Realizując naszą misję oraz mając na uwadze bardzo trudną sytuację w jakiej znalazło się Ukraińskie społeczeństwo, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach wraz gospodarzem obiektu Spółką Biuro Centrum postanowiły jeszcze aktywniej włączyć się w pomoc dla osób poszkodowanych przez wojnę.

Poza wsparciem materialnym i rzeczowym przygotowanym przez Studentów i Władze Uczelni, postanowiliśmy zorganizować bezpłatny kurs języka polskiego od podstaw dla pełnoletnich uchodźców z Ukrainy. Celem kształcenia będzie zdobycie przez nich kompetencji językowych dających możliwość podjęcia pracy w Polsce.

Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych, pod adresem:
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Kurs obejmuje 45 h lekcyjnych i trwa dwa miesiące. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.

Planowany termin rozpoczęcia to 4.04.2022 r.

Terminy i godziny kursów:

Gr. 1 - Wtorki i czwartki – 16:00 – 18:30
Gr. 2 - Poniedziałki i czwartki – 17:00 – 19:30
Gr. 3 - Wtorki i czwartki – 9:00 – 11:30
Gr. 4 - Poniedziałki i środy - 10:00 - 12:30
Gr. 5 - Wtorki - 11:30 - 14:00; czwartki - 12:00 - 14:30

 

________________________________________________

Выполняя нашу миссию и учитывая трудное положение, в котором нашлись украинцы, Высшая школа информационных технологий в г. Катовице вместе с владельцем здания Компанией Бюро Центр,

решили более активно оказывать помощь пострадавшим от войны.

Кроме формы помощи от сбора средств и материальной поддержки, подготовленных студентами и руководством вуза, мы решили организовать бесплатные курсы польского языка с нуля для

взрослых беженцев из Украины. Целью обучения будет приобрести языковые умения, которые помогут найти работу в Польше.

Cтационарные занятия будут проходить в Высшeй школe информационных технологий по адресу:

ул. Мицкевича 29, 40-085 Катовице.

 

Курсы включают 45 уроков, занятия два раза в неделю, продолжительность два месяца.

Планируемая дата начала 04.04.2022 г.

 

Расписание уроков:

1 группа – вторник и четверг – с 16:00 до 18:30.

2 группа – понедельник и четверг  – с 17:00 -  до 19:30

3 группа – вторник и четверг – с  9:00 – до 11:30

4 группа – понедельник и cреда – с  10:00 – до 12:30

5 группа – вторник – с  11:30– до 14:00; четверг – с 12:00 до 14:30.