treść wszystkich przyjętych uchwał i postanowień Konwentu.

 4. Wnioski o ewentualne sprostowanie protokołu składa się do Przewodniczącego do chwili przyjęcia protokółu przez Konwent.

 5. O wniesionych poprawkach lub o ich nie wnoszeniu Przewodniczący informuje Konwent.

 6. Konwent przyjmuje protokół posiedzenia na następnym posiedzeniu.


§ 13

 1. Uchwały Konwentu podpisuje Rektor, opatruje się je pieczęcią Uczelni.

 2. Protokóły i uchwały Konwentu podawane są do wiadomości ogólnej członków Konwentu.

 3. Uchwały Konwentu mogą być przekazywane adresatom wskazanym przez Konwent bezpośrednio po ich przyjęciu.


§ 14


Obsługę administracyjną Konwentu zapewnia Kanclerz.


Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 15

Regulamin Konwentu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.