nava logo

 

W październiku 2021 r WSTI nawiązało współpracę z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA. Agencja działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, dąży do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Celem wzajemnej współpracy jest podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności ułatwienie obywatelom innych państw podejmowania i odbywania studiów. Uczelnia przyjmuje stypendystów programów NAWA, udziela im wsparcia organizacyjno-administracyjnego związanego z tokiem studiów, ułatwia adaptację w społeczności akademickiej a także wypłaca świadczenia zgodnie z zasadami danego programu.

Szczegółowe informacje na temat działalności i programów realizowanych przez NAWA znajdują się na stronie https://nawa.gov.pl/