Studia podyplomowe o profilu informatycznym

Kierunki:

  1. Technologie internetowe i sieci komputerowe
  2. AutoCad projektowanie w środowisku 2D i 3D
  3. Animacja 3D i cyfrowa edycja video w grafice reklamowej

Więcej o projekcie: www.szansanawiedze2.pl

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1. Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Beneficjenci: 120 słuchaczy
Wartość dofinansowania: 1 007 439,23 zł