Wybierz zawód z przyszłością
Dołącz do ludzi z pasją!
Grafika – unikalny kierunek artystyczny
Pasja i kreatywność
Informatyka – zdobądź zawód z przyszłością
Pasjonujące studia
Informatyka studia magisterskie
Mistrzowski szlif w specjalistycznej uczelni
Studia podyplomowe
Wybierz kierunek dla siebie
30 komputerów Apple iMac
Magazyn Studentów Kreatywnych
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Program Erasmus +
Studia i praktyki za granicą

Serdecznie dziękuje wszystkim za wkład w przygotowanie i przeprowadzenie
II Konferencji Studenckiej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.
Podobnie jak w ubiegłym roku na konferencję zgłoszono 12 referatów, tym razem o tematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Prócz studentów na sali, jako słuchacze obecni byli również uczniowie szkół średnich.

Dziękuję Panu Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Śmiei za objęcie opieką naukową konferencji.
Dziękuję Panu dr Stefanowi Senczynie za referat otwierający i wsparcie techniczne konferencji.

W przyszłym tygodniu na stronie Uczelni pojawi się podsumowanie naszej konferencji.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

Serdecznie dziękujemy studentom kierunków informatycznych, inżynierskich, biznesowych, prawniczych i pokrewnych, 
a także osobom zainteresowanym nowoczesnymi technologiami za wzięcie udziału w 
 

I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej  
"Technologie IT XXI wieku - ujęcie interdyscyplinarne" 
 

Konferencja odbyła się w dniu 23 maja 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach
przy ulicy Mickiewicza 29 (Aula WSTI, niski parter).

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz powiązań informatyki z dyscyplinami pokrewnymi, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni z całej Polski i integracja środowiska studenckiego.

Patronat naukowy nad Konferencją objął prof. dr hab. inż. Jan Piecha.

Nadzór naukowy nad konferencją objął Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach dr Marian Pawełczyk.

 

_______________________________________

 

Abstrakty referatów wygłoszonych na konferencji

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKIEJ  
"TECHNOLOGIE IT XXI WIEKU - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE"

 Katowice, 23 maja 2014 r.

 

1. Prof. dr hab. inż. Jan Piecha – Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
    Temat: "System kształcenia na odległość - projektowanie zasobów i dystrybucja"

Agenda

 • Jak prawidłowo interpretować system kształcenia elektronicznego (learning / distance learning)
 • Podstawowe definicje i ich interpretacja. Często popełniane błędy
 • Zasoby – projektowanie i przykłady
 • Organizacja Kształcenia na Odległość (KnO)
 • Platforma zarządzania procesem KnO
 • Korzyści i organizacja toku studiów
 • Służby obsługi i rozwoju systemu KnO

Główne założenia programowe dla systemów kształcenia na odległość - oczekiwania

 • Wzrost efektywności kształcenia,   
 • Redukcja kosztów kształcenia,
 • Depersonalizacja oceny kształcenia,
 • Ujednolicenie kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego,
 • Usprawnienie procesu kształcenia  podyplomowego i ustawicznego, Life-Long Learning – LLL,
 • Oferta nowych kwalifikacji.

Niezbędne środki i jednostki organizacyjne

 1. Centrum Technik Kształcenia na Odległość:
  Jego zadaniem jest określenie jednolitych standardów, narzędzi i platformy projektowanie, oraz zasady bezpiecznej i nadzorowanej dystrybucji zasobów systemu KnO uczelni.
 2. Pracownie kształcenia elektronicznego:
  Ich zadania - rozwój zasobów i organizacja procesu kształcenia elektronicznego (wraz ze sferą jednolitej i sprawdzonej metody / metodyki kształcenia)

Realizacja zadań

 • Wypracowanie jednolitej technologii rozwoju zasobów systemu KnO,
 • Określenie jednolitego standardu i metodyki kształcenia
 • Wyposażenie pracowni kształcenia elektronicznego (e-learning),
 • Wybór platformy bezpiecznej i nadzorowanej dystrybucji zasobów – według indywidualnych potrzeb kursu dydaktycznego.
 • Centralizacja platformy dystrybucji zasobów. Dobór technologii dedykowanej aplikacji (zamkniętej) czy z otwartym formatem (open source – jak Moodle).

Założenia teoretyczne dla koncepcji oracowania zasobów

 • Definicje funkcji, cech fizycznych programów,  
 • Organizacja programowanego nauczania,
 • Podstawowe modele prezentacyjne (liniowy Skinnera, czy bardziej złożone?)

Funkcje aplikacji

 • Tutor, dla indywidualnej realizacji kursu  
 • Problems solving, rozwiązywanie problemów; aplikacje dla inżynierów
 • Game-like course, dla  problemów nużących; mało podatnych na symulację

Cechy fizyczne – organizacja lekcji

 • Liniowość (paper-pencil screenplay) model Skinner’a, w większości pakietów
 • Łatwa organizacja, uruchamianie i ocena
 • Łatwa modyfikacja
 • Brak sterowania - słaba interakcja i walidacja
 • Rozgałęzienia
 • Kilka ścieżek bezpośrednio związanych z systemem odpytywania (trudna walidacja interakcji)
 • Realizacja wielopoziomowa – symultaniczny dobór treści wg. strategii Kay'a (trudne formuły interakcji

Etapy projektowania
Scenariusz - podział aplikacji na niezależne części, wybór systemy wartościowania i ocen, wyróżnianie błędów i sterowanie repetycją, kojarzenie błędów z materiałem uzupełniającym.

Zarządzanie projektem:

 • Etap scenariusza
  - wybór problemów kluczowych, definicja funkcji lekcji i metod interakcji/walidacja
  - przerwania lekcji, zasady włączania pomocy
 • Etap prototypu programu
  - ocena eksperta
 • Etap poligonowy oceny lekcji
  - wstępna; projektant – asystent - student
  - w małych grupach
  - w pełnym cyklu dydaktycznym

Eksperymenty pedagogiczne, testy i aktywna obserwacja

Zajęcia w dwóch grupach równoległych; według tradycyjnych i nowych eksperymentalnych metod, ze:

 • statystyczną oceną wiedzy,
 • testem monitorującym trwałość wiedzy,
 • oceną miejsca proponowanego narzędzia kształcenia
 • relacjami e-content do innych środków i technik kształcenia,
 • oceną efektywności kształcenia i trwałości wiedzy.

Faza wdrożenia

 • Kompletacja bazy zasobów i dobór platformy dystrybucji zasobów,  
 • Opracowanie przewodnika dla administratora systemu kształcenia na odległość,
 • „Pielęgnacja” i ustawiczna modernizacja zasobów systemu KnO,

Wyposażenie metodyczne

 • Opracowanie przewodników metodycznych dla studenta,
 • Opracowanie przewodników metodycznych dla nauczyciela.

Warunki osiągnięcia sukcesu systemu KnO

 • Dobra wiedza merytoryczna nauczyciela,
 • Doskonała znajomość narzędzia projektowania i platformy dystrybucji zasobów,
 • Dobrze zorganizowany marketing,
 • Zapewnienie mierzalnych mechanizmów motywacji dla włodarza szkoły, nauczyciela i studenta,
 • Zapewnienie środków na realizacje trudnej fazy wdrożeniowej w szerokiej skali kształcenia,
 • Organizacja mechanizmów samofinansowania się ustawicznego rozwoju SKnO.


2. Michał Simiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Informatyki – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
    Temat: "Sytuacja na rynku urządzeń mobilnych - nauka a biznes"


Ostatnie lata stoją pod znakiem dynamicznego rozwoju rynku technologii mobilnych. Klasyczne telefony zostały wyparte przez urządzenia zwane smartfonami, pojęcie to na stałe weszło już do potocznego słownika. Również coraz więcej użytkowników komputerów, rezygnuje z nich na korzyść wygodnych i mobilnych tabletów. Rozwój ten stwarza interesująca możliwość zaistnienia na rynku indywidualnym programistom, którzy bez zatrudnienia w wielkiej, informatycznej korporacji mogą rozpocząć tworzenie aplikacji mobilnych. Pojawia się pytanie, jaki obrać kierunek rozwoju zawodowego, jakie wybrać docelowe  platformy mobilne? Jakich narzędzi informatycznych się nauczyć? Zaistnienie na rynku urządzeń mobilnych to również wyzwanie biznesowe. Jakie są koszty rozpoczęcia działalności, gdzie znaleźć miejsce dla własnych aplikacji. Niniejsze wystąpienie stanowi próbę odpowiedzi na postawione wyżej pytania.


3. Wojciech Łata - IV Liceum w Sosnowcu – Profil informatyczny
    Temat: "Kolor zmierzony w woltach - odwzorowanie barw w fotografii cyfrowej"

Nowa technologia w fotografii wymusza jej nieustanny rozwój i pogoń za zaspakajaniem oczekiwań zawodowych fotografów i amatorów. Konstruowane i produkowane matryce o rozdzielczości już dziesiątek milionów pikseli, powodują, że polepszenie obrazu w zakresie rozdzielczości, może powodować problemy z właściwym odwzorowaniem kolorów. Obraz staje się mniej czytelny ze względu na wady spowodowane dużą rozdzielczością -  m.in. takie jak klasyczna „mora”. Maska Bayera znana od lat jako element tworzenia obrazu elektronicznego powoli ustępuje miejsca innym doskonałym rozwiązaniom.
Jaka jest przyszłość elektronicznego obrazu ? Czy fotografowanie wejdzie w kolejną fazę swego rozwoju, jednak teraz pod kątem poprawiania wierności obrazu, rezygnacji z filtrów matrycy na korzyść ostrości fotograficznej ?
Nieustanne zwiększanie liczby pikseli matrycy nie poprawia już radykalnie jakości obrazu, a nawet w sytuacjach szczególnych następuje pogorszenie jakości.
Istnieją jednak nowe rozwiązania, jeszcze mało popularne, ale obecne już na rynku produkcji sprzętu fotograficznego.


4. Marek Jędrycha - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Informatyki – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
    Temat: "Flappy Bird" w 15 min, czyli jak stworzyć grę nie umiejąc kodzić”

5. Artur Kostiw – Wyższa Szkołą Humanitas w Sosnowcu
    Temat: „Dziennikarstwo w dobie rozwoju technologii IT”

Celem referatu jest przedstawienie ścisłej więzi miedzy mediami a technologiami informacyjnymi:

 • zapoznanie się z pojęciem społeczeństwa informacyjnego,
 • rozwój mediów elektronicznych,
 • jak Internet zmienił podejście do prasy codziennej,
 • narzędzia ułatwiające pracę mniejszym redakcjom,
 • wpływ szybkiego przekazania informacji na jej rzetelność.

Keywords:
Społeczeństwo informacyjne, raport Bergmana z 1994 roku, media elektroniczne, globalna wioska, konwergencja mediów, urządzenia mobilne, stream, rzetelność, etyka.

 
6. Paweł Wysowski - IV Liceum w Sosnowcu – Profil informatyczny
    Temat: " Przyszłość to rozszerzona rzeczywistość"

Przyszedł czas na personalizację urządzeń i ich zminimalizowanie. Każda osoba żyje w coraz większym pośpiechu i przedmioty typu mapa czy notatnik wychodzą z użytku. Potrzeba nam czegoś więcej, czegoś co pozwoli jednocześnie robić wiele rzeczy nie przerywając tego co robimy obecnie. Urządzenie HMD, okulary rozszerzonej rzeczywistości, urządzenia typu handheld to elementy ciągle rozrastającego się zbioru urządzeń, które są wykorzystywane: w medycynie, w wojskowości, w inżynierii, w nawigacji i w edukacji. Head Mounted Display – to urządzenia wyświetlające - już niezwykle popularne.  Oculus Rift – to jednak zupełnie nowe urządzenie znajdujące się w fazie testów. Daje ono niespotykane dotąd możliwości. Jego potencjał i funkcjonalność deklasują większość obecnych na rynku produktów. Okulary rozszerzonej rzeczywistości nad którymi pracuje znacząca na rynku IT firma, w najbliższym czasie odmieni nasze funkcjonowanie w przestrzeni rzeczywistości, nie tylko uzupełniając przestrzeń, ale tworząc wirtualny świat niezwykle wygodny i łatwy w „obsłudze”.    


7. Łukasz Szczepka - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Informatyki – Wydział Informatyki i Nauki o materiałach
    Temat: „Aplikacja na WP8 w 15 minut”

 
8. Łukasz Gębicki – Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – kierunek Informatyka
    Temat: "Innowacje w C++11, C#5 i Java 8"

W dzisiejszych czasach rozwój języków programowania następuje bardzo szybko. Każda nowa odsłona języka wprowadza bardzo wiele innowacji, przez co znaczna część programistów nie ma czasu, aby poznać je wszystkie. W moim referacie przedstawię najważniejsze zmiany wprowadzone w najnowszych odsłonach trzech najpopularniejszych języków programowania – C++11, C# 5.0 i Java 8. Dodatkowo postaram się przedstawić w postaci testów wydajnościowych dowód na to, że nie wszystko co oferują nam języki w postaci wbudowanych funkcji jest godne stosowania.


9. Dawid Stojanowski – Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
    Temat: „Sztuczna inteligencja we współczesnym świecie”

Definicja określenia sztuczna inteligencja jest skomplikowana i nie można jej zawrzeć w jednym zdaniu. Jednymi z pierwszych, którzy próbowali zdefiniować zarówno istotę sztucznej inteligencji jak i odpowiedzieć na pytanie dotyczące jej dalszego rozwoju byli Alan Turing i John McCarthy. Chociaż pracowali niezależnie, to ich prace stanowią podwaliny dzisiejszej informatyki i dziedziny związanej ze sztucznym wnioskowaniem.
Pierwszy z nich - Alan Turing - w teoretycznym teście, zwanym testem Turinga, określił podstawy rozumienia sztucznej inteligencji.
John McCarthy za to zdefiniował pojęcie SI - sztuczna inteligencja (ang. AI - Artifical Intelligence) próbując wyjaśnić je w następujący sposób: „konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji”.
Wiedzę o tym jak bardzo niepełna jest to definicja przyniosły kolejne lata badań, obserwacji, doświadczeń, postępu technologicznego i rozwoju innych dziedzin naukowych, przede wszystkim z zakresu poznania człowieka. Pojawiło się wówczas pytanie, czy można stworzyć idealny model umysłu człowieka ze wszystkimi systemami percepcyjnymi, dzięki którym człowiek nazywa się istotą rozumną. W sukurs ruszyły takie dziedziny nauki jak kognitywistyka, neurologia, lingwistyka, psychologia, filozofia, biologia. Badania i próby dążące do poznania i wyegzekwowania inteligencji od maszyny doprowadziły do powstania algorytmów, które są dzisiaj powszechnie stosowane we wspomaganiu decyzyjności: algorytmy genetyczne, sieci neuronowe, algorytmy mrówkowe.

Obecnie rozwój technologii pozwala ludziom cieszyć się quasiinteligentnymi i wysoce zautomatyzowanymi systemami sterującymi, które mają na celu ułatwienie i usprawnienie życia codziennego. Ich działanie nie jest idealne i czasem tak zwana "inteligencja" przynosi więcej kłopotów niż pożytku.
Systemy inteligentne jednak będą się nadal rozwijały. Ich głównym celem będzie wspomożenie ludzkości w codziennym życiu a także rozwinięcie nowych technologii czy optymalizacja już istniejących rozwiązań. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rosną również obawy o utratę kontroli nad życiem, o utratę człowieczeństwa.
Sztuczna inteligencja, jako dziedzina nauki będzie się rozwijać. Jej utylitarne zastosowanie będzie wykorzystywane w wielu aspektach codziennego życia i w prowadzeniu badań naukowych, które mogą w przyszłości wyłonić nieznany jeszcze dzisiaj nowy obszar zainteresowań badaczy.


10. Dagmara Szastak-Zięba - Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów
       Temat:„Nowe narracje dla miasta / New Narratives for the City”

Nowoczesne technologie stwarzają nowe możliwości dla miasta. Medialab Katowice, eksperymentalny projekt Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, wykorzystuje tę zależność, odsłaniając kulturowe konteksty technologii mobilnych. Ideą przyświecającą działaniom jest bowiem połączenie tradycji z językiem nowych mediów oraz współczesnym projektowaniem. Medialab poszukuje nowatorskich zastosowań technologii cyfrowych oraz możliwości ich wykorzystania w transformacji i budowaniu tożsamości miasta. Działania dookreślają jego charakter, indywidualność, odmienność. To także świeże spojrzenie na rolę technologii cyfrowych w sztuce i projektowaniu, eksperymenty z mediami, najnowsze rozwiązania w realizacji obrazu, wizualizacji danych oraz tworzeniu narracji cyfrowych i społecznym mapowaniu przestrzeni miejskiej. Uczestnicy, w interdyscyplinarnych zespołach, pod opieką autorytetów z dziedziny projektowania i nowych mediów, poznają m. in. podstawy programowania, uczą się jak za pomocą gestów sterować urządzeniami elektronicznymi, jak zbudować własne interaktywne instalacje czy też skonfigurować domowe studio, uczą się generować i syntetyzować dźwięk, gromadzić i przetwarzać informacje. Celem nadrzędnym pozostaje promowanie idei nie tylko nowoczesnego, transparentnego miasta, ale także rozwój i upowszechnianie kompetencji związanych z analizą, interpretacją i prezentacją danych.


11. Tamara Adamczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych
      Temat: "Przemiany społeczne w obliczu technologii informacyjnej XXI wieku – szanse i zagrożenia"

Współczesne przemiany społeczne nierozerwalnie związane są z technologią oraz rozwojem komunikacji internetowej. Stajemy wobec transformacji, która niesie ze sobą wiele szans, ale także – rozmaite niebezpieczeństwa. Napięcie między korzystnymi a negatywnymi stronami rozwoju technologii – obecne w społeczeństwie od wieków – prowadzi nas do konsekwencji, jakich nie jesteśmy  w stanie przewidzieć. Technologia, która przynosić ma wolność, tworzy również trudne do pokonania bariery. Internet kreuje zupełnie nową jakość komunikacji, zapewniając nieznaną dotychczas swobodę działania i globalną sieć możliwości, jednocześnie stawiając nas wobec wątpliwości, które dotyczą zatarcia granic między wirtualnością a realnością, osłabienia więzi społecznych, barier dostępu do informacji, przewartościowania pojęcia kapitału społecznego i komunikacji interpersonalnej. Zmiany są coraz silniej odczuwalne, zarówno w skali indywidualnej, jak i ponadjednostkowej. Ogół opisanych zjawisk stanowi nadzwyczajne wyzwanie dla przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych, jak również dla każdego członka społeczeństwa, bowiem to my wszyscy przyczynimy się do wyznaczenia kierunku omawianych zmian.


12. Wojciech Suchy - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – kierunek Grafika  
      Temat: „Od camera obscura do cyfrowej ciemni”

W swojej blisko dwustuletniej historii, fotografia przyjmowała najróżniejsze role: była elementem nauki, wspomagała i udawała malarstwo, była profesjonalnym rzemiosłem, amatorskim sposobem na utrwalanie wspomnień, narzędziem propagandy i reklamy, przejmowała funkcje artystyczne, by stać się samodzielną dziedziną sztuki. Teraz, w XXI wieku stoi w krytyczny dla siebie punkcie. W próbie zrozumienia fenomenu fotografii współczesnej może pomóc prześledzenie historii jej technologicznego rozwoju.

Począwszy od camera obscura, przez dagerotypię, pierwsze zdjęcia celuidowe, pierwsze lampy błyskowe i zdjęcia „z lotu ptaka”, pierwsze zdjęcia „w ruchu” i zdjęcia 3D, kończąc na fotografii barwnej, aparatach małoobrazkowych, światłomierzach, lusterkowcach i bardzo zaawansowanej optyce – historia w sposób jasny i klarowny ukazuję blisko dwustuletnie parcie technologiczne do przodu. Aż nagle, pod koniec XX wieku wchodzimy bez namysłu do „cyfrowej ciemni”. Rezygnujemy ze sporej części dotychczasowych osiągnieć, na rzecz zupełnie nowych możliwości. Czy krok ten okaże się karkołomnym dla przyszłości fotografii?

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook